Božím

Hledám varianty 'božím' [ božímu (33) božími (12) božím (87) božích (27) božího (135) boží (613) ]. Nalezen 861 verš.
Genesis 1:2... nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo...
Genesis 1:27..." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim...
Genesis 6:2...na zemi začalo množit a rodily se jim dceryBoží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali...
Genesis 6:4...později, se na zemi vyskytovali zrůdní obřiBoží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je...
Genesis 6:11...tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však bylaBožích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a...
Genesis 9:6... toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, ...
Genesis 20:11..."Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je...
Genesis 21:17...a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlasBoží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj...
Genesis 23:6...odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich...
Genesis 28:12...k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem...
Genesis 28:17...hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak...
Genesis 28:19...jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-elBoží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob...
Genesis 28:22... který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek...
Genesis 30:8...syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí,...
Genesis 31:11... skvrnití a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,'...
Genesis 32:2...Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží...
Genesis 32:3...andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor....
Genesis 32:29..."Tvé jméno nebude znít Jákob, ale IzraelBoží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a...
Genesis 32:31...mu tam. Jákob pak to místo nazval PenuelBoží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl...
Genesis 33:10... Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl,...
Genesis 35:5...dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dálBoží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové...
Genesis 35:15...to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-elBoží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko...
Genesis 41:38...služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož...
Exodus 3:1... když vedl stádo hluboko do pouště, přišel Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku...
Exodus 4:20...se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do...
Exodus 4:27...Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkalBoží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno,...
Exodus 8:15...komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 9:28...se svým lidem v neprávu! Modlete se k HospodinuBožích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se...
Exodus 14:19...faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a...
Exodus 17:9...postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s...
Exodus 18:4...v cizí zemi." Druhý se jmenoval EliezerBoží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc;...
Exodus 18:5...syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořilBoží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k...
Exodus 18:16...ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co...
Exodus 24:13...pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám...
Exodus 28:15...těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata...
Exodus 28:29...Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako...
Exodus 28:30...stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron...
Exodus 31:3... syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 31:18...dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho...
Exodus 32:16...stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách....
Exodus 35:31...Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Leviticus 24:11... Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho...
Leviticus 24:16...jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo...
Numeri 24:2...Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví...
Numeri 24:4...praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na...
Numeri 24:16...praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění...
Deuteronomium 9:10... Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám...
Deuteronomium 33:1...Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl:...
Jozue 9:20...toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali...
Jozue 14:6..."Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let,...
Jozue 22:20...Achan, syn Zerachův, provinil porušením klatbyBoží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen...
Jozue 24:26...a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod...
Soudců 3:20... Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí...
Soudců 13:6...Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se...
Soudců 13:8...Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás,...
Soudců 13:9... který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšelBoží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli....
Soudců 18:31...udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v...
Soudců 20:2... kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech...
Soudců 20:27...Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál...
1. Samuel 2:27...milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se...
1. Samuel 3:3... Jednou v noci spal na svém obvyklém místěBoží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově...
1. Samuel 4:4...zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když...
1. Samuel 4:11...hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěšíchBoží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a...
1. Samuel 4:13...seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obavBoží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města,...
1. Samuel 4:17... Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu,...
1. Samuel 4:18... A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány...
1. Samuel 4:19...těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví...
1. Samuel 4:21...řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva...
1. Samuel 4:22...a manželovi řekla: "Sláva opustila IzraelBoží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a...
1. Samuel 5:1..."Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!"  Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z...
1. Samuel 5:10...největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla...
1. Samuel 5:11...celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůzaBoží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli,...
1. Samuel 9:6...co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se...
1. Samuel 9:7...Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej,"...
1. Samuel 9:8... "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných...
1. Samuel 9:10... "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s...
1. Samuel 9:27... řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode  Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu...
1. Samuel 10:5...ty je od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohimBoží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do...
1. Samuel 14:18...zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.)...
1. Samuel 19:20...vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul...
1. Samuel 19:23...tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k...
1. Samuel 29:9... jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi...
2. Samuel 6:2...do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad...
2. Samuel 6:3...zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na...
2. Samuel 6:6...pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl rukuBoží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení...
2. Samuel 6:7...ho Bůh na místě zasáhl tak, že tamBoží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu...
2. Samuel 6:12...Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ."...
2. Samuel 7:2..."Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co...
2. Samuel 7:4... "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak...
2. Samuel 9:3...zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na...
2. Samuel 11:11...výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj...
2. Samuel 14:13...mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám...
2. Samuel 14:16...spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladitBožího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana...
2. Samuel 14:17...klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco...
2. Samuel 14:20...změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak...
2. Samuel 15:24...i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát,...
2. Samuel 15:25...i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať seBoží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede...
2. Samuel 15:29...další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal...
2. Samuel 16:23...byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak...
2. Samuel 19:28... u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj...
2. Samuel 22:31...svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech,...
2. Samuel 23:3... praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdoBoží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak...
1. Královská 3:28...je před králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun...
1. Královská 12:22...Rechoboámovi, synu Šalomounovu. ŠemajášBoží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi,...
1. Královská 13:1... vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na...
1. Královská 13:4...se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od...
1. Královská 13:5...z něj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil...
1. Královská 13:6...rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a...
1. Královská 13:7...ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a ...
1. Královská 13:8..."Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu...
1. Královská 13:11...mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili,...
1. Královská 13:12...cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla,"...
1. Královská 13:14...mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl muBoží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s...
1. Královská 13:19...něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se...
1. Královská 13:21...ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 13:23...tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho...
1. Královská 13:26...ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin...
1. Královská 13:29...nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do...
1. Královská 13:31...umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na...
1. Královská 17:18... že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně mášBoží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout...
1. Královská 17:24...se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech...
1. Královská 19:8...pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom...
1. Královská 20:28...celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci...
2. Královská 1:9...a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž...
2. Královská 1:10...muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe...
2. Královská 1:11...vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží...
2. Královská 1:12... tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a...
2. Královská 1:13...Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti...
2. Královská 4:7...nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej...
2. Královská 4:9...se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu...
2. Královská 4:16...chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale...
2. Královská 4:21...v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala...
2. Královská 4:22...mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes...
2. Královská 4:25... dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazilaBožímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k...
2. Královská 4:27..."Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoruBožímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned...
2. Královská 4:40...k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste...
2. Královská 4:42...nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a...
2. Královská 5:8...sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své...
2. Královská 5:14...a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako...
2. Královská 5:15...se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátkyBožímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem...
2. Královská 5:20...Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít,...
2. Královská 6:6... "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva,...
2. Královská 6:9...a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, ...
2. Královská 6:10..." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak...
2. Královská 6:15...tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města...
2. Královská 7:2...míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá rukaBožímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy...
2. Královská 7:17... Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo,...
2. Královská 7:18... když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské...
2. Královská 7:19... ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale...
2. Královská 8:2...a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a...
2. Královská 8:4...svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch...
2. Královská 8:7...byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a...
2. Královská 8:8...král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se...
2. Královská 8:11... z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho...
2. Královská 13:19...král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát -...
2. Královská 23:16... Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí...
2. Královská 23:17...tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska a vykřikl proti...
1. Letopisů 6:34...svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho...
1. Letopisů 9:11... syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna...
1. Letopisů 9:13...1 760 udatných mužů zodpovědných za službuBožím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama,...
1. Letopisů 9:26...pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za...
1. Letopisů 9:27...a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat...
1. Letopisů 12:23... z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k...
1. Letopisů 13:5...řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem...
1. Letopisů 13:7...jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cherubyBoží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu,...
1. Letopisů 13:12...dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal...
1. Letopisů 13:14... ale odložil ji do domu Obed-edoma GatskéhoBoží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři...
1. Letopisů 15:1...paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David...
1. Letopisů 15:2...vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je...
1. Letopisů 15:15...Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým:...
1. Letopisů 15:24... Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli...
1. Letopisů 16:1...a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed...
1. Letopisů 16:6... zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David...
1. Letopisů 16:42...měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se...
1. Letopisů 17:3... "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak...
1. Letopisů 22:2...lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a...
1. Letopisů 22:19... svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvyBoží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte...
1. Letopisů 23:14...mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene...
1. Letopisů 23:28...všech svatých věcí a při plnění povinnostíBožího domu. Měli se starat o chleby předložení, o jemnou...
1. Letopisů 23:32...svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů....
1. Letopisů 24:5...Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil...
1. Letopisů 25:6...činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi...
1. Letopisů 26:20... jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských...
1. Letopisů 26:32...kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských. Toto je výčet synů Izraele,...
1. Letopisů 27:24...nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice...
1. Letopisů 28:12...domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžské a...
1. Letopisů 28:21...a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli...
1. Letopisů 29:7...i vůdcové královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000...
2. Letopisů 1:3...ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš...
2. Letopisů 1:4...Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro...
2. Letopisů 4:11...završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech...
2. Letopisů 4:19... Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení,...
2. Letopisů 5:1...a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma...
2. Letopisů 5:14...ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu...
2. Letopisů 7:5...120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim...
2. Letopisů 8:14...pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v...
2. Letopisů 11:2...a navrátili království Rechoboámovi. ŠemajášBoží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni...
2. Letopisů 15:1...a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma.  Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi...
2. Letopisů 15:18...svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní,...
2. Letopisů 19:10...poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak...
2. Letopisů 20:15... ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do...
2. Letopisů 22:8... aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské...
2. Letopisů 23:3...se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pakBožím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl:...
2. Letopisů 24:7...(Stoupenci hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova...
2. Letopisů 24:9...dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni...
2. Letopisů 24:13... takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když...
2. Letopisů 24:18... Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili...
2. Letopisů 24:20...je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se...
2. Letopisů 24:27...proroctvích vznesených proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho...
2. Letopisů 25:7...100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko....
2. Letopisů 25:9...zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu...
2. Letopisů 26:5... Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch....
2. Letopisů 28:13...provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým...
2. Letopisů 28:24... tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře...
2. Letopisů 30:12...přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a...
2. Letopisů 30:16... Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim...
2. Letopisů 31:13... Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k...
2. Letopisů 31:21...Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šloBoží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a...
2. Letopisů 32:25...vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako...
2. Letopisů 32:26...Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu....
2. Letopisů 33:7... Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil jiBožím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu...
2. Letopisů 34:8...osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemiBoží chrám, pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem...
2. Letopisů 34:9...a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli...
2. Letopisů 34:32... aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš...
2. Letopisů 35:8...levity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel, správcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků...
2. Letopisů 35:22... Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň...
2. Letopisů 36:16...ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho...
2. Letopisů 36:18...všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova...
2. Letopisů 36:19...jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do BabylonuBoží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny...
Ezdráš 2:68...rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto...
Ezdráš 3:2...přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních...
Ezdráš 3:8... Druhého měsíce druhého roku po svém příchoduBožímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn...
Ezdráš 3:9...levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se...
Ezdráš 4:24...za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého...
Ezdráš 5:2... a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a...
Ezdráš 5:5...se jich také na jména stavitelů chrámuBoží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je...
Ezdráš 5:13...pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího...
Ezdráš 5:14...dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z...
Ezdráš 5:15... jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy...
Ezdráš 5:16...místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a...
Ezdráš 5:17...archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě...
Ezdráš 6:3...Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízeníBožím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě...
Ezdráš 6:5...z královské pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského...
Ezdráš 6:7...za Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť...
Ezdráš 6:8... abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně...
Ezdráš 6:12...vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno...
Ezdráš 6:16...Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo...
Ezdráš 6:17...pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400...
Ezdráš 6:18...12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd...
Ezdráš 6:22...asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády...
Ezdráš 7:24... chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani...
Ezdráš 8:36...předali královské rozkazy, a ti pak liduBožímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z...
Ezdráš 10:1...před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo...
Ezdráš 10:6... Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam...
Ezdráš 10:9...měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu...
Nehemiáš 6:10... byl zaražený a řekl mi: "Pojďme se sejítBožím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít....
Nehemiáš 7:2... což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské...
Nehemiáš 8:8...a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co...
Nehemiáš 8:16...- na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány...
Nehemiáš 8:18...začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli...
Nehemiáš 10:29...a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl...
Nehemiáš 10:30...a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše....
Nehemiáš 10:33...se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti...
Nehemiáš 11:11... syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v...
Nehemiáš 11:16...a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna...
Nehemiáš 11:22...Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos určující den...
Nehemiáš 12:24...jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě...
Nehemiáš 12:36...Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční...
Nehemiáš 12:40...brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a...
Nehemiáš 13:1...z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců,...
Nehemiáš 13:7... když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy...
Nehemiáš 13:9...nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že se...
Nehemiáš 13:11...jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a...
Nehemiáš 13:26...Mezi tolika národy nebylo krále jako onBoží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I...
Job 1:6...to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi...
Job 1:16...Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i mládence a všichni...
Job 2:1...z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi...
Job 4:9... ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí...
Job 6:4...do zabodly, jejich jed se mi vpíjí do duchaBoží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel,...
Job 11:7...trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad...
Job 15:8...jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco,...
Job 15:11...i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal...
Job 15:30...temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost -...
Job 19:21... Smilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten hon,...
Job 21:9...na očích. V jejich domech je pokoj bez obavBoží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný, nikdy...
Job 27:3... že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu...
Job 27:11...Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vásBožím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste...
Job 31:23...paži z ramena, je ruka v lokti zlomenaBožího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych...
Job 33:4...řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz...
Job 34:9...Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovatBoží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece...
Job 36:2..."Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lzeBoží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání,...
Job 37:14...svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak...
Job 38:7... když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel,...
Job 40:19... končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 18:31...svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech,...
Žalmy 19:2...zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějíBoží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den...
Žalmy 29:1...navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu...
Žalmy 42:3...Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi...
Žalmy 42:5...to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní...
Žalmy 43:4...tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupímBožímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit ...
Žalmy 46:5...náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě,...
Žalmy 48:12...se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže...
Žalmy 50:23... ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 52:3...domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlemBoží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem,...
Žalmy 52:10...se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám...
Žalmy 55:15...můj spřízněnec! Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle...
Žalmy 61:8...přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s...
Žalmy 64:10... se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet!...
Žalmy 65:10...zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvímBoží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece...
Žalmy 66:5...ti bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová...
Žalmy 66:16...oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k...
Žalmy 68:18...za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstaneBožích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán...
Žalmy 69:31...bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečíBoží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností...
Žalmy 73:17...ale, jak je to nesnadné. když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké...
Žalmy 73:28... kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépeBoží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o...
Žalmy 74:8... V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky...
Žalmy 78:10... v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho...
Žalmy 78:31...neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty...
Žalmy 83:13...a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, ...
Žalmy 87:3...příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo ...
Žalmy 89:7... Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? KdoBožích synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě...
Žalmy 90:1... je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy...
Žalmy 107:11...sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce...
Žalmy 114:2...Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to...
Přísloví 25:2...na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak...
Přísloví 30:5...Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K...
Přísloví 30:9...je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti...
Kazatel 2:24...se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho...
Kazatel 2:26...úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem. Vše...
Kazatel 3:11...vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk...
Kazatel 3:13...pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu...
Kazatel 4:17...za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť...
Kazatel 5:5...svým ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí...
Kazatel 5:18...raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí...
Kazatel 7:13...výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den...
Kazatel 7:26... jejíž srdce je past a jejíž paže jsou poutaBoží oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapí. Pohleď,...
Kazatel 8:2...říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke...
Kazatel 8:17...dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem....
Kazatel 11:9...očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a...
Izaiáš 14:13...sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím,...
Izaiáš 58:2... žádají o spravedlivé soudy, rádi by byliBoží blízkosti! Říkají: "Proč se postíme, když se na to...
Jeremiáš 35:4...jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle...
Ezechiel 1:1...se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž...
Ezechiel 8:3...za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní...
Ezechiel 11:24...od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl k vyhnancům v...
Ezechiel 28:13...moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v EdenuBoží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a...
Ezechiel 28:14...cherubem, určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl...
Ezechiel 28:16...krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem vykázalBoží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého...
Ezechiel 31:8...kořeny k vodám vydatným. Ani cedryBoží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly...
Ezechiel 31:9...celý Eden mu mohl závidět - všechny stromyBoží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se...
Ezechiel 40:2...spočinula ruka Hospodinova a přivedl tam. V Božím vidění přivedl do izraelské země a postavil na...
Daniel 1:2...krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu...
Daniel 2:20...chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu náleží! On...
Daniel 3:25... vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené...
Daniel 5:3...A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesenéBožího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži,...
Daniel 9:11...nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě....
Ozeáš 1:4... Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno JizreelBoží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za...
Malachiáš 2:15...ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého...
Matouš 3:16...z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází...
Matouš 4:3...k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On...
Matouš 4:4...člověk živ, ale každým slovem vycházejícímBožích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a...
Matouš 4:6...města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým...
Matouš 5:9...Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť...
Matouš 5:34...vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou,...
Matouš 6:33..., že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude...
Matouš 8:29...nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po násBoží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se...
Matouš 12:4... když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl...
Matouš 12:28...budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může...
Matouš 14:33... se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se přeplavili, přistáli u Genezaretu...
Matouš 15:3...ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce...
Matouš 15:6...uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Matouš 16:23...ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům:...
Matouš 19:24...spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, byli...
Matouš 21:31... říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou...
Matouš 21:43...a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který...
Matouš 22:16...řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to,...
Matouš 22:21...tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali...
Matouš 22:29...jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale...
Matouš 23:22...kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci...
Matouš 26:61... kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz...
Matouš 26:63...při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi MesiášBoží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl...
Matouš 27:40...dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu vysmívali i vrchní...
Matouš 27:43... jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří...
Matouš 27:54... hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše...
Marek 1:1...světa." Počátek evangelia o Ježíši KristuBožím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám...
Marek 1:14...Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je...
Marek 1:15...a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnilBoží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"...
Marek 1:24...Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z...
Marek 2:26...nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí...
Marek 3:11...ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali...
Marek 3:35..."Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak...
Marek 4:11...na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně,...
Marek 4:26... kdo nemá, bude vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem....
Marek 4:30...nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako...
Marek 7:8... když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom...
Marek 7:9..." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici!...
Marek 7:13...nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A...
Marek 8:33...Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými...
Marek 9:1... rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě...
Marek 9:47... zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla,...
Marek 10:14...mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží...
Marek 10:15...království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je...
Marek 10:23...a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z...
Marek 10:24...zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než...
Marek 10:25...spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém ohromení se jeden druhého...
Marek 11:22...proklel, uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře:...
Marek 12:14...neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme...
Marek 12:17...tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potom k...
Marek 12:24..."Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani...
Marek 12:34...moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho neodvažoval na nic...
Marek 13:19...dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty...
Marek 14:25...vinné révy do dne, kdy ho budu pít novýBožím království." A když zazpívali žalm, vyšli na...
Marek 15:39... jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí;...
Marek 15:43... ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o...
Marek 16:19... byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a...
Lukáš 1:6...a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli obaBožích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech...
Lukáš 1:19...mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a...
Lukáš 1:35...dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je...
Lukáš 2:40...pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok...
Lukáš 3:2...Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a...
Lukáš 3:6...cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby...
Lukáš 3:38... syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a...
Lukáš 4:3... vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba."...
Lukáš 4:9...ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým...
Lukáš 4:34...Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon...
Lukáš 4:41...je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli...
Lukáš 4:43...neodcházel. On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je poslání." Kázal...
Lukáš 5:1...jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich...
Lukáš 6:4...David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí...
Lukáš 6:20...a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť...
Lukáš 7:28...nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenšíBožím království, je větší než on." Všichni jeho posluchači...
Lukáš 7:29...Všichni jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale...
Lukáš 7:30...se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto...
Lukáš 8:1...jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé...
Lukáš 8:10... Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích,...
Lukáš 8:11... ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom...
Lukáš 8:21..." matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými...
Lukáš 9:2...démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na...
Lukáš 9:11...vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jimBožím království a uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit....
Lukáš 9:20...proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně...
Lukáš 9:27...tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a...
Lukáš 9:43...a vrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad vším, co...
Lukáš 9:60... pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale...
Lukáš 9:62...se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a...
Lukáš 10:9...v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale přijdete do nějakého města a...
Lukáš 10:11... který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji...
Lukáš 11:20...budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když...
Lukáš 11:28...sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy,...
Lukáš 11:42...a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnostBoží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a...
Lukáš 11:49...a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich...
Lukáš 12:8...vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Kdo ale před lidmi zapře, ten bude zapřen...
Lukáš 12:9... ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka,...
Lukáš 13:18...skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku...
Lukáš 13:20...větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena...
Lukáš 13:28...Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi prorokyBožím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí...
Lukáš 13:29...západu, od severu i od jihu a budou stolovatBožím království. A hle, někteří poslední budou první a...
Lukáš 14:15...hostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovatBožím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil...
Lukáš 15:10...minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání."...
Lukáš 16:15...Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, jeBožích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci;...
Lukáš 16:16...Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však...
Lukáš 17:20...Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království nepřichází...
Lukáš 17:21... Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům...
Lukáš 18:16...mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží...
Lukáš 18:17...království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se...
Lukáš 18:24...velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde...
Lukáš 18:25...spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti...
Lukáš 18:29...ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a...
Lukáš 19:11...a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do...
Lukáš 20:21...a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo...
Lukáš 20:25...tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za...
Lukáš 20:36...zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví...
Lukáš 21:31... jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine,...
Lukáš 22:16...vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplněníBožím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl:...
Lukáš 22:18... že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim...
Lukáš 22:69...Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami...
Lukáš 22:70...člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl...
Lukáš 23:35...tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali,...
Lukáš 23:51... Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo...
Jan 1:12... Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví...
Jan 1:29... jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl:...
Jan 1:34...' jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých...
Jan 1:36...Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za...
Jan 1:49...zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš...
Jan 1:51..."Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebeBoží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka." ...
Jan 3:3...Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je...
Jan 3:5...se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se...
Jan 3:18... protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět,...
Jan 3:34...je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje...
Jan 3:36...Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli:...
Jan 4:10...) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,'...
Jan 5:25...chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec...
Jan 5:42...od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a...
Jan 6:28...svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je...
Jan 6:29...zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."...
Jan 6:33... Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebeBoží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život...
Jan 6:69...a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš;...
Jan 8:47...pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu...
Jan 9:3... nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který poslal,...
Jan 10:35...jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč...
Jan 10:36... obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi...
Jan 11:4...uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, aleBoží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš...
Jan 11:27...odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi MesiášBoží Syn, který přijít na svět." A když to řekla, odešla...
Jan 11:40..."Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen...
Jan 11:52...tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho...
Jan 12:43... Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v...
Jan 19:7...našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě...
Jan 20:31...ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je MesiášBoží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. ...
Skutky 1:3... když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvilBožím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim:...
Skutky 2:11...- slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom...
Skutky 2:33...- my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to,...
Skutky 4:19... Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že jeBožích očích správné, abychom poslouchali vás více než...
Skutky 4:31...naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a...
Skutky 6:2..."Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratři, vyberte ze...
Skutky 6:7...apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruceBoží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně...
Skutky 7:17...Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil...
Skutky 7:38... jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu...
Skutky 7:55... plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal:...
Skutky 7:56... vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a...
Skutky 8:10...poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval...
Skutky 8:12...svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímuBožím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i...
Skutky 8:14...v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišli a...
Skutky 8:20...tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na...
Skutky 9:20...a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť...
Skutky 10:3...kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V úleku...
Skutky 10:4...Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona...
Skutky 10:33...ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr...
Skutky 11:1...v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní...
Skutky 11:19... do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z...
Skutky 11:23...vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s...
Skutky 12:22...trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl,...
Skutky 12:24...slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červyBoží slovo se pak šířilo a rozmáhalo se. Když Barnabáš a...
Skutky 13:5...na Kypr. Když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s nimi,...
Skutky 13:7...a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno...
Skutky 13:16... pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil...
Skutky 13:36...' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům,...
Skutky 13:43... Ti je pak v rozhovoru nabádali, zůstávajíBoží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova...
Skutky 13:44...v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty...
Skutky 13:46...a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a...
Skutky 14:22...a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé...
Skutky 14:26...vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili...
Skutky 15:40...Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii...
Skutky 17:13...ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali podněcovat...
Skutky 17:29...‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost...
Skutky 18:11...zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio,...
Skutky 18:26...s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do...
Skutky 18:27... Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdoBoží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když...
Skutky 19:8...mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval jeBožím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru...
Skutky 20:24...od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangeliaBoží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem...
Skutky 20:25...že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázalBožím království, nikdy neuvidí. Proto před vámi...
Skutky 20:27...jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož...
Skutky 20:28...správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po...
Skutky 23:1...mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo...
Skutky 23:4...bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz...
Skutky 26:22...v chrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím a...
Skutky 28:23...doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčilBožím království a od rána do večera je z Mojžíšova...
Skutky 28:28... abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak...
Skutky 28:31...všechny, kdo za ním přicházeli. KázalBožím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší...
Římanům 1:1...Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno...
Římanům 1:4...z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých -...
Římanům 1:10...to, aby se mi konečně někdy podařilo přijítBoží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi...
Římanům 1:16...v Římě. Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i...
Římanům 1:17... předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý...
Římanům 1:18...pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří...
Římanům 1:25... aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději...
Římanům 1:32... bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je...
Římanům 2:2...sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě....
Římanům 2:3...na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo...
Římanům 2:4... shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že  Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a...
Římanům 2:5...sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvuBožího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho...
Římanům 2:24...Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud...
Římanům 3:2...Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak...
Římanům 3:3...nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý člověk lhář,...
Římanům 3:5...budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky...
Římanům 3:7...jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou...
Římanům 3:18...pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká...
Římanům 3:19...zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude...
Římanům 3:21...poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží...
Římanům 3:22... kterou Zákon i Proroci dosvědčujíBoží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází...
Římanům 3:23...Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí,...
Římanům 4:20...neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícněBožím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu...
Římanům 5:2...této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme...
Římanům 5:9... čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s...
Římanům 5:15... Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrtiBoží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli...
Římanům 5:16...toho jednoho člověka, Ježíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl....
Římanům 6:23...věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. ...
Římanům 7:22...nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasímBožím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který...
Římanům 7:25...Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné...
Římanům 8:7...nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit...
Římanům 8:9...tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá...
Římanům 8:14...Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece...
Římanům 8:16... Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž...
Římanům 8:17...jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho...
Římanům 8:19...stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne...
Římanům 8:21...vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření dosud...
Římanům 8:27...srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha,...
Římanům 8:33...ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí?...
Římanům 8:34...zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy...
Římanům 8:39...jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v...
Římanům 9:6...vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu...
Římanům 9:8...símě bude povoláno v Izákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti...
Římanům 9:11...a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totiž o skutky,...
Římanům 10:3...pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní...
Římanům 11:22...tebe! Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost...
Římanům 11:28... ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a...
Římanům 11:33... aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak...
Římanům 12:1...něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své...
Římanům 12:2...obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost,...
Římanům 13:2...od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové...
Římanům 13:4...Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj...
Římanům 13:6...svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému...
Římanům 14:10...bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví...
Římanům 14:17...se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o...
Římanům 14:20... co vede k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je...
Římanům 15:7...se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal...
Římanům 15:8...vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení...
Římanům 15:16...mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť,...
Římanům 15:19...slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše...
1. Korintským 1:1...skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes...
1. Korintským 1:2...apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným...
1. Korintským 1:4...za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste v...
1. Korintským 1:18... ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých,...
1. Korintským 1:24... ale pro povolané, Židy či Řeky, KristaBoží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž...
1. Korintským 1:25...Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrostBoží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost...
1. Korintským 2:1...jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi....
1. Korintským 2:5...vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není...
1. Korintským 2:7...pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k...
1. Korintským 2:10...skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní...
1. Korintským 2:11...vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha,...
1. Korintským 2:14...slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je...
1. Korintským 3:9...vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba....
1. Korintským 3:10...vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel...
1. Korintským 3:16... ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí...
1. Korintským 3:17...Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to...
1. Korintským 3:23...- všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za...
1. Korintským 4:1...nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl...
1. Korintským 4:20...a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich mocBoží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete?...
1. Korintským 6:9...nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři,...
1. Korintským 6:10...pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste...
1. Korintským 7:19...na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání. každý zůstává v postavení, ve kterém...
1. Korintským 7:40... když zůstane, jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme...
1. Korintským 9:21...ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu). Pro slabé jsem...
1. Korintským 10:31... děláte cokoli, všechno to dělejteBoží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani...
1. Korintským 10:32...Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť...
1. Korintským 11:7...nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl...
1. Korintským 11:16...někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když jsem u napomínání, nemohu vás...
1. Korintským 11:22... Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co...
1. Korintským 14:36... když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí,...
1. Korintským 15:9...nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho...
1. Korintským 15:10...- vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církevBoží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně...
1. Korintským 15:15...víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil...
1. Korintským 15:50...vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na...
2. Korintským 1:1...je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi...
2. Korintským 1:12...a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne v tělesné moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme...
2. Korintským 1:19...pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a...
2. Korintským 1:20...bylo a je pouze "ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží....
2. Korintským 2:17...způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčímeBožím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z...
2. Korintským 4:1...slávy k slávě. Taková je služba, kterou jsmeBožího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme....
2. Korintským 4:2... vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a...
2. Korintským 4:4...evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista...
2. Korintským 4:6...v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v...
2. Korintským 4:7...nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale...
2. Korintským 4:15... aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme....
2. Korintským 5:21...hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho spolupracovníci vás však...
2. Korintským 6:4...co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích,...
2. Korintským 6:7...svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se...
2. Korintským 6:16...mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha,...
2. Korintským 7:1...poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu...
2. Korintským 8:1...plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděliBoží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli...
2. Korintským 8:5...jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo...
2. Korintským 11:2...- mějte se mnou prosím strpení. Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži -...
2. Korintským 11:7...jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem se, abyste se vy...
2. Korintským 12:19...celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se...
2. Korintským 13:4...Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše KristaBoží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. ...
Galatským 1:13...judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v...
Galatským 2:20...ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve vířeBožího Syna, který si zamiloval a vydal za sám sebe....
Galatským 2:21...zamiloval a vydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona,...
Galatským 3:21...pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu byl Zákon,...
Galatským 3:26... Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se...
Galatským 4:14...jste mnou a neodmítli . Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše...
Galatským 5:21... ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj,...
Galatským 6:16... přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy...
Efeským 1:1...Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu...
Efeským 2:3... a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeniBožímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně...
Efeským 2:8...jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil...
Efeským 2:19...přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a...
Efeským 2:22... V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista...
Efeským 3:7... Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež...
Efeským 3:19...chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit...
Efeským 4:13...nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy...
Efeským 4:18...srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají...
Efeským 4:24...a oblékněte se do nového člověka stvořenéhoBožímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy....
Efeským 4:30...těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni...
Efeským 5:1...odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval...
Efeským 5:5...(což je modlář) nemá dědictví v KristověBožím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými...
Efeským 5:6...kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného...
Efeským 6:6...lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a...
Efeským 6:11...v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš...
Efeským 6:13...silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit...
Efeským 6:17...si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto...
Efeským 6:24...s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.  Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána...
Filipským 1:7...nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a...
Filipským 1:11...naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co ...
Filipským 2:6...tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se...
Filipským 2:15...byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve...
Filipským 3:14...je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo...
Filipským 4:7... O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše...
Koloským 1:1...Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a...
Koloským 1:6...dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho...
Koloským 1:25... které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté,...
Koloským 2:2...bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny...
Koloským 2:19... zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa...
Koloským 3:1...se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské...
Koloským 3:6...kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto...
Koloským 3:12... Všechno a ve všech je Kristus! Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem,...
Koloským 4:11...z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou. Pozdravuje vás...
Koloským 4:12...zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro...
1. Tesalonickým 2:2...našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani...
1. Tesalonickým 2:8...na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si...
1. Tesalonickým 2:9...nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi...
1. Tesalonickým 2:13...děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne...
1. Tesalonickým 2:14...věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť...
1. Tesalonickým 2:16... Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na...
1. Tesalonickým 3:2...sami a poslali jsme Timotea, našeho bratraBožího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás...
1. Tesalonickým 4:3...přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše KristaBoží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu....
1. Tesalonickým 4:16... Ozve se burcující povel, hlas archandělaBoží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první...
1. Tesalonickým 5:18... Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte...
2. Tesalonickým 1:4...máte stále více lásky k druhým. Sami se vámiBožích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve...
2. Tesalonickým 1:5... která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího...
2. Tesalonickým 2:4...se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonceBožím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si,...
2. Tesalonickým 3:5...tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdceBoží lásce a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vám,...
1. Timoteus 1:4... které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z...
1. Timoteus 3:5...postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovatBoží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou...
1. Timoteus 3:15... chci, abys věděl, jak je třeba si počínatBožím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna...
1. Timoteus 4:5...díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat...
1. Timoteus 6:1...jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány...
1. Timoteus 6:11...a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost...
2. Timoteus 1:1... zbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život...
2. Timoteus 1:6... Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh...
2. Timoteus 1:8...našeho Pána ani za , jeho vězně, aleBoží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on...
2. Timoteus 2:9...útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. Proto jsem ochoten všechno...
2. Timoteus 2:19...lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšeníBoží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin...
2. Timoteus 3:17... napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému...
Titus 1:1...buď s tvým duchem. Milost s vámi. PavelBoží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat...
Titus 1:7...nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý,...
Titus 2:5...o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke...
Titus 2:11...budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele BohaBoží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás,...
Židům 1:6...na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí...
Židům 2:9...utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboťBoží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož...
Židům 3:2...ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš,...
Židům 3:5... Ano, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil to, co mělo být řečeno později,...
Židům 4:9... Bůh by pak nemluvil o jiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil...
Židům 4:12...po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnostiBoží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný...
Židům 4:14...složit účet. Když máme tak úžasného veleknězeBožího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně...
Židům 5:8...smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti....
Židům 5:12... aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko, a ne...
Židům 6:5... získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty...
Židům 6:6...vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne...
Židům 6:7...deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na  Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je...
Židům 7:3... bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený...
Židům 9:5... a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom všem ale...
Židům 9:24...do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a...
Židům 10:12...za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé...
Židům 10:21... to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné...
Židům 10:27...žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli...
Židům 10:29... čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl...
Židům 10:36...Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi...
Židům 11:3...uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho...
Židům 11:5...ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo...
Židům 11:7...Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina....
Židům 11:8... která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat....
Židům 11:25...postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova...
Židům 12:2...na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči...
Židům 12:15...Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravilBoží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti,...
Židům 12:25...ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od...
Židům 13:4...bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co...
Židům 13:7...Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si...
Jakub 2:23...bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky...
Jakub 3:9...a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořenýmBoží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání....
Jakub 4:4...Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví...
1. Petr 1:5...dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na...
1. Petr 1:23...semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna...
1. Petr 2:2...novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem...
1. Petr 2:10... Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste...
1. Petr 2:15...a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé...
1. Petr 2:16...svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před...
1. Petr 3:17...napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy...
1. Petr 3:22...Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I...
1. Petr 4:2...života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si...
1. Petr 4:10...navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když...
1. Petr 4:11...Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v síle, kterou dává...
1. Petr 4:14...blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec...
1. Petr 4:17...jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký...
1. Petr 4:19...a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují...
1. Petr 5:2...a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z...
1. Petr 5:6...ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou...
1. Petr 5:12...vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše...
2. Petr 1:4...zaslíbení, abyste skrze získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své...
2. Petr 1:21...totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím...
2. Petr 2:1...lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi...
2. Petr 3:5...uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší...
2. Petr 3:12...musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se...
1. Jan 2:14... Napsal jsem vám, mládenci, že jste silníBoží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým....
1. Jan 2:17... Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina....
1. Jan 3:1... jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že...
1. Jan 3:2...svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že...
1. Jan 3:8... neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha,...
1. Jan 3:9...z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle...
1. Jan 3:10...se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého...
1. Jan 3:17...ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými...
1. Jan 4:2...falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista...
1. Jan 4:9...Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal...
1. Jan 4:15...světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali...
1. Jan 5:2...i toho, který se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme...
1. Jan 5:5...přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš...
1. Jan 5:9...lidské svědectví, větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo...
1. Jan 5:10... které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věříBožího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří,...
1. Jan 5:12...jeho Synu. Kdo Syna, život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve...
1. Jan 5:13...život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je...
1. Jan 5:20...z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a...
Juda 1:21... modlete se v Duchu svatém, uchovávejte seBoží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána...
Zjevení 1:2...a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte,...
Zjevení 1:9...soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově...
Zjevení 2:7...Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu životaBožím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten...
Zjevení 2:18...církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako...
Zjevení 3:1...napiš: Toto praví Ten, který sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi...
Zjevení 3:14...Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký....
Zjevení 4:5...hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z...
Zjevení 5:6...a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z...
Zjevení 6:9... viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě...
Zjevení 7:15...a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten,...
Zjevení 8:2...uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se...
Zjevení 8:4...svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm...
Zjevení 9:4...stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět...
Zjevení 9:13...hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty...
Zjevení 10:7...sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům....
Zjevení 11:1...jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří,...
Zjevení 11:16...starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy:...
Zjevení 11:19...čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho...
Zjevení 12:17...s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na...
Zjevení 14:10...čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení;...
Zjevení 14:12...je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z...
Zjevení 14:19... sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu...
Zjevení 15:1...posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm...
Zjevení 15:2...jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a...
Zjevení 15:3...skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a...
Zjevení 15:8...živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu,...
Zjevení 16:1...sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem...
Zjevení 16:19...národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého...
Zjevení 17:17...předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město,...
Zjevení 19:9...svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu...
Zjevení 19:10... ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají...
Zjevení 19:13...rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená...
Zjevení 20:4...duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu...
Zjevení 21:3...muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "HleBoží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho...
Zjevení 21:11... Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako...
Zjevení 21:23...ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se...
Zjevení 22:1...s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucíBožího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po...
Zjevení 22:3...již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit....
Zjevení 22:9... On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako...

Slova obsahující božím: božím (87) božími (12) božímu (33) zbožím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |