Brzy

Hledám varianty 'brzy' [ brzy (51) brzo (1) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 22:3...oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou...
Genesis 41:32... znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého...
Exodus 2:18...napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily....
Exodus 32:8... který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenostBrzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Exodus 34:4...vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvnímBrzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu...
Deuteronomium 9:12... který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenostBrzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si...
Deuteronomium 9:16... svému Bohu: odlili jste si sochu teleteBrzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš...
Deuteronomium 31:16...vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hlebrzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde...
Jozue 8:10...od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed liduBrzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se...
Jozue 8:14...on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti...
Soudců 2:17...smilnit za cizími bohy a klaněli se jimBrzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali...
Soudců 9:33...vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohyBrzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými...
1. Samuel 9:26...ještě se Saulem pohovořil na střešní teraseBrzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na...
1. Samuel 15:12...vzplanul hněvem a celou noc volal k HospodinuBrzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na...
1. Samuel 29:10...řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou...
2. Samuel 15:14... vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a město vybije mečem."...
2. Letopisů 20:20...Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvemBrzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli,...
Job 6:15...jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se...
Job 7:21...neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíšBrzy ulehnu do prachu; budeš hledat, a tu nebudu!"...
Žalmy 41:6... nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře  brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži...
Žalmy 122:2..."Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je...
Přísloví 27:14...si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná  brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v...
Izaiáš 10:25...jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin...
Izaiáš 29:17...Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"?  brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se...
Izaiáš 51:14... Ale hněv utiskovatele - kde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu scházet...
Pláč 4:22...edomská, však budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli,...
Ezechiel 36:8...a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se  brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou...
Daniel 10:20...promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie...
Ozeáš 1:4...řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba.  brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a...
Ozeáš 2:12...i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotěBrzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a...
Ozeáš 8:10...se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby  brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim ...
Ageus 2:6...Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi...
Lukáš 24:1...podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek.  Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti...
Skutky 1:5...slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho...
Skutky 25:4...je ve vazbě v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a...
Římanům 16:20...dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje  brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána...
1. Korintským 4:19... neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám  brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží...
Filipským 2:19...se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil...
Filipským 2:24...mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat...
1. Timoteus 3:14...Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak...
2. Timoteus 4:9...vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ;...
Židům 10:37...a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten, který přijít, a neopozdí se. Můj...
Židům 13:23...že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním. Pozdravte všechny, kteří vás...
2. Petr 1:14...a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus....
3. Jan 1:14...psát inkoustem a perem. Mám totiž naději, že  brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě....
Zjevení 1:1...Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke...
Zjevení 2:16...učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo ...
Zjevení 3:11...svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou...
Zjevení 22:6...anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává...
Zjevení 22:7...služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy...
Zjevení 22:12...a svatý se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému podle...
Zjevení 22:20...vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |