Chamátu

Hledám varianty 'chamátu' [ chamátu ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 13:21...tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu,...
Numeri 34:8...moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, ...
Jozue 13:5...východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k...
Soudců 3:3...libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby...
2. Samuel 8:9...David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo...
1. Královská 8:65...slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před...
2. Královská 14:25...Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh...
2. Královská 17:24...král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, AvyChamátu a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech...
2. Královská 18:34...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a Ivy?...
2. Královská 19:13... Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?"...
1. Letopisů 13:5...celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom...
1. Letopisů 18:3...poddanými a odváděli povinné dávky. David takéChamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby...
1. Letopisů 18:9... sloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera...
2. Letopisů 7:8...slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění...
2. Letopisů 8:4...a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní...
Izaiáš 11:11...i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, BabylonieChamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev,...
Izaiáš 36:19...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili...
Izaiáš 37:13... Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?"...
Ezechiel 47:16...a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí DamaškuChamátu po Chacer-tikon na pomezí Chavranu. Hranice tedy...
Ezechiel 47:20...tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi...
Amos 6:14...vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava! Panovník Hospodin mi ukázal...
Zachariáš 9:2...lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, jsou tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |