Chananiáš

Hledám varianty 'chananiáš' [ chananiáš ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Letopisů 3:19...Zerubábel a Šimei. Synové Zerubábelovi: MešulamChananiáš a jejich sestra Šelomít a dalších pět: Chašuba,...
1. Letopisů 8:24... Zichri, ChananChananiáš, Elam, Antotiáš, Jifdeáš a Penuel byli synové...
1. Letopisů 25:4...synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, JerimotChananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer,...
1. Letopisů 25:23...Jeremot a jeho bratři a synové 12 šestnáctýChananiáš a jeho bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a...
Ezdráš 10:28... Zabad, Aziza. Ze synů Bebajových: JochananChananiáš, Zabaj, Atlaj. Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch,...
Nehemiáš 3:8...Uziel, syn Charhajášův, a vedle něj mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle...
Nehemiáš 3:30...východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun, šestý syn Calafův. Za...
Nehemiáš 10:24... Chanan, Anajáš, HošeaChananiáš, Chašub, Halocheš, Pilcha, Šobek...
Nehemiáš 12:12...v Serajášově rodu Merajáš, v Jeremiášově rodu Chananiáš, v Ezdrášově rodu Mešulam, v Amariášově rodu...
Nehemiáš 12:41... Maasejáš, Minjamin, Míka, Eljoenaj, ZachariášChananiáš s trubkami, dále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi,...
Jeremiáš 28:1...judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a...
Jeremiáš 28:10... jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho....
Jeremiáš 28:11...jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví...
Jeremiáš 28:12...Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal...
Jeremiáš 28:17...bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok...
Daniel 1:6...služeb. Mezi vybranými byli i Židé DanielChananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale...

Slova obsahující chananiáš: chananiáš (16) chananiáše (1) chananiáši (1) chananiášova (1) chananiášovi (9) chananiášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |