Ceruji

Hledám varianty 'ceruji' [ ceruji ]. Nalezeny 23 verše.
2. Samuel 2:13... S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni...
2. Samuel 2:18...Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako...
2. Samuel 3:39...král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za jeho zločin odplatí...
2. Samuel 8:16...právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl...
2. Samuel 14:1... začalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do...
2. Samuel 16:9...za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes...
2. Samuel 16:10...Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč...
2. Samuel 17:25...Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v...
2. Samuel 18:2...Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu...
2. Samuel 19:22...jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť...
2. Samuel 19:23...Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat...
2. Samuel 21:17... tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho...
2. Samuel 23:18... Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a...
2. Samuel 23:37...Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
1. Královská 1:7... podobně jako on. Domlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz...
1. Královská 2:5...tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům - Abnerovi,...
1. Královská 2:22... na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "...
1. Letopisů 11:6...vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti...
1. Letopisů 11:39...Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; Ira Jitrejský; Gareb...
1. Letopisů 18:12... Amoncům, Filištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí....
1. Letopisů 18:15...právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl...
1. Letopisů 26:28...Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a...
1. Letopisů 27:24...rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli...

Slova obsahující ceruji: ceruji (23) cerujina (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |