Boha

Hledám varianty 'boha' [ bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad...
Genesis 1:3...byla tma a nad vodami se vznášel Boží DuchBůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že...
Genesis 1:4...řekl: " je světlo!" - a bylo světloBůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy....
Genesis 1:5...že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmyBůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a...
Genesis 1:6...nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den prvníBůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody...
Genesis 1:7...vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad...
Genesis 1:8...pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo seBůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý...
Genesis 1:9..."nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhýBůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a...
Genesis 1:10...jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo seBůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A...
Genesis 1:11..."moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a...
Genesis 1:12...nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetíBůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby...
Genesis 1:16...svítilnami k osvětlování země!" - a stalo seBůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a...
Genesis 1:17... a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdyBůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtýBůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad...
Genesis 1:21...nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy...
Genesis 1:22...okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobréBůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátýBůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy...
Genesis 1:25... drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo seBůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné...
Genesis 1:26...havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší...
Genesis 1:27...vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se,...
Genesis 1:29...i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající...
Genesis 1:31...za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo seBůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré!...
Genesis 2:2...země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul...
Genesis 2:3...dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělalBůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh...
Genesis 2:4...země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní...
Genesis 2:5...křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí...
Genesis 2:8... Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil...
Genesis 2:9... postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled...
Genesis 2:15...od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji...
Genesis 2:16...Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš...
Genesis 2:18...den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 2:19...sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno...
Genesis 2:21...Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal...
Genesis 2:22... Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát...
Genesis 3:1...ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh...
Genesis 3:3...hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak...
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřeteBůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám...
Genesis 3:8...si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se...
Genesis 3:9...stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj...
Genesis 3:11...se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal...
Genesis 3:13...tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:14...podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený...
Genesis 3:21... neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je....
Genesis 3:22...a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás...
Genesis 3:23...ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:25...mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil...
Genesis 5:1... Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil...
Genesis 5:22...Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil EnochBohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žilBohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 6:9...spravedlivý a poctivý člověk. Noe žilBohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 6:12...však byla v Božích očích zkažená a plná násilíBůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na...
Genesis 6:13...zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženěBůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je...
Genesis 6:22...tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou...
Genesis 7:9...a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou...
Genesis 7:16...tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během...
Genesis 7:23...dech života, vše, co žilo na souši, pomřeloBůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka...
Genesis 8:1...se na zemi vzdouvala sto padesát dní.  Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek,...
Genesis 8:15...dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví...
Genesis 9:1...žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den."  Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte...
Genesis 9:6...člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen...
Genesis 9:8...jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám...
Genesis 9:12...nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi...
Genesis 9:16...na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl:...
Genesis 9:17...mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem...
Genesis 9:26...otroků!" Řekl také: "Požehnán buď HospodinBůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří...
Genesis 9:27... Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž...
Genesis 12:1...žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého...
Genesis 14:18... král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy:...
Genesis 14:19...těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh,...
Genesis 14:20... Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy...
Genesis 14:22...odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří,...
Genesis 16:11...jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno IzmaelBůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak...
Genesis 16:13... jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla...
Genesis 16:15...svému synovi narozenému z Hagar jméno IzmaelBůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi...
Genesis 17:1...se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou...
Genesis 17:3...a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvářBůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu:...
Genesis 17:7...pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému...
Genesis 17:8...zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou...
Genesis 17:9... do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty...
Genesis 17:15...ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat...
Genesis 17:18...Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl:...
Genesis 17:19...tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí...
Genesis 17:22...touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 17:23...téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo...
Genesis 19:29...ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a...
Genesis 20:3...si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš....
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:13... matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl...
Genesis 20:17...budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlilBohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky,...
Genesis 21:2...přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4...osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi...
Genesis 21:6...syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou...
Genesis 21:12...ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho synaBůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli...
Genesis 21:17...dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláčeBůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z...
Genesis 21:19... protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila...
Genesis 21:20...tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napítBůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal...
Genesis 21:22...velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu...
Genesis 21:23...je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a...
Genesis 21:33...tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi...
Genesis 22:1...bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde...
Genesis 22:2... Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpovědělBůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého...
Genesis 22:3...pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to...
Genesis 22:5...oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:9...tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak...
Genesis 24:3...klína, abych zavázal přísahou při HospodinuBohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:7...syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "HospodinBůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti,...
Genesis 24:12...kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "HospodineBože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání...
Genesis 24:27...se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď HospodinBůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své...
Genesis 24:42...tedy přišel k prameni a řekl jsem: HospodineBože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle...
Genesis 24:48...klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem HospodinuBohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou,...
Genesis 25:11...Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice...
Genesis 26:24...ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou....
Genesis 27:20..."Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu,...
Genesis 28:3...z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem...
Genesis 28:4...přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten...
Genesis 28:13...ním stanul Hospodin a řekl: " jsem HospodinBůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš,...
Genesis 28:20...Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k...
Genesis 28:21...do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se...
Genesis 30:2...se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka...
Genesis 30:6...počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto...
Genesis 30:17...od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna....
Genesis 30:18...a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou...
Genesis 30:20...a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude...
Genesis 30:22...dceru a dala jméno Dína, SpravedlnostBůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její...
Genesis 30:23...lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef,...
Genesis 31:5...vašem otci, že mi není nakloněn jako dříveBůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu...
Genesis 31:7...otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:9...' vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi...
Genesis 31:16...nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto...
Genesis 31:24... noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában...
Genesis 31:29...jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl:...
Genesis 31:30...po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl  bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem...
Genesis 31:32...vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi...
Genesis 31:42... ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hleBůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl:...
Genesis 31:53...a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslemBůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je...
Genesis 32:10...ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine,...
Genesis 32:29... ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasilBohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi...
Genesis 32:31...Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 33:5...tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily...
Genesis 33:11...z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 35:1...naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:2...rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty!...
Genesis 35:3...a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na...
Genesis 35:4...jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších,...
Genesis 35:7...a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betelBůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před...
Genesis 35:9...se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé...
Genesis 35:10...z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal muBůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude...
Genesis 35:11...se jmenovat Izrael." A tak se mu říká IzraelBůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a...
Genesis 35:13...zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil,...
Genesis 35:15...a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli...
Genesis 39:9...mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k ...
Genesis 40:8...vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy...
Genesis 41:16...ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi...
Genesis 41:25...faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýžBůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných...
Genesis 41:28...větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řeklBůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc jeBoha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Genesis 41:39...v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý...
Genesis 41:51...jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj...
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v...
Genesis 42:28... Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do...
Genesis 43:14...vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího...
Genesis 43:23... nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku."...
Genesis 43:29...němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Genesis 44:16...můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého...
Genesis 45:5...se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. ...
Genesis 45:7...ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízetBůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi...
Genesis 45:8... Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho...
Genesis 45:9...otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn JosefBůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 46:1...cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění....
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde...
Genesis 46:3...Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta,...
Genesis 47:31...a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec...
Genesis 48:3...na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a...
Genesis 48:9..."To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám...
Genesis 48:11...jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hleBůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl...
Genesis 48:15...ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh...
Genesis 48:20...slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael...
Genesis 48:21... Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců....
Genesis 49:25...Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná ...
Genesis 50:17...' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech...
Genesis 50:19...jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však...
Genesis 50:20...máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věciBůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes...
Genesis 50:24...Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou...
Genesis 50:25...Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel...
Exodus 1:17... nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a...
Exodus 1:20...k nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se...
Exodus 1:21...velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému...
Exodus 2:23...jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročeníBohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou...
Exodus 2:24...o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s...
Exodus 2:25...svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a JákobemBůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím...
Exodus 3:4... že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem,"...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 3:11...vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl...
Exodus 3:12...Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : ...
Exodus 3:13...k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké...
Exodus 3:14... když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16...stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi HospodinBůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl:...
Exodus 3:18...králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi HospodinBůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 4:5...hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal HospodinBůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:16...se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat...
Exodus 5:1...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na...
Exodus 5:3...nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 5:8... To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a...
Exodus 6:2...sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem...
Exodus 6:3...jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým...
Exodus 6:7... Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás...
Exodus 7:1... způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit...
Exodus 7:16...se proměnila v hada, a řekni mu: ‚HospodinBůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid,...
Exodus 8:6..."Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy,...
Exodus 8:21...Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo...
Exodus 8:22..." odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali,...
Exodus 8:23...pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za...
Exodus 9:1...k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je...
Exodus 9:13...před faraona a řekni mu: ‚Takto praví HospodinBůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát ...
Exodus 9:30...dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl...
Exodus 10:3...k faraonovi a řekli mu: "Takto praví HospodinBůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou...
Exodus 10:7...Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak...
Exodus 10:8... Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými...
Exodus 10:16...Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj...
Exodus 10:17...můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od...
Exodus 10:25...Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto....
Exodus 10:26... co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě...
Exodus 12:12...dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech...
Exodus 13:17...své ruky." Když farao konečně lid propustilBůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla...
Exodus 13:18...válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:19...ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 15:11...klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti,...
Exodus 15:26..."Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho...
Exodus 16:12... abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly...
Exodus 18:1... midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že...
Exodus 18:4...se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před...
Exodus 18:11...jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří...
Exodus 18:12...ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také...
Exodus 18:15...mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím...
Exodus 18:19...nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím tiBůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své...
Exodus 19:3...se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupilBohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k...
Exodus 19:17...se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá...
Exodus 19:19...Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvilBůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na...
Exodus 20:1...tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.  Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj...
Exodus 20:2...všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Exodus 20:3... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Exodus 20:5...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Exodus 20:7... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Exodus 20:10...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Exodus 20:12...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:19...ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh...
Exodus 20:20...nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte seBůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě...
Exodus 20:21... zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný...
Exodus 21:6...odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho...
Exodus 21:13...zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci...
Exodus 22:7...nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého...
Exodus 22:8...označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu...
Exodus 22:19...zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě....
Exodus 22:27... vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o...
Exodus 23:13...na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát...
Exodus 23:19...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před...
Exodus 23:24... je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí,...
Exodus 23:25...na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu...
Exodus 23:32...sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby ...
Exodus 23:33...k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup...
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové...
Exodus 24:11...ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup...
Exodus 29:45...přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je...
Exodus 29:46...Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed...
Exodus 32:1... shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím...
Exodus 32:4...toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl,...
Exodus 32:8...se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému...
Exodus 32:23...tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem,...
Exodus 32:27...Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví HospodinBůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte...
Exodus 32:31... "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A...
Exodus 33:9...sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový...
Exodus 34:6...prošel kolem něj a volal: "Hospodin, HospodinBůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý...
Exodus 34:14...posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě...
Exodus 34:15...obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z...
Exodus 34:16...svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy....
Exodus 34:17...šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem HospodinemBohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:24...ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka...
Exodus 34:26...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin...
Leviticus 2:13...při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu...
Leviticus 4:22...překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 10:6...netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům...
Leviticus 11:44...nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 11:45... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon...
Leviticus 18:2..."Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste...
Leviticus 18:4...pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se...
Leviticus 18:30... Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:2...obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce...
Leviticus 19:3...a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů....
Leviticus 19:4... Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat...
Leviticus 19:10...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního...
Leviticus 19:12...křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu....
Leviticus 19:25...pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Leviticus 19:31...a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě...
Leviticus 19:32...povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít...
Leviticus 19:34...přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření,...
Leviticus 19:36...efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna ...
Leviticus 20:7...a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin,...
Leviticus 20:24...oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi...
Leviticus 21:6...ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy...
Leviticus 21:7...nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého...
Leviticus 21:8...ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 21:12...vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho...
Leviticus 21:17...vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či...
Leviticus 21:21... a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze...
Leviticus 21:22...pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě...
Leviticus 22:25...nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 22:33... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:14...čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve...
Leviticus 23:22...chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:28... kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze...
Leviticus 23:40...sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v...
Leviticus 23:43...jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele....
Leviticus 24:15...k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina,...
Leviticus 24:22...budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli...
Leviticus 25:17...svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a...
Leviticus 25:36... Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok...
Leviticus 25:38...jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou...
Leviticus 25:43...Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou...
Leviticus 25:55...jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu...
Leviticus 26:1...se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. ...
Leviticus 26:12... Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh,...
Leviticus 26:13...a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich...
Leviticus 26:44...smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež...
Leviticus 26:45...očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a...
Numeri 6:7...zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu...
Numeri 7:89...Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa...
Numeri 10:9... abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete...
Numeri 10:10...obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého...
Numeri 12:13...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosímBože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby ...
Numeri 15:40...moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Numeri 15:41... Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. ...
Numeri 16:9... Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám...
Numeri 16:22...je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž...
Numeri 21:5... Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta?...
Numeri 22:9..." A tak moábští hodnostáři zůstali u BalaámaBůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?"...
Numeri 22:10...a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro ...
Numeri 22:12...snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid,...
Numeri 22:18... nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu...
Numeri 22:22...svou oslici a odjel s moábskými hodnostářiBůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův...
Numeri 22:38...jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu...
Numeri 23:4...co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sámBůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm...
Numeri 23:8...Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej...
Numeri 23:19... Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu CiporůvBůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval....
Numeri 23:21...na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh,...
Numeri 23:22... je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáryBůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 23:23...včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev!...
Numeri 23:27..."Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal...
Numeri 24:8...nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedneBůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích...
Numeri 24:23...další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí...
Numeri 25:13...věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó HospodineBože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo...
Numeri 33:4...Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v...
Deuteronomium 1:6...vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře...
Deuteronomium 1:10...řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na...
Deuteronomium 1:11...je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás HospodinBůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám...
Deuteronomium 1:17...velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla příliš nesnadná,...
Deuteronomium 1:19...od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou...
Deuteronomium 1:20...jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou...
Deuteronomium 1:21... náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti...
Deuteronomium 1:25...podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se...
Deuteronomium 1:26...a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás...
Deuteronomium 1:30...vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za...
Deuteronomium 1:31...poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu,...
Deuteronomium 1:32...Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k...
Deuteronomium 1:41...a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně...
Deuteronomium 2:7... jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:29...Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým...
Deuteronomium 2:30...však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak...
Deuteronomium 2:33...proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho...
Deuteronomium 2:36...tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců,...
Deuteronomium 2:37...v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru...
Deuteronomium 3:3...Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se...
Deuteronomium 3:18... Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci...
Deuteronomium 3:20...městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. ...
Deuteronomium 3:21...vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 3:22...se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:24...ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech...
Deuteronomium 4:1...živi a vešli do země, kterou vám dává HospodinBůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím...
Deuteronomium 4:2... ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co...
Deuteronomium 4:3... co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval...
Deuteronomium 4:5...vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte...
Deuteronomium 4:7...národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu...
Deuteronomium 4:10... Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci,...
Deuteronomium 4:19...aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin...
Deuteronomium 4:21...do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu...
Deuteronomium 4:23... abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:24...ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi...
Deuteronomium 4:25...podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před...
Deuteronomium 4:28...zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene,...
Deuteronomium 4:29...necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou...
Deuteronomium 4:30... avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:31...Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu;...
Deuteronomium 4:32...časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe...
Deuteronomium 4:33...takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a...
Deuteronomium 4:34...jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít...
Deuteronomium 4:35...však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj...
Deuteronomium 4:39...dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a...
Deuteronomium 4:40...v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu...
Deuteronomium 5:2...se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin...
Deuteronomium 5:6...na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné...
Deuteronomium 5:7... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Deuteronomium 5:9...se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na...
Deuteronomium 5:11... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Deuteronomium 5:12...aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci...
Deuteronomium 5:14...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Deuteronomium 5:15...jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To...
Deuteronomium 5:16...otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou...
Deuteronomium 5:24...stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme...
Deuteronomium 5:25...nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha...
Deuteronomium 5:26... zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k...
Deuteronomium 5:27...k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 5:32..." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy...
Deuteronomium 5:33...jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou...
Deuteronomium 6:1...ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 6:2...všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání,...
Deuteronomium 6:3...se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl HospodinBůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh,...
Deuteronomium 6:4... Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou...
Deuteronomium 6:10...veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým...
Deuteronomium 6:13...z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš...
Deuteronomium 6:14...jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 6:15...z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh!...
Deuteronomium 6:16... z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte...
Deuteronomium 6:17... Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co...
Deuteronomium 6:20...a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky,...
Deuteronomium 6:24...všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře...
Deuteronomium 7:1... jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před...
Deuteronomium 7:2...větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako...
Deuteronomium 7:4... To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by ...
Deuteronomium 7:6...spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem...
Deuteronomium 7:9...krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak...
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl...
Deuteronomium 7:18...se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na...
Deuteronomium 7:19...ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi...
Deuteronomium 7:20...se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch,...
Deuteronomium 7:21...strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty...
Deuteronomium 7:22... tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci...
Deuteronomium 7:23...tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud...
Deuteronomium 7:25...neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 8:5...člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:6...tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 8:7... choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a...
Deuteronomium 8:10...do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na...
Deuteronomium 8:14... takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on ...
Deuteronomium 8:18...takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal,...
Deuteronomium 8:19...bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim,...
Deuteronomium 8:20... protože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys...
Deuteronomium 9:3...Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je...
Deuteronomium 9:4... jak ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou...
Deuteronomium 9:5...do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a...
Deuteronomium 9:6... Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou...
Deuteronomium 9:7...a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do...
Deuteronomium 9:16...uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty,...
Deuteronomium 9:23...dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se...
Deuteronomium 10:9...je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako...
Deuteronomium 10:12...Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel...
Deuteronomium 10:14...dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ....
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh,...
Deuteronomium 10:20...byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu...
Deuteronomium 10:21...přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro...
Deuteronomium 10:22...v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. ...
Deuteronomium 11:1...hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho...
Deuteronomium 11:2...poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k ,...
Deuteronomium 11:13...udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší...
Deuteronomium 11:16...v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by...
Deuteronomium 11:22...vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,...
Deuteronomium 11:25...moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli...
Deuteronomium 11:27...budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a...
Deuteronomium 11:29...bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš...
Deuteronomium 11:31...a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte...
Deuteronomium 12:1...pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti HospodinBůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna...
Deuteronomium 12:2...místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod...
Deuteronomium 12:3... jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu...
Deuteronomium 12:4...jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí...
Deuteronomium 12:7...se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti...
Deuteronomium 12:9... do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi,...
Deuteronomium 12:10...a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše...
Deuteronomium 12:12...Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a...
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je...
Deuteronomium 12:18...rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to...
Deuteronomium 12:20...své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš:...
Deuteronomium 12:21...budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj...
Deuteronomium 12:26...odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev -...
Deuteronomium 12:27...oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář...
Deuteronomium 12:28... navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:29... dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je...
Deuteronomium 12:30...je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům?...
Deuteronomium 12:31...to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 13:3...znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby...
Deuteronomium 13:4... neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:5... celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte,...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu...
Deuteronomium 13:7...sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž...
Deuteronomium 13:8...nepoznal ty ani tví otcové, totiž některémubohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho...
Deuteronomium 13:11...- vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom...
Deuteronomium 13:13...o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby...
Deuteronomium 13:14...svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři;...
Deuteronomium 13:17...jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není...
Deuteronomium 13:19...tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 14:1...tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu...
Deuteronomium 14:2...hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 14:21...cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek...
Deuteronomium 14:23...skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno....
Deuteronomium 14:24... Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš...
Deuteronomium 14:25...a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít...
Deuteronomium 14:26...budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem...
Deuteronomium 14:29...městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý...
Deuteronomium 15:4... Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví,...
Deuteronomium 15:5... Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti...
Deuteronomium 15:6...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat...
Deuteronomium 15:7...městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a...
Deuteronomium 15:10... nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 15:14... Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti...
Deuteronomium 15:18...dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného...
Deuteronomium 15:19...ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej k práci a prvorozeného...
Deuteronomium 15:20...je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na...
Deuteronomium 15:21...vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či...
Deuteronomium 16:1...měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu...
Deuteronomium 16:2...své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic...
Deuteronomium 16:5...v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které...
Deuteronomium 16:6...pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při...
Deuteronomium 16:7...a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš...
Deuteronomium 16:8... Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů....
Deuteronomium 16:10...začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své...
Deuteronomium 16:11...Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:15...městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin...
Deuteronomium 16:16...mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 16:17... podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce....
Deuteronomium 16:20...žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 16:21... dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si...
Deuteronomium 16:22...si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli...
Deuteronomium 17:2... v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích...
Deuteronomium 17:3...jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což...
Deuteronomium 17:8...a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce,...
Deuteronomium 17:12...kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z...
Deuteronomium 17:14... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 17:15...takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince,...
Deuteronomium 17:19...života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a...
Deuteronomium 18:5...z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál...
Deuteronomium 18:7...zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí...
Deuteronomium 18:9... vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch...
Deuteronomium 18:12...kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému...
Deuteronomium 18:13...tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce...
Deuteronomium 18:14...jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých...
Deuteronomium 18:15...Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem ...
Deuteronomium 18:16... Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " ...
Deuteronomium 18:20... zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví...
Deuteronomium 19:1...mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti ...
Deuteronomium 19:2...si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 19:3... tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území...
Deuteronomium 19:8...přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ...
Deuteronomium 19:9...dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k...
Deuteronomium 19:10...proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by...
Deuteronomium 19:14...tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný...
Deuteronomium 20:1... neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy,...
Deuteronomium 20:4...neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům...
Deuteronomium 20:13...bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo...
Deuteronomium 20:14...kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe...
Deuteronomium 20:16...měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce,...
Deuteronomium 20:17...jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů...
Deuteronomium 20:18...ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 21:1... Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý...
Deuteronomium 21:5...kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu...
Deuteronomium 21:23...ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 22:5...jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na...
Deuteronomium 23:6...Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil...
Deuteronomium 23:15...a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby ...
Deuteronomium 23:19...toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 23:21... ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi,...
Deuteronomium 23:22... kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:24...ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš...
Deuteronomium 24:4...k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do...
Deuteronomium 24:9...co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému...
Deuteronomium 24:13...spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, ...
Deuteronomium 24:18...v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci....
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš...
Deuteronomium 25:15...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští...
Deuteronomium 25:16...se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě...
Deuteronomium 25:18...Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a...
Deuteronomium 25:19...slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš...
Deuteronomium 26:1... přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl...
Deuteronomium 26:2...sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 26:3...bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům,...
Deuteronomium 26:4...přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj...
Deuteronomium 26:5... tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do...
Deuteronomium 26:7...těžkou robotou. Volali jsme tedy k HospodinuBohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše...
Deuteronomium 26:10... dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitou a...
Deuteronomium 26:11...radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků,...
Deuteronomium 26:13...jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal...
Deuteronomium 26:14...mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni...
Deuteronomium 26:16...mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla....
Deuteronomium 26:17...duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat...
Deuteronomium 26:19... a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele...
Deuteronomium 27:2...Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile...
Deuteronomium 27:3...vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil...
Deuteronomium 27:5...je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. Hospodinu,...
Deuteronomium 27:6...neopracovaných železem. Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm...
Deuteronomium 27:7...je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona...
Deuteronomium 27:9...Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj...
Deuteronomium 27:10... svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 28:2...země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:8...i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si ...
Deuteronomium 28:9... budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří,...
Deuteronomium 28:13...a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes...
Deuteronomium 28:14...neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina,...
Deuteronomium 28:15...jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a...
Deuteronomium 28:36...ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin...
Deuteronomium 28:45... protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která jsem...
Deuteronomium 28:47...s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe...
Deuteronomium 28:52...po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé,...
Deuteronomium 28:53...a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě...
Deuteronomium 28:58...slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány...
Deuteronomium 28:62... Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako...
Deuteronomium 28:64...konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva...
Deuteronomium 29:5...proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje...
Deuteronomium 29:9... Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a...
Deuteronomium 29:11...vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si...
Deuteronomium 29:12...uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 29:14...tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte,...
Deuteronomium 29:17...by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 29:24...odpověď: "Protože opustili smlouvu HospodinaBoha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z...
Deuteronomium 29:25... když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim...
Deuteronomium 29:28...dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům -...
Deuteronomium 30:1...mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k...
Deuteronomium 30:2...k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým...
Deuteronomium 30:3... jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět...
Deuteronomium 30:4...na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 30:5...shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu...
Deuteronomium 30:6...tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin...
Deuteronomium 30:7...a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří...
Deuteronomium 30:9...přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v...
Deuteronomium 30:10...otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání,...
Deuteronomium 30:17... ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela...
Deuteronomium 30:20...budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží...
Deuteronomium 31:3...‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy,...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem...
Deuteronomium 31:6...nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato...
Deuteronomium 31:11...Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému...
Deuteronomium 31:12...jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak...
Deuteronomium 31:13...nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 31:16... Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí...
Deuteronomium 31:17...hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den...
Deuteronomium 31:18...skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a...
Deuteronomium 31:20...sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu...
Deuteronomium 31:26...uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši...
Deuteronomium 31:29...vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká...
Deuteronomium 32:3...totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho...
Deuteronomium 32:4... všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!...
Deuteronomium 32:12... Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou...
Deuteronomium 32:15... Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy...
Deuteronomium 32:16...jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali...
Deuteronomium 32:17... ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co ...
Deuteronomium 32:18...neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl...
Deuteronomium 32:37...že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo...
Deuteronomium 32:39...Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu...
Deuteronomium 33:26...všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve...
Deuteronomium 33:27...spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé...
Jozue 1:9... neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal...
Jozue 1:11... abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a...
Jozue 1:13...Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše...
Jozue 1:15...oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se...
Jozue 1:17...poslouchat i tebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi...
Jozue 3:3...uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a...
Jozue 3:9..."Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi...
Jozue 3:10..."Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce,...
Jozue 4:5...doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu...
Jozue 4:23...tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste...
Jozue 4:24...je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští...
Jozue 7:13...se pro zítřek. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš...
Jozue 7:19..." řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu HospodinuBohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20..." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti HospodinuBohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 8:7...ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte...
Jozue 8:30...je tam dodnes. Jozue pak vystavěl HospodinuBohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele...
Jozue 9:9... předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co...
Jozue 9:18...jim vůdcové obce přísahali při HospodinuBohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při HospodinuBohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s...
Jozue 9:23...Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo...
Jozue 9:24...bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou...
Jozue 10:19...jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu...
Jozue 10:40... vyhladil jako proklaté, jak přikázal HospodinBůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od...
Jozue 10:42...se Jozue zmocnil jedním rázem, protože HospodinBůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým...
Jozue 13:14... Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti HospodinuBohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení...
Jozue 13:33...dědictví nedal. Jejich dědictvím je HospodinBůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která...
Jozue 14:8... ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé...
Jozue 14:9...tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je...
Jozue 14:14...Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal HospodinuBohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy...
Jozue 18:3... než obsadíte zem, kterou vám dal HospodinBůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty...
Jozue 18:6... tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich...
Jozue 22:3...svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům...
Jozue 22:4...Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Jozue 22:16...obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili...
Jozue 22:19...jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením...
Jozue 22:22...náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i...
Jozue 22:24...neřekli našim synům: ‚Co vám je do HospodinaBoha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a...
Jozue 22:29...oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci...
Jozue 22:33...zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým...
Jozue 22:34...řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode...
Jozue 23:3...věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin,...
Jozue 23:5...moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem,...
Jozue 23:7... které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim...
Jozue 23:8...jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi...
Jozue 23:11...dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů...
Jozue 23:13...nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se...
Jozue 23:14...těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila -...
Jozue 23:15...každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo,...
Jozue 23:16...smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane...
Jozue 24:1... soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin,...
Jozue 24:2...promluvil ke všemu lidu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:14...Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v...
Jozue 24:15... vyberte si dnes, komu budete sloužit -  bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům...
Jozue 24:16...mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce...
Jozue 24:17...a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví...
Jozue 24:18...tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit...
Jozue 24:19...moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy....
Jozue 24:20...Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak,...
Jozue 24:23...svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte...
Jozue 24:24...Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi....
Jozue 24:27... Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví...
Soudců 1:7...drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel....
Soudců 2:3...před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl...
Soudců 2:12...očích zle a sloužili baalům. Opustili HospodinaBoha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali...
Soudců 2:17...však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 2:19...hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného...
Soudců 3:6... své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle....
Soudců 3:7...očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul...
Soudců 4:6...z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "HospodinBůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc...
Soudců 5:3... naslouchejte, Hospodinu zazpívám, HospodinuBohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 5:5...se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů...
Soudců 5:8... Deboro, povstala, než matka v Izraeli povstalaBůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se...
Soudců 6:8...proroka. Ten jim řekl: "Toto praví HospodinBůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z...
Soudců 6:10...vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.'...
Soudců 6:26...kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou...
Soudců 6:31...Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne...
Soudců 6:36... aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak...
Soudců 6:39...z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím....
Soudců 6:40...jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na...
Soudců 7:14...může být jen meč Izraelce Gedeona, syna JoašovaBůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon...
Soudců 7:15...uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru!...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraníBůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou....
Soudců 8:33...smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha,...
Soudců 8:34... Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních...
Soudců 9:7..."Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit....
Soudců 9:9...To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:13...To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři rokyBůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha...
Soudců 9:27...lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn...
Soudců 9:56...Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna...
Soudců 10:6...očích zle. Sloužili baalům a aštartámbohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i...
Soudců 10:10...jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl:...
Soudců 10:13...Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k...
Soudců 10:14...vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volatbohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách...
Soudců 10:16...tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele...
Soudců 11:21... utábořil se v Jahce a napadl Izrael. HospodinBůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou...
Soudců 11:23...k Jaboku a od pouště po Jordán. HospodinBůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty...
Soudců 11:24...vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal...
Soudců 13:5...břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou...
Soudců 13:7...bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu:...
Soudců 13:9...máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu...
Soudců 13:22...zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho...
Soudců 15:19...To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla...
Soudců 16:17...břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země...
Soudců 16:28...se na ! Ještě jednou mi prosím dej síluBože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!"...
Soudců 18:5..."Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosímBoha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl...
Soudců 18:10...Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsaditBůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete...
Soudců 18:24...sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi knězebohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude?...
Soudců 20:18... Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům...
Soudců 21:2...Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali:...
Soudců 21:3... S velikým pláčem hlasitě naříkali: "HospodineBože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být...
Růt 1:15... "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť ,...
Růt 1:16... tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu....
Růt 2:12...skutek odplatí! Kéž hojně odmění HospodinBůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své...
1. Samuel 1:20...a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se...
1. Samuel 2:2... ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí...
1. Samuel 2:3... povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků...
1. Samuel 2:25...Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověkuBůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu,...
1. Samuel 2:30...mého lidu Izraele! Nuže, tak praví HospodinBůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský...
1. Samuel 3:17...se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj.  Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné...
1. Samuel 4:7... dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic...
1. Samuel 4:8...nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami...
1. Samuel 5:7...viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha...
1. Samuel 5:8...a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak...
1. Samuel 5:10...do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali...
1. Samuel 5:11...filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom ...
1. Samuel 6:3..." budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy...
1. Samuel 6:6...udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli....
1. Samuel 6:20..."Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k...
1. Samuel 7:3...celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a...
1. Samuel 7:8...Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal...
1. Samuel 8:8... dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni....
1. Samuel 9:9...se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl...
1. Samuel 10:3...dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny...
1. Samuel 10:7...tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz...
1. Samuel 10:9...Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešelBůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila...
1. Samuel 10:18...Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil...
1. Samuel 10:19...vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a...
1. Samuel 10:26...oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?"...
1. Samuel 12:9...je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele...
1. Samuel 12:12...vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali....
1. Samuel 12:14...příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž...
1. Samuel 12:19... "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi....
1. Samuel 13:13...jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil...
1. Samuel 14:15...třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzouBoha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se...
1. Samuel 14:36..." odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme semBohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny?...
1. Samuel 14:37...řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do...
1. Samuel 14:41...Saulovi lid. Saul se pak modlil: "HospodineBože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl?...
1. Samuel 14:44...mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,  Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid...
1. Samuel 15:15...brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté."...
1. Samuel 15:21... aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly...
1. Samuel 15:30...se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil...
1. Samuel 16:15...služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16...na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil:...
1. Samuel 16:23..." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a...
1. Samuel 17:26...filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká...
1. Samuel 17:36...dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze...
1. Samuel 17:43...na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé...
1. Samuel 17:45... jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupůBoha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin...
1. Samuel 17:46...ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají,...
1. Samuel 18:10... Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál...
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při HospodinuBohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v...
1. Samuel 22:3...matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u...
1. Samuel 22:13...že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o němBohem, aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes...
1. Samuel 22:15...tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radilBohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani ...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s...
1. Samuel 23:10..."Přines efod." Potom se David ptal: "HospodineBože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? HospodineBože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
1. Samuel 23:14...pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na...
1. Samuel 23:16...za Davidem do Choreše a pomohl mu najít síluBohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde...
1. Samuel 25:22...neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlemBůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech,...
1. Samuel 25:29...pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A...
1. Samuel 25:32..." David řekl Abigail: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá...
1. Samuel 25:34...pomstu do svých rukou. Jakože je živ HospodinBůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys...
1. Samuel 26:8...u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi....
1. Samuel 26:19...dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy...
1. Samuel 28:15...odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojujíBůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze...
1. Samuel 30:6...a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna...
1. Samuel 30:15...zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a ...
2. Samuel 3:9... dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:35...za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli...
2. Samuel 5:10... Tak se David stále více vzmáhal a HospodinBůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k...
2. Samuel 6:7...proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel....
2. Samuel 7:22... Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A...
2. Samuel 7:23...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno?...
2. Samuel 7:24...ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi...
2. Samuel 7:25...a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi...
2. Samuel 7:26...proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida...
2. Samuel 7:27...Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupůBože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji...
2. Samuel 7:28...modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá...
2. Samuel 10:12... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se...
2. Samuel 12:7...ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví HospodinBůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a ...
2. Samuel 12:16...a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové...
2. Samuel 14:11..."Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí...
2. Samuel 14:14...voda na zem rozlitá, která se nedá posbíratBůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj...
2. Samuel 14:17...a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král....
2. Samuel 15:32...na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho...
2. Samuel 18:28...k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo...
2. Samuel 21:14...Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
2. Samuel 22:7... Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k...
2. Samuel 22:22... Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od...
2. Samuel 22:30...v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí...
2. Samuel 22:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým...
2. Samuel 22:47...nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnánaBůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchranaBůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy....
2. Samuel 23:1... tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze ...
2. Samuel 23:3...ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě...
2. Samuel 23:5... když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele...
2. Samuel 24:3...počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále...
2. Samuel 24:23...dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král...
2. Samuel 24:24...to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil...
1. Královská 1:17...jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn...
1. Královská 1:30... dnes ti splním, co jsem přísahal při HospodinuBohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně...
1. Královská 1:36...Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil HospodinBůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským...
1. Královská 1:47...a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho...
1. Královská 1:48...na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka...
1. Královská 2:3...mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení,...
1. Královská 2:23...Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci...
1. Královská 3:7...na jeho trůnu, jak tomu dnes je. HospodineBože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci...
1. Královská 3:11...se líbilo, že Šalomoun žádal právě o toBůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi...
1. Královská 5:9...tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěniBůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal...
1. Královská 5:17...nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu...
1. Královská 5:18...nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník,...
1. Královská 5:19...v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn...
1. Královská 8:15...shromáždění Izraele: "Požehnán buď HospodinBůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci...
1. Královská 8:17...David toužil postavit chrám jménu HospodinaBoha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš...
1. Královská 8:20...Hospodin, a postavil jsem chrám jménu HospodinaBoha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh...
1. Královská 8:25...jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, HospodineBože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému...
1. Královská 8:26...mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedyBože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal...
1. Královská 8:27...svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes...
1. Královská 8:28...svého služebníka a na jeho prosby, HospodineBože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
1. Královská 8:57...Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž...
1. Královská 8:59...prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému...
1. Královská 8:60... aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří...
1. Královská 8:61...něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho...
1. Královská 8:65... jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní....
1. Královská 9:6... jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země,...
1. Královská 9:9...odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se...
1. Královská 10:9...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn!...
1. Královská 10:24...slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty,...
1. Královská 11:2...s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl...
1. Královská 11:4...srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho...
1. Královská 11:8...pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval,...
1. Královská 11:9... protože se jeho srdce odvrátilo od HospodinaBoha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu...
1. Královská 11:10... Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který...
1. Královská 11:31..."Vezmi si deset kusů, neboť tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a...
1. Královská 11:33... To proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu...
1. Královská 12:28...do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil...
1. Královská 13:6...muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k...
1. Královská 13:21...jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na...
1. Královská 14:7... Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem...
1. Královská 14:9...tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil...
1. Královská 14:13...v hrobě, neboť je jediný, na kom HospodinBůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem...
1. Královská 15:3... Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však...
1. Královská 15:4...otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm...
1. Královská 15:30...svedl celý Izrael, čímž popudil HospodinaBoha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal...
1. Královská 16:13... když svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o...
1. Královská 16:26...Izrael, aby svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a...
1. Královská 16:33... Takto Achab svými skutky popouzel HospodinaBoha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním....
1. Královská 17:1...Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ HospodinBůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech...
1. Královská 17:12...to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a...
1. Královská 17:14...jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví HospodinBůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve...
1. Královská 17:20...na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "HospodineBože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat...
1. Královská 17:21...chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, HospodineBože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin...
1. Královská 18:10...Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat...
1. Královská 18:21...kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid...
1. Královská 18:24...na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví...
1. Královská 18:25...první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim...
1. Královská 18:27...začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma...
1. Královská 18:36... přistoupil prorok Eliáš a pravil: "HospodineBože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi...
1. Královská 18:37...mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův...
1. Královská 18:39... všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy...
1. Královská 19:2... Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra...
1. Královská 19:10...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 19:14...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 20:10...odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude...
1. Královská 20:23...hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi...
1. Královská 20:28...Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné...
1. Královská 21:10...nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti."...
1. Královská 21:13...němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel HospodinaBoha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se...
2. Královská 1:3...krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:6... a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:16... Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale...
2. Královská 2:14...plášť a udeřil jím do vody. "Kde je HospodinBůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím...
2. Královská 5:7... roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ...
2. Královská 5:11...se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby...
2. Královská 5:15..."Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka...
2. Královská 5:17... totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému...
2. Královská 6:31...si všimli, že na holém těle pytlovinu. "  Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten...
2. Královská 9:6...hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým...
2. Královská 10:31...Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon HospodinaBoha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 14:25... k Mrtvému moři v Aravě, jak to HospodinBůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna...
2. Královská 17:7...že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce...
2. Královská 17:9...prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po...
2. Královská 17:14...jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s...
2. Královská 17:16...Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné...
2. Královská 17:19...Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni....
2. Královská 17:26...a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je...
2. Královská 17:27...tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy...
2. Královská 17:29...ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni...
a další...

Slova obsahující boha: boha (734) bohabojná (1) bohabojné (2) bohabojného (1) bohabojný (8) bohabojných (1) bohabojným (1) bohabojnými (1) bohana (2) bohaté (3) bohatě (9) bohatého (3) bohatému (1) bohatí (6) bohatli (1) bohatne (3) bohatnou (1) bohatnout (1) bohatství (87) bohatstvím (13) bohatší (1) bohatý (19) bohatých (4) bohatým (4) bohatými (1) nebohatne (1) nejbohatších (1) neznaboha (1) obohaceni (2) obohacuje (1) obohacující (1) obohatil (2) obohatilo (2) obohatit (1) zbohatl (1) zbohatli (6) zbohatne (1) zbohatnout (2) zbohatnu (1) zbohatnutí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |