Chacor

Hledám varianty 'chacor' [ chacor ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 11:10...vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou...
Jozue 11:11...je jako proklaté, takže nezůstala ani živá dušeChacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto...
Jozue 15:23... Dimona, Adada, KedešChacor, Jitnan, Zif, Telem, Bealot...
Jozue 15:25... Telem, BealotChacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor), Amam, Šema,...
Jozue 19:36...Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, Adama, RámaChacor, Kedeš, Edrei, En-chacor...
Jozue 19:37... Ráma, Chacor, Kedeš, Edrei, En-chacor, Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš -...
1. Královská 9:15...palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl,...
2. Královská 15:29...a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, KedešChacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid...
Jeremiáš 49:33... praví Hospodin; přivedu na zkázu odevšadChacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude...

Slova obsahující chacor: chacor (11) chacorského (1) chacorský (1) chacorských (1) chacorským (1) chacorští (1) chacoru (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |