Blaze

Hledám varianty 'blaze' [ blaze ]. Nalezeny 83 verše.
1. Královská 10:8...jsi překonal pověst, kterou jsem slyšelaBlaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále...
2. Letopisů 9:7...Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšelaBlaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále...
Job 5:17... věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se...
Žalmy 1:1...Job zemřel stár a nasycen životem.  Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě...
Žalmy 2:12...zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíliBlaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal...
Žalmy 32:1... jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm DavidůvBlaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou...
Žalmy 32:2...odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikrytyBlaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož...
Žalmy 33:12...navždy, úmysly jeho srdce od věků navěkyBlaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za...
Žalmy 34:9...uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodinblaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho...
Žalmy 40:5...budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnouBlaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se...
Žalmy 41:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvBlaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin...
Žalmy 65:5...naše hříchy, od našich vin nás očistíšBlaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých...
Žalmy 84:5...oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můjBlaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky!...
Žalmy 84:6...tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven...
Žalmy 84:13... neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupůblaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního...
Žalmy 89:16...opora, láska a věrnost předchází tvoji tvářBlaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé...
Žalmy 94:12...zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nicBlaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš...
Žalmy 106:3...hrdinství, kdo jeho chválu plně vypovíBlaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v...
Žalmy 112:1...rozumní - jeho chvála navždy obstojí! HalelujaBlaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si...
Žalmy 119:1...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!  Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí...
Žalmy 119:2... těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonemBlaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým...
Žalmy 127:5... jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamladaBlaze člověku, jenž jich plný toulec - takový nebude...
Žalmy 128:1...s protivníky jednat před soudem! Poutní píseňBlaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho...
Žalmy 137:8...v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničenaBlaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze...
Žalmy 137:9...tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoříBlaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm...
Žalmy 144:15...ani vyhnanství, není nářek v našich ulicíchBlaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je...
Žalmy 146:5...se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten denBlaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina,...
Přísloví 3:13... koho miluje, jak otec syna, jehož v obliběBlaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž...
Přísloví 3:18...k pokoji. Stromem života je těm, kdo se držíblaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil Hospodin...
Přísloví 8:32...jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mneBlaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte...
Přísloví 8:34...a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejníBlaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách...
Přísloví 14:21...všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřešíblaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí ten, kdo je...
Přísloví 28:14... kdo vyznává a opouští je, dojde milostiBlaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce,...
Kazatel 10:17...tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodujíBlaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji...
Izaiáš 30:18...vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem právablaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž...
Izaiáš 32:20...pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemíblaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla...
Izaiáš 56:2... spása je blízko, spravedlnost zjeví seBlaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to...
Daniel 12:12...a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnůBlaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej...
Malachiáš 3:12... praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin...
Malachiáš 3:15...Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkámeBlaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha,...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království....
Matouš 5:4...v duchu, neboť jim patří nebeské královstvíBlaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť...
Matouš 5:5...plačícím, neboť budou potěšeniBlaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm,...
Matouš 5:6...mírným, neboť dostanou zemi za dědictvíBlaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť...
Matouš 5:7...a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceniBlaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým...
Matouš 5:8...milosrdným, neboť dojdou milosrdenstvíBlaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo...
Matouš 5:9...čistým v srdci, neboť uvidí BohaBlaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími...
Matouš 5:10...působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmiBlaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří...
Matouš 5:11... neboť jim patří nebeské královstvíBlaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a...
Matouš 11:6... mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži...
Matouš 13:16...a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen,...
Matouš 16:17... Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš....
Matouš 24:46... aby jim dával pokrm v patřičný časBlaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak...
Lukáš 1:45...mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostíBlaze , která uvěřila, neboť se naplní, co Hospodin...
Lukáš 6:20... Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze...
Lukáš 6:21...vám chudým, neboť vám patří Boží královstvíBlaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni....
Lukáš 6:22...vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smátBlaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás...
Lukáš 7:23... mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi...
Lukáš 10:23...soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí...
Lukáš 11:27...Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na...
Lukáš 11:28... a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco...
Lukáš 12:37... aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatlučeBlaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne...
Lukáš 12:38...nebo před svítáním a zastihne je připravenéblaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou...
Lukáš 12:43... aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrmBlaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne,...
Lukáš 14:14... raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepéBlaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti...
Lukáš 14:15..." Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš...
Lukáš 23:29...dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy...
Jan 13:17...není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víteblaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech....
Jan 20:29...jsi, protože jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před...
Římanům 4:7... kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly...
Římanům 4:8...odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikrytyBlaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto...
Římanům 14:22... kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebeBlaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo...
Jakub 1:12...Právě tak uvadne boháč při všech svých počinechBlaze člověku, který prochází zkouškou! se osvědčí,...
Jakub 1:25...zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jejblaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel,...
Jakub 5:11...mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově...
1. Petr 3:14...I kdybyste však měli pro spravedlnost trpětblaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte...
1. Petr 4:14...radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jménoblaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. ...
Zjevení 1:3...- je to Boží slovo a svědectví Ježíše KristaBlaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto...
Zjevení 14:13...víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano,...
Zjevení 16:15...Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zlodějBlaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý...
Zjevení 19:9...spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "PišBlaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři."...
Zjevení 22:7... co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzyBlaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." ...
Zjevení 22:14...i Omega, počátek i konec, první i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |