Cóby

Hledám varianty 'cóby' [ cóby ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 14:47...nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně...
2. Samuel 8:3...také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat....
2. Samuel 8:5...Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom...
2. Samuel 8:12...i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného...
2. Samuel 10:6...20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba...
2. Samuel 10:8...sešikovali se k boji u brány, zatímco AramejciCóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poli....
2. Samuel 23:36...Karmelský; Paaraj Arbejský; Jigal, syn NátanůvCóby; syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj Beerotský,...
1. Královská 11:23... který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe...
1. Letopisů 18:3... David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat....
1. Letopisů 18:5...Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc...
1. Letopisů 18:9... že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s...
1. Letopisů 19:6...a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého...
Žalmy 60:2... Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |