Bij

Hledám varianty 'bij' [ biti (5) bít (18) bit (6) bilo (1) bili (13) bil (23) bijte (3) bijí (3) biji (1) biješ (3) bije (8) bij (2) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 12:17... Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto...
Exodus 2:11...těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se...
Exodus 2:13...se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem...
Exodus 5:14...předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili...
Exodus 5:16...‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte,...
Exodus 12:23...vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev,...
Leviticus 26:24...i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil...
Numeri 14:45...horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na bili je k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 22:23... uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak...
Numeri 22:25...o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohuBil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil...
Numeri 22:27...si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvembil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla...
Numeri 22:28...Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny!...
Numeri 25:17...promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiáncebijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít...
Deuteronomium 3:3...rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidemBili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho...
Deuteronomium 25:11... aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak ...
Jozue 24:5...do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Áronabil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom...
Soudců 9:29...bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova,...
Soudců 15:8..."Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a...
1. Samuel 4:8...těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte...
1. Samuel 17:32...Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul....
1. Samuel 17:33...bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník...
2. Samuel 23:20... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
2. Královská 3:24...došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazilibili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale...
2. Královská 10:25...přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jdětebijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a...
1. Letopisů 11:22... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
Nehemiáš 13:25...jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsembil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu:...
Job 16:10... Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal...
Job 16:12...poklidu - vtom na udeřil, chytil za krkbil a bil! Udělal si ze terč, zasypává deštěm střel....
Job 19:21... smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě...
Žalmy 105:36... co půda urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl...
Žalmy 141:5...jejich lahůdky! spravedlivý třebabije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu...
Přísloví 17:26... Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten...
Izaiáš 1:5...zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je...
Izaiáš 10:20...domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého...
Izaiáš 10:24...jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří  bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští....
Izaiáš 14:6...rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi...
Izaiáš 14:29...Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude...
Izaiáš 27:7...vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocemBil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho...
Izaiáš 30:31...svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí,...
Izaiáš 53:4...My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestánbit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním,...
Izaiáš 57:17...Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakotybil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém...
Izaiáš 60:10...králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem  bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány...
Jeremiáš 2:30...jste zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili...
Jeremiáš 5:3...Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnostiBil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se...
Jeremiáš 14:19...Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého...
Jeremiáš 31:19...svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu...
Pláč 2:21...pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal...
Pláč 3:30...- snad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece navěky...
Ezechiel 7:9...a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl...
Ezechiel 9:5...říci těm ostatním: "Projděte městem za nímbijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé,...
Ezechiel 21:17... Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lidBij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co...
Ozeáš 9:16...- jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti...
Amos 4:9... praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy žraly...
Amos 4:10...vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil...
Micheáš 4:14... vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký...
Nahum 2:8...je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčoubijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale...
Ageus 2:17...jen dvacet. Všechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto jste na nedbali,...
Zachariáš 10:5...rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních....
Zachariáš 13:7...mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupůBij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty...
Matouš 24:49...řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale...
Matouš 26:31...ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z...
Matouš 26:67...vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tvářebít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj...
Matouš 27:30...židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůlbili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu...
Marek 13:9... Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim...
Marek 14:27..."Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanu z mrtvých,...
Marek 14:65... Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvářbili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli...
Marek 15:19...ho začali zdravit: " žije židovský král!"  Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a...
Lukáš 6:29...se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo  bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť...
Lukáš 12:45...v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán...
Lukáš 12:47...se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal...
Lukáš 12:48...vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně...
Lukáš 18:13...vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem...
Lukáš 22:49... k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl...
Lukáš 23:48... podívané, se při pohledu na to, co se stalobili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i...
Jan 18:23...to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč  biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi...
Skutky 18:17...se pak vrhli na představeného synagogy Sostenabili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal....
Skutky 21:32...uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma...
Skutky 23:2...hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty...
Skutky 23:3...bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle...
2. Korintským 11:23...vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů...
2. Korintským 11:25...Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem...
1. Petr 2:20...chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům,...
Zjevení 19:15...kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude...

Slova obsahující bij: abija (2) arcižidobijce (1) bij (2) bije (8) biješ (3) biji (1) bijí (3) bijícím (1) bijte (3) dobij (1) nabij (1) nabiješ (1) nepobiji (1) nezabijeme (1) nezabiješ (1) nezabiji (2) nezabijí (2) pobij (4) pobije (6) pobijeme (1) pobiješ (2) pobiji (7) pobijí (3) pobijte (9) přebije (1) rozbij (3) rozbije (3) rozbiji (2) rozbijí (2) rozbijte (1) ubije (3) ubijme (1) vybije (1) vybiješ (1) zabij (9) zabije (45) zabijeme (7) zabiješ (3) zabijete (3) zabiji (3) zabijí (16) zabijme (1) zabijte (3) zabiju (5) zbij (2) židobijce (2) židobijci (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |