Bohem

Hledám varianty 'bohem' [ bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad...
Genesis 1:3...byla tma a nad vodami se vznášel Boží DuchBůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že...
Genesis 1:4...řekl: " je světlo!" - a bylo světloBůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy....
Genesis 1:5...že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmyBůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a...
Genesis 1:6...nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den prvníBůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody...
Genesis 1:7...vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad...
Genesis 1:8...pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo seBůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý...
Genesis 1:9..."nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhýBůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a...
Genesis 1:10...jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo seBůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A...
Genesis 1:11..."moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a...
Genesis 1:12...nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetíBůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby...
Genesis 1:16...svítilnami k osvětlování země!" - a stalo seBůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a...
Genesis 1:17... a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdyBůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtýBůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad...
Genesis 1:21...nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy...
Genesis 1:22...okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobréBůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátýBůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy...
Genesis 1:25... drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo seBůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné...
Genesis 1:26...havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší...
Genesis 1:27...vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se,...
Genesis 1:29...i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající...
Genesis 1:31...za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo seBůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré!...
Genesis 2:2...země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul...
Genesis 2:3...dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělalBůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh...
Genesis 2:4...země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní...
Genesis 2:5...křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí...
Genesis 2:8... Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil...
Genesis 2:9... postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled...
Genesis 2:15...od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji...
Genesis 2:16...Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš...
Genesis 2:18...den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 2:19...sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno...
Genesis 2:21...Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal...
Genesis 2:22... Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát...
Genesis 3:1...ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh...
Genesis 3:3...hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak...
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřeteBůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám...
Genesis 3:8...si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se...
Genesis 3:9...stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj...
Genesis 3:11...se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal...
Genesis 3:13...tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:14...podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený...
Genesis 3:21... neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je....
Genesis 3:22...a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás...
Genesis 3:23...ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:25...mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil...
Genesis 5:1... Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil...
Genesis 5:22...Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil EnochBohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žilBohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 6:9...spravedlivý a poctivý člověk. Noe žilBohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 6:12...však byla v Božích očích zkažená a plná násilíBůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na...
Genesis 6:13...zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženěBůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je...
Genesis 6:22...tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou...
Genesis 7:9...a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou...
Genesis 7:16...tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během...
Genesis 7:23...dech života, vše, co žilo na souši, pomřeloBůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka...
Genesis 8:1...se na zemi vzdouvala sto padesát dní.  Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek,...
Genesis 8:15...dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví...
Genesis 9:1...žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den."  Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte...
Genesis 9:6...člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen...
Genesis 9:8...jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám...
Genesis 9:12...nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi...
Genesis 9:16...na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl:...
Genesis 9:17...mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem...
Genesis 9:26...otroků!" Řekl také: "Požehnán buď HospodinBůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří...
Genesis 9:27... Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 14:18... král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy:...
Genesis 14:19...těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh,...
Genesis 14:20... Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy...
Genesis 14:22...odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří,...
Genesis 16:11...jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno IzmaelBůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak...
Genesis 16:13... jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla...
Genesis 16:15...svému synovi narozenému z Hagar jméno IzmaelBůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi...
Genesis 17:1...se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou...
Genesis 17:3...a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvářBůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu:...
Genesis 17:7...pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému...
Genesis 17:8...zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou...
Genesis 17:9... do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty...
Genesis 17:15...ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat...
Genesis 17:18...Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl:...
Genesis 17:19...tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí...
Genesis 17:22...touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 17:23...téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo...
Genesis 19:29...ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a...
Genesis 20:3...si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš....
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:13... matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl...
Genesis 20:17...budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlilBohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky,...
Genesis 21:2...přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4...osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi...
Genesis 21:6...syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou...
Genesis 21:12...ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho synaBůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli...
Genesis 21:17...dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláčeBůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z...
Genesis 21:19... protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila...
Genesis 21:20...tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napítBůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal...
Genesis 21:22...velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu...
Genesis 21:23...je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a...
Genesis 21:33...tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi...
Genesis 22:1...bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde...
Genesis 22:2... Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpovědělBůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého...
Genesis 22:3...pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to...
Genesis 22:5...oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:9...tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak...
Genesis 24:3...klína, abych zavázal přísahou při HospodinuBohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:7...syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "HospodinBůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti,...
Genesis 24:12...kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "HospodineBože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání...
Genesis 24:27...se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď HospodinBůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své...
Genesis 24:42...tedy přišel k prameni a řekl jsem: HospodineBože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle...
Genesis 24:48...klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem HospodinuBohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou,...
Genesis 25:11...Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice...
Genesis 26:24...ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou....
Genesis 27:20..."Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu,...
Genesis 28:3...z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem...
Genesis 28:4...přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten...
Genesis 28:13...ním stanul Hospodin a řekl: " jsem HospodinBůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš,...
Genesis 28:20...Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k...
Genesis 28:21...do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se...
Genesis 30:2...se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka...
Genesis 30:6...počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto...
Genesis 30:17...od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna....
Genesis 30:18...a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou...
Genesis 30:20...a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude...
Genesis 30:22...dceru a dala jméno Dína, SpravedlnostBůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její...
Genesis 30:23...lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef,...
Genesis 31:5...vašem otci, že mi není nakloněn jako dříveBůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu...
Genesis 31:7...otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:9...' vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi...
Genesis 31:16...nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto...
Genesis 31:24... noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában...
Genesis 31:29...jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl:...
Genesis 31:30...po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl  bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem...
Genesis 31:32...vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi...
Genesis 31:42... ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hleBůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl:...
Genesis 31:53...a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslemBůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je...
Genesis 32:10...ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine,...
Genesis 32:29... ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasilBohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi...
Genesis 32:31...Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 33:5...tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily...
Genesis 33:11...z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 35:1...naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:2...rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty!...
Genesis 35:3...a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na...
Genesis 35:4...jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších,...
Genesis 35:7...a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betelBůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před...
Genesis 35:9...se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé...
Genesis 35:10...z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal muBůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude...
Genesis 35:11...se jmenovat Izrael." A tak se mu říká IzraelBůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a...
Genesis 35:13...zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil,...
Genesis 35:15...a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli...
Genesis 39:9...mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k ...
Genesis 40:8...vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy...
Genesis 41:16...ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi...
Genesis 41:25...faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýžBůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných...
Genesis 41:28...větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řeklBůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc jeBoha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Genesis 41:39...v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý...
Genesis 41:51...jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj...
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v...
Genesis 42:28... Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 43:14...vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího...
Genesis 43:23... nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku."...
Genesis 43:29...němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Genesis 44:16...můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého...
Genesis 45:5...se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. ...
Genesis 45:7...ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízetBůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi...
Genesis 45:8... Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho...
Genesis 45:9...otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn JosefBůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 46:1...cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění....
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde...
Genesis 46:3...Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta,...
Genesis 47:31...a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec...
Genesis 48:3...na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a...
Genesis 48:9..."To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám...
Genesis 48:11...jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hleBůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl...
Genesis 48:15...ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh...
Genesis 48:20...slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael...
Genesis 48:21... Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců....
Genesis 49:25...Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná ...
Genesis 50:17...' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech...
Genesis 50:19...jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však...
Genesis 50:20...máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věciBůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes...
Genesis 50:24...Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou...
Genesis 50:25...Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel...
Exodus 1:17... nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a...
Exodus 1:20...k nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se...
Exodus 1:21...velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému...
Exodus 2:23...jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročeníBohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou...
Exodus 2:24...o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s...
Exodus 2:25...svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a JákobemBůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím...
Exodus 3:4... že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem,"...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 3:11...vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl...
Exodus 3:12...Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : ...
Exodus 3:13...k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké...
Exodus 3:14... když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16...stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi HospodinBůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl:...
Exodus 3:18...králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi HospodinBůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 4:5...hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal HospodinBůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:16...se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat...
Exodus 5:1...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 5:3...nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 5:8... To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a...
Exodus 6:2...sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem...
Exodus 6:3...jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým...
Exodus 6:7... Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás...
Exodus 7:1... způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit...
Exodus 7:16...se proměnila v hada, a řekni mu: ‚HospodinBůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid,...
Exodus 8:6..."Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy,...
Exodus 8:21...Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo...
Exodus 8:22..." odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali,...
Exodus 8:23...pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za...
Exodus 9:1...k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je...
Exodus 9:13...před faraona a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát ...
Exodus 9:30...dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl...
Exodus 10:3...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou...
Exodus 10:7...Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak...
Exodus 10:8... Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými...
Exodus 10:16...Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj...
Exodus 10:17...můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od...
Exodus 10:25...Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto....
Exodus 10:26... co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě...
Exodus 12:12...dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech...
Exodus 13:17...své ruky." Když farao konečně lid propustilBůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla...
Exodus 13:18...válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:19...ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 15:11...klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti,...
Exodus 15:26..."Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho...
Exodus 16:12... abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly...
Exodus 18:1... midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že...
Exodus 18:4...se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před...
Exodus 18:11...jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří...
Exodus 18:12...ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také...
Exodus 18:15...mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím...
Exodus 18:19...nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím tiBůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své...
Exodus 19:3...se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupilBohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k...
Exodus 19:17...se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá...
Exodus 19:19...Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvilBůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na...
Exodus 20:1...tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.  Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj...
Exodus 20:2...všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Exodus 20:3... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Exodus 20:5...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Exodus 20:7... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Exodus 20:10...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Exodus 20:12...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:19...ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh...
Exodus 20:20...nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte seBůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě...
Exodus 20:21... zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný...
Exodus 21:6...odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho...
Exodus 21:13...zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci...
Exodus 22:7...nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého...
Exodus 22:8...označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu...
Exodus 22:19...zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě....
Exodus 22:27... vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o...
Exodus 23:13...na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát...
Exodus 23:19...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před...
Exodus 23:24... je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí,...
Exodus 23:25...na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu...
Exodus 23:32...sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby ...
Exodus 23:33...k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup...
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové...
Exodus 24:11...ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup...
Exodus 29:45...přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je...
Exodus 29:46...Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed...
Exodus 32:1... shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím...
Exodus 32:4...toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému...
Exodus 32:23...tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem,...
Exodus 32:27...Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 32:31... "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A...
Exodus 33:9...sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový...
Exodus 34:6...prošel kolem něj a volal: "Hospodin, HospodinBůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý...
Exodus 34:14...posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě...
Exodus 34:15...obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z...
Exodus 34:16...svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy....
Exodus 34:17...šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem HospodinemBohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:24...ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka...
Exodus 34:26...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin...
Leviticus 2:13...při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu...
Leviticus 4:22...překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 10:6...netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům...
Leviticus 11:44...nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 11:45... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon...
Leviticus 18:2..."Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste...
Leviticus 18:4...pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se...
Leviticus 18:30... Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:2...obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce...
Leviticus 19:3...a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů....
Leviticus 19:4... Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat...
Leviticus 19:10...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního...
Leviticus 19:12...křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu....
Leviticus 19:25...pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Leviticus 19:31...a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě...
Leviticus 19:32...povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít...
Leviticus 19:34...přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření,...
Leviticus 19:36...efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna ...
Leviticus 20:7...a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin,...
Leviticus 20:24...oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi...
Leviticus 21:6...ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy...
Leviticus 21:7...nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého...
Leviticus 21:8...ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 21:12...vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho...
Leviticus 21:17...vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či...
Leviticus 21:21... a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze...
Leviticus 21:22...pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě...
Leviticus 22:25...nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 22:33... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:14...čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve...
Leviticus 23:22...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:28... kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze...
Leviticus 23:40...sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v...
Leviticus 23:43...jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele....
Leviticus 24:15...k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina,...
Leviticus 24:22...budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli...
Leviticus 25:17...svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a...
Leviticus 25:36... Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok...
Leviticus 25:38...jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou...
Leviticus 25:43...Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou...
Leviticus 25:55...jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu...
Leviticus 26:1...se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. ...
Leviticus 26:12... Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh,...
Leviticus 26:13...a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich...
Leviticus 26:44...smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež...
Leviticus 26:45...očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a...
Numeri 6:7...zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu...
Numeri 7:89...Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa...
Numeri 10:9... abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete...
Numeri 10:10...obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého...
Numeri 12:13...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosímBože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby ...
Numeri 15:40...moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Numeri 15:41... Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. ...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám...
Numeri 16:22...je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž...
Numeri 21:5... Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta?...
Numeri 22:9..." A tak moábští hodnostáři zůstali u BalaámaBůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?"...
Numeri 22:10...a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro ...
Numeri 22:12...snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid,...
Numeri 22:18... nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu...
Numeri 22:22...svou oslici a odjel s moábskými hodnostářiBůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův...
Numeri 22:38...jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu...
Numeri 23:4...co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sámBůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm...
Numeri 23:8...Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej...
Numeri 23:19... Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu CiporůvBůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval....
Numeri 23:21...na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh,...
Numeri 23:22... je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáryBůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 23:23...včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev!...
Numeri 23:27..."Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal...
Numeri 24:8...nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedneBůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 24:23...další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí...
Numeri 25:13...věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó HospodineBože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo...
Numeri 33:4...Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v...
Deuteronomium 1:6...vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře...
Deuteronomium 1:10...řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na...
Deuteronomium 1:11...je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás HospodinBůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám...
Deuteronomium 1:17...velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla příliš nesnadná,...
Deuteronomium 1:19...od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou...
Deuteronomium 1:20...jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou...
Deuteronomium 1:21... náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti...
Deuteronomium 1:25...podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se...
Deuteronomium 1:26...a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás...
Deuteronomium 1:30...vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za...
Deuteronomium 1:31...poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu,...
Deuteronomium 1:32...Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k...
Deuteronomium 1:41...a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně...
Deuteronomium 2:7... jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:29...Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým...
Deuteronomium 2:30...však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak...
Deuteronomium 2:33...proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho...
Deuteronomium 2:36...tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců,...
Deuteronomium 2:37...v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru...
Deuteronomium 3:3...Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se...
Deuteronomium 3:18... Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci...
Deuteronomium 3:20...městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. ...
Deuteronomium 3:21...vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 3:22...se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:24...ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech...
Deuteronomium 4:1...živi a vešli do země, kterou vám dává HospodinBůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím...
Deuteronomium 4:2... ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co...
Deuteronomium 4:3... co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval...
Deuteronomium 4:5...vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte...
Deuteronomium 4:7...národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu...
Deuteronomium 4:10... Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci,...
Deuteronomium 4:19...aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin...
Deuteronomium 4:21...do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu...
Deuteronomium 4:23... abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:24...ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi...
Deuteronomium 4:25...podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před...
Deuteronomium 4:28...zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene,...
Deuteronomium 4:29...necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou...
Deuteronomium 4:30... avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:31...Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu;...
Deuteronomium 4:32...časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe...
Deuteronomium 4:33...takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a...
Deuteronomium 4:34...jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít...
Deuteronomium 4:35...však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj...
Deuteronomium 4:39...dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a...
Deuteronomium 4:40...v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu...
Deuteronomium 5:2...se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin...
Deuteronomium 5:6...na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Deuteronomium 5:7... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Deuteronomium 5:9...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Deuteronomium 5:11... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Deuteronomium 5:12...aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci...
Deuteronomium 5:14...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Deuteronomium 5:15...jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To...
Deuteronomium 5:16...otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou...
Deuteronomium 5:24...stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme...
Deuteronomium 5:25...nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha...
Deuteronomium 5:26... zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k...
Deuteronomium 5:27...k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 5:32..." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy...
Deuteronomium 5:33...jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou...
Deuteronomium 6:1...ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 6:2...všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání,...
Deuteronomium 6:3...se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl HospodinBůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh,...
Deuteronomium 6:4... Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou...
Deuteronomium 6:10...veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým...
Deuteronomium 6:13...z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš...
Deuteronomium 6:14...jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 6:15...z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh!...
Deuteronomium 6:16... z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte...
Deuteronomium 6:17... Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co...
Deuteronomium 6:20...a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky,...
Deuteronomium 6:24...všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře...
Deuteronomium 7:1... jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před...
Deuteronomium 7:2...větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako...
Deuteronomium 7:4... To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by ...
Deuteronomium 7:6...spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem...
Deuteronomium 7:9...krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak...
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl...
Deuteronomium 7:18...se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na...
Deuteronomium 7:19...ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi...
Deuteronomium 7:20...se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch,...
Deuteronomium 7:21...strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty...
Deuteronomium 7:22... tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci...
Deuteronomium 7:23...tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud...
Deuteronomium 7:25...neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 8:5...člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:6...tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 8:7... choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a...
Deuteronomium 8:10...do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na...
Deuteronomium 8:14... takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on ...
Deuteronomium 8:18...takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal,...
Deuteronomium 8:19...bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim,...
Deuteronomium 8:20... protože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys...
Deuteronomium 9:3...Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je...
Deuteronomium 9:4... jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou...
Deuteronomium 9:5...do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a...
Deuteronomium 9:6... Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou...
Deuteronomium 9:7...a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do...
Deuteronomium 9:16...uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty,...
Deuteronomium 9:23...dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se...
Deuteronomium 10:9...je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako...
Deuteronomium 10:12...Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel...
Deuteronomium 10:14...dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ....
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh,...
Deuteronomium 10:20...byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu...
Deuteronomium 10:21...přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro...
Deuteronomium 10:22...v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. ...
Deuteronomium 11:1...hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho...
Deuteronomium 11:2...poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k ,...
Deuteronomium 11:13...udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší...
Deuteronomium 11:16...v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by...
Deuteronomium 11:22...vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,...
Deuteronomium 11:25...moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli...
Deuteronomium 11:27...budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a...
Deuteronomium 11:29...bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš...
Deuteronomium 11:31...a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte...
Deuteronomium 12:1...pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti HospodinBůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna...
Deuteronomium 12:2...místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod...
Deuteronomium 12:3... jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu...
Deuteronomium 12:4...jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí...
Deuteronomium 12:7...se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti...
Deuteronomium 12:9... do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi,...
Deuteronomium 12:10...a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše...
Deuteronomium 12:12...Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a...
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je...
Deuteronomium 12:18...rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to...
Deuteronomium 12:20...své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš:...
Deuteronomium 12:21...budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj...
Deuteronomium 12:26...odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev -...
Deuteronomium 12:27...oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář...
Deuteronomium 12:28... navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:29... dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je...
Deuteronomium 12:30...je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům?...
Deuteronomium 12:31...to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 13:3...znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby...
Deuteronomium 13:4... neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:5... celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte,...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu...
Deuteronomium 13:7...sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž...
Deuteronomium 13:8...nepoznal ty ani tví otcové, totiž některémubohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho...
Deuteronomium 13:11...- vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom...
Deuteronomium 13:13...o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby...
Deuteronomium 13:14...svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři;...
Deuteronomium 13:17...jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není...
Deuteronomium 13:19...tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 14:1...tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu...
Deuteronomium 14:2...hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 14:21...cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek...
Deuteronomium 14:23...skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno....
Deuteronomium 14:24... Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš...
Deuteronomium 14:25...a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít...
Deuteronomium 14:26...budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem...
Deuteronomium 14:29...městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý...
Deuteronomium 15:4... Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví,...
Deuteronomium 15:5... Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti...
Deuteronomium 15:6...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat...
Deuteronomium 15:7...městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a...
Deuteronomium 15:10... nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 15:14... Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti...
Deuteronomium 15:18...dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného...
Deuteronomium 15:19...ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej k práci a prvorozeného...
Deuteronomium 15:20...je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na...
Deuteronomium 15:21...vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či...
Deuteronomium 16:1...měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu...
Deuteronomium 16:2...své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic...
Deuteronomium 16:5...v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které...
Deuteronomium 16:6...pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při...
Deuteronomium 16:7...a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš...
Deuteronomium 16:8... Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů....
Deuteronomium 16:10...začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své...
Deuteronomium 16:11...Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:15...městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin...
Deuteronomium 16:16...mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 16:17... podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce....
Deuteronomium 16:20...žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 16:21... dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si...
Deuteronomium 16:22...si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli...
Deuteronomium 17:2... v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích...
Deuteronomium 17:3...jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což...
Deuteronomium 17:8...a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce,...
Deuteronomium 17:12...kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z...
Deuteronomium 17:14... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 17:15...takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince,...
Deuteronomium 17:19...života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a...
Deuteronomium 18:5...z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál...
Deuteronomium 18:7...zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí...
Deuteronomium 18:9... vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch...
Deuteronomium 18:12...kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému...
Deuteronomium 18:13...tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce...
Deuteronomium 18:14...jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých...
Deuteronomium 18:15...Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem ...
Deuteronomium 18:16... Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " ...
Deuteronomium 18:20... zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví...
Deuteronomium 19:1...mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti ...
Deuteronomium 19:2...si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 19:3... tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území...
Deuteronomium 19:8...přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ...
Deuteronomium 19:9...dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k...
Deuteronomium 19:10...proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by...
Deuteronomium 19:14...tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný...
Deuteronomium 20:1... neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy,...
Deuteronomium 20:4...neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům...
Deuteronomium 20:13...bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo...
Deuteronomium 20:14...kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe...
Deuteronomium 20:16...měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce,...
Deuteronomium 20:17...jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů...
Deuteronomium 20:18...ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 21:1... Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý...
Deuteronomium 21:5...kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu...
Deuteronomium 21:23...ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 22:5...jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na...
Deuteronomium 23:6...Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil...
Deuteronomium 23:15...a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby ...
Deuteronomium 23:19...toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 23:21... ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi,...
Deuteronomium 23:22... kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:24...ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš...
Deuteronomium 24:4...k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do...
Deuteronomium 24:9...co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému...
Deuteronomium 24:13...spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, ...
Deuteronomium 24:18...v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci....
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš...
Deuteronomium 25:15...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští...
Deuteronomium 25:16...se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě...
Deuteronomium 25:18...Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a...
Deuteronomium 25:19...slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš...
Deuteronomium 26:1... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl...
Deuteronomium 26:2...sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 26:3...bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům,...
Deuteronomium 26:4...přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj...
Deuteronomium 26:5... tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do...
Deuteronomium 26:7...těžkou robotou. Volali jsme tedy k HospodinuBohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše...
Deuteronomium 26:10... dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitou a...
Deuteronomium 26:11...radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků,...
Deuteronomium 26:13...jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal...
Deuteronomium 26:14...mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni...
Deuteronomium 26:16...mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla....
Deuteronomium 26:17...duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat...
Deuteronomium 26:19... a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele...
Deuteronomium 27:2...Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile...
Deuteronomium 27:3...vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil...
Deuteronomium 27:5...je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. Hospodinu,...
Deuteronomium 27:6...neopracovaných železem. Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm...
Deuteronomium 27:7...je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona...
Deuteronomium 27:9...Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj...
Deuteronomium 27:10... svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 28:2...země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:8...i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si ...
Deuteronomium 28:9... budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří,...
Deuteronomium 28:13...a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes...
Deuteronomium 28:14...neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina,...
Deuteronomium 28:15...jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a...
Deuteronomium 28:36...ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin...
Deuteronomium 28:45... protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která jsem...
Deuteronomium 28:47...s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe...
Deuteronomium 28:52...po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé,...
Deuteronomium 28:53...a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě...
Deuteronomium 28:58...slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány...
Deuteronomium 28:62... Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako...
Deuteronomium 28:64...konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva...
Deuteronomium 29:5...proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje...
Deuteronomium 29:9... Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a...
Deuteronomium 29:11...vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si...
Deuteronomium 29:12...uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 29:14...tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte,...
Deuteronomium 29:17...by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 29:24...odpověď: "Protože opustili smlouvu HospodinaBoha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z...
Deuteronomium 29:25... když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim...
Deuteronomium 29:28...dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům -...
Deuteronomium 30:1...mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k...
Deuteronomium 30:2...k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým...
Deuteronomium 30:3... jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět...
Deuteronomium 30:4...na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 30:5...shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu...
Deuteronomium 30:6...tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin...
Deuteronomium 30:7...a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří...
Deuteronomium 30:9...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v...
Deuteronomium 30:10...otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání,...
Deuteronomium 30:17... ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela...
Deuteronomium 30:20...budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží...
Deuteronomium 31:3...‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy,...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem...
Deuteronomium 31:6...nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato...
Deuteronomium 31:11...Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému...
Deuteronomium 31:12...jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak...
Deuteronomium 31:13...nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 31:16... Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí...
Deuteronomium 31:17...hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den...
Deuteronomium 31:18...skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a...
Deuteronomium 31:20...sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu...
Deuteronomium 31:26...uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši...
Deuteronomium 31:29...vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká...
Deuteronomium 32:3...totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho...
Deuteronomium 32:4... všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!...
Deuteronomium 32:12... Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou...
Deuteronomium 32:15... Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy...
Deuteronomium 32:16...jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali...
Deuteronomium 32:17... ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co ...
Deuteronomium 32:18...neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl...
Deuteronomium 32:37...že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo...
Deuteronomium 32:39...Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu...
Deuteronomium 33:26...všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve...
Deuteronomium 33:27...spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé...
Jozue 1:9... neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal...
Jozue 1:11... abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a...
Jozue 1:13...Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše...
Jozue 1:15...oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se...
Jozue 1:17...poslouchat i tebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi...
Jozue 3:3...uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a...
Jozue 3:9..."Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi...
Jozue 3:10..."Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce,...
Jozue 4:5...doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu...
Jozue 4:23...tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste...
Jozue 4:24...je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš...
Jozue 7:19..." řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu HospodinuBohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20..." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti HospodinuBohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 8:7...ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte...
Jozue 8:30...je tam dodnes. Jozue pak vystavěl HospodinuBohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele...
Jozue 9:9... předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co...
Jozue 9:18...jim vůdcové obce přísahali při HospodinuBohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při HospodinuBohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s...
Jozue 9:23...Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo...
Jozue 9:24...bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou...
Jozue 10:19...jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu...
Jozue 10:40... vyhladil jako proklaté, jak přikázal HospodinBůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...se Jozue zmocnil jedním rázem, protože HospodinBůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým...
Jozue 13:14... Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti HospodinuBohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení...
Jozue 13:33...dědictví nedal. Jejich dědictvím je HospodinBůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 14:8... ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé...
Jozue 14:9...tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je...
Jozue 14:14...Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal HospodinuBohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy...
Jozue 18:3... než obsadíte zem, kterou vám dal HospodinBůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty...
Jozue 18:6... tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich...
Jozue 22:3...svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům...
Jozue 22:4...Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Jozue 22:16...obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili...
Jozue 22:19...jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením...
Jozue 22:22...náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i...
Jozue 22:24...neřekli našim synům: ‚Co vám je do HospodinaBoha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a...
Jozue 22:29...oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci...
Jozue 22:33...zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým...
Jozue 22:34...řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode...
Jozue 23:3...věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin,...
Jozue 23:5...moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem,...
Jozue 23:7... které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim...
Jozue 23:8...jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi...
Jozue 23:11...dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů...
Jozue 23:13...nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se...
Jozue 23:14...těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila -...
Jozue 23:15...každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo,...
Jozue 23:16...smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane...
Jozue 24:1... soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin,...
Jozue 24:2...promluvil ke všemu lidu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:14...Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v...
Jozue 24:15... vyberte si dnes, komu budete sloužit -  bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům...
Jozue 24:16...mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce...
Jozue 24:17...a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví...
Jozue 24:18...tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit...
Jozue 24:19...moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy....
Jozue 24:20...Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak,...
Jozue 24:23...svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte...
Jozue 24:24...Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi....
Jozue 24:27... Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví...
Soudců 1:7...drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel....
Soudců 2:3...před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl...
Soudců 2:12...očích zle a sloužili baalům. Opustili HospodinaBoha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali...
Soudců 2:17...však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 2:19...hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného...
Soudců 3:6... své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle....
Soudců 3:7...očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul...
Soudců 4:6...z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "HospodinBůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc...
Soudců 5:3... naslouchejte, Hospodinu zazpívám, HospodinuBohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 5:5...se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů...
Soudců 5:8... Deboro, povstala, než matka v Izraeli povstalaBůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví HospodinBůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 6:10...vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.'...
Soudců 6:26...kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou...
Soudců 6:31...Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne...
Soudců 6:36... aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak...
Soudců 6:39...z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím....
Soudců 6:40...jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na...
Soudců 7:14...může být jen meč Izraelce Gedeona, syna JoašovaBůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon...
Soudců 7:15...uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru!...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraníBůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou....
Soudců 8:33...smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha,...
Soudců 8:34... Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních...
Soudců 9:7..."Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit....
Soudců 9:9...To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:13...To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři rokyBůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha...
Soudců 9:27...lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn...
Soudců 9:56...Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna...
Soudců 10:6...očích zle. Sloužili baalům a aštartámbohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i...
Soudců 10:10...jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl:...
Soudců 10:13...Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k...
Soudců 10:14...vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volatbohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách...
Soudců 10:16...tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele...
Soudců 11:21... utábořil se v Jahce a napadl Izrael. HospodinBůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. HospodinBůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:24...vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal...
Soudců 13:5...břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou...
Soudců 13:7...bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu:...
Soudců 13:9...máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu...
Soudců 13:22...zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho...
Soudců 15:19...To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla...
Soudců 16:17...břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země...
Soudců 16:28...se na ! Ještě jednou mi prosím dej síluBože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!"...
Soudců 18:5..."Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosímBoha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl...
Soudců 18:10...Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsaditBůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete...
Soudců 18:24...sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi knězebohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude?...
Soudců 20:18... Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům...
Soudců 21:2...Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali:...
Soudců 21:3... S velikým pláčem hlasitě naříkali: "HospodineBože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být...
Růt 1:15... "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť ,...
Růt 1:16... tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu....
Růt 2:12...skutek odplatí! Kéž hojně odmění HospodinBůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 1:20...a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se...
1. Samuel 2:2... ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí...
1. Samuel 2:3... povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků...
1. Samuel 2:25...Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověkuBůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu,...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví HospodinBůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský...
1. Samuel 3:17...se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj.  Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné...
1. Samuel 4:7... dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic...
1. Samuel 4:8...nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami...
1. Samuel 5:7...viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha...
1. Samuel 5:8...a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak...
1. Samuel 5:10...do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali...
1. Samuel 5:11...filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom ...
1. Samuel 6:3..." budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy...
1. Samuel 6:6...udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli....
1. Samuel 6:20..."Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k...
1. Samuel 7:3...celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a...
1. Samuel 7:8...Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal...
1. Samuel 8:8... dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni....
1. Samuel 9:9...se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl...
1. Samuel 10:3...dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny...
1. Samuel 10:7...tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz...
1. Samuel 10:9...Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešelBůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila...
1. Samuel 10:18...Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil...
1. Samuel 10:19...vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a...
1. Samuel 10:26...oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?"...
1. Samuel 12:9...je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele...
1. Samuel 12:12...vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali....
1. Samuel 12:14...příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž...
1. Samuel 12:19... "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi....
1. Samuel 13:13...jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil...
1. Samuel 14:15...třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzouBoha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se...
1. Samuel 14:36..." odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme semBohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny?...
1. Samuel 14:37...řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do...
1. Samuel 14:41...Saulovi lid. Saul se pak modlil: "HospodineBože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl?...
1. Samuel 14:44...mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,  Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid...
1. Samuel 15:15...brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté."...
1. Samuel 15:21... aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly...
1. Samuel 15:30...se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil...
1. Samuel 16:15...služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16...na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil:...
1. Samuel 16:23..." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a...
1. Samuel 17:26...filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká...
1. Samuel 17:36...dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze...
1. Samuel 17:43...na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé...
1. Samuel 17:45... jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupůBoha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin...
1. Samuel 17:46...ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají,...
1. Samuel 18:10... Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál...
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při HospodinuBohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v...
1. Samuel 22:3...matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u...
1. Samuel 22:13...že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o němBohem, aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes...
1. Samuel 22:15...tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radilBohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani ...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s...
1. Samuel 23:10..."Přines efod." Potom se David ptal: "HospodineBože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? HospodineBože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
1. Samuel 23:14...pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na...
1. Samuel 23:16...za Davidem do Choreše a pomohl mu najít síluBohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde...
1. Samuel 25:22...neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlemBůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech,...
1. Samuel 25:29...pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A...
1. Samuel 25:32..." David řekl Abigail: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...pomstu do svých rukou. Jakože je živ HospodinBůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys...
1. Samuel 26:8...u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi....
1. Samuel 26:19...dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy...
1. Samuel 28:15...odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojujíBůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze...
1. Samuel 30:6...a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna...
1. Samuel 30:15...zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a ...
2. Samuel 3:9... dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:35...za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli...
2. Samuel 5:10... Tak se David stále více vzmáhal a HospodinBůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k...
2. Samuel 6:7...proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel....
2. Samuel 7:22... Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A...
2. Samuel 7:23...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno?...
2. Samuel 7:24...ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi...
2. Samuel 7:25...a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi...
2. Samuel 7:26...proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida...
2. Samuel 7:27...Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupůBože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji...
2. Samuel 7:28...modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá...
2. Samuel 10:12... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se...
2. Samuel 12:7...ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a ...
2. Samuel 12:16...a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové...
2. Samuel 14:11..."Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí...
2. Samuel 14:14...voda na zem rozlitá, která se nedá posbíratBůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj...
2. Samuel 14:17...a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král....
2. Samuel 15:32...na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho...
2. Samuel 18:28...k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo...
2. Samuel 21:14...Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
2. Samuel 22:7... Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k...
2. Samuel 22:22... Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od...
2. Samuel 22:30...v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí...
2. Samuel 22:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým...
2. Samuel 22:47...nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnánaBůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchranaBůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy....
2. Samuel 23:1... tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze ...
2. Samuel 23:3...ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě...
2. Samuel 23:5... když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele...
2. Samuel 24:3...počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále...
2. Samuel 24:23...dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král...
2. Samuel 24:24...to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil...
1. Královská 1:17...jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn...
1. Královská 1:30... dnes ti splním, co jsem přísahal při HospodinuBohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně...
1. Královská 1:36...Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil HospodinBůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským...
1. Královská 1:47...a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho...
1. Královská 1:48...na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka...
1. Královská 2:3...mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení,...
1. Královská 2:23...Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci...
1. Královská 3:7...na jeho trůnu, jak tomu dnes je. HospodineBože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci...
1. Královská 3:11...se líbilo, že Šalomoun žádal právě o toBůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi...
1. Královská 5:9...tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěniBůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal...
1. Královská 5:17...nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu...
1. Královská 5:18...nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník,...
1. Královská 5:19...v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci...
1. Královská 8:17...David toužil postavit chrám jménu HospodinaBoha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš...
1. Královská 8:20...Hospodin, a postavil jsem chrám jménu HospodinaBoha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh...
1. Královská 8:25...jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, HospodineBože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému...
1. Královská 8:26...mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedyBože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal...
1. Královská 8:27...svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes...
1. Královská 8:28...svého služebníka a na jeho prosby, HospodineBože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
1. Královská 8:57...Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž...
1. Královská 8:59...prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému...
1. Královská 8:60... aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří...
1. Královská 8:61...něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho...
1. Královská 8:65... jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní....
1. Královská 9:6... jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země,...
1. Královská 9:9...odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se...
1. Královská 10:9...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn!...
1. Královská 10:24...slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty,...
1. Královská 11:2...s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl...
1. Královská 11:4...srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho...
1. Královská 11:8...pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval,...
1. Královská 11:9... protože se jeho srdce odvrátilo od HospodinaBoha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu...
1. Královská 11:10... Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který...
1. Královská 11:31..."Vezmi si deset kusů, neboť tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a...
1. Královská 11:33... To proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil...
1. Královská 13:6...muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k...
1. Královská 13:21...jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na...
1. Královská 14:7... Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem...
1. Královská 14:9...tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil...
1. Královská 14:13...v hrobě, neboť je jediný, na kom HospodinBůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem...
1. Královská 15:3... Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však...
1. Královská 15:4...otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm...
1. Královská 15:30...svedl celý Izrael, čímž popudil HospodinaBoha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal...
1. Královská 16:13... když svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o...
1. Královská 16:26...Izrael, aby svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a...
1. Královská 16:33... Takto Achab svými skutky popouzel HospodinaBoha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním....
1. Královská 17:1...Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ HospodinBůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech...
1. Královská 17:12...to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a...
1. Královská 17:14...jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 17:20...na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "HospodineBože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat...
1. Královská 17:21...chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, HospodineBože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin...
1. Královská 18:10...Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat...
1. Královská 18:21...kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid...
1. Královská 18:24...na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví...
1. Královská 18:25...první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim...
1. Královská 18:27...začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma...
1. Královská 18:36... přistoupil prorok Eliáš a pravil: "HospodineBože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi...
1. Královská 18:37...mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův...
1. Královská 18:39... všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy...
1. Královská 19:2... Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra...
1. Královská 19:10...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 19:14...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 20:10...odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude...
1. Královská 20:23...hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi...
1. Královská 20:28...Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné...
1. Královská 21:10...nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti."...
1. Královská 21:13...němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel HospodinaBoha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:6... a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:16... Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale...
2. Královská 2:14...plášť a udeřil jím do vody. "Kde je HospodinBůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím...
2. Královská 5:7... roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ...
2. Královská 5:11...se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby...
2. Královská 5:15..."Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka...
2. Královská 5:17... totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému...
2. Královská 6:31...si všimli, že na holém těle pytlovinu. "  Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým...
2. Královská 10:31...Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon HospodinaBoha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 14:25... k Mrtvému moři v Aravě, jak to HospodinBůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna...
2. Královská 17:7...že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce...
2. Královská 17:9...prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po...
2. Královská 17:14...jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s...
2. Královská 17:16...Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné...
2. Královská 17:19...Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni....
2. Královská 17:26...a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je...
2. Královská 17:27...tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy...
2. Královská 17:29...ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni...
a další...

Slova obsahující bohem: bohem (205) nebohem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |