Betlému

Hledám varianty 'betlému' [ betlému (1) betlémě (8) betléme (2) betléma (24) betlém (6) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 35:19...a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen...
Genesis 48:7...tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se:...
Soudců 12:8...v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem IbcanBetléma. Měl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a...
Soudců 12:10...sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřbenBetlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten...
Soudců 17:7...bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu....
Soudců 17:8...bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do...
Soudců 17:9...zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ...
Soudců 19:1...bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu...
Soudců 19:2...a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se...
Soudců 19:18...zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím,"...
Růt 1:1... nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny...
Růt 1:2...Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech...
Růt 1:19...ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došlyBetlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po...
Růt 1:22...přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla...
Růt 2:4...patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) VtomBetléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!" pozdravil žence....
Růt 4:11...Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jménoBetlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo...
1. Samuel 16:4...udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s...
1. Samuel 17:12...báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově...
1. Samuel 17:15...Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet...
1. Samuel 20:6... prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud...
1. Samuel 20:28...jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím....
2. Samuel 2:32...vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otceBetlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za...
2. Samuel 23:14...Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnostiBetlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž...
1. Letopisů 2:51...Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobala, otce...
1. Letopisů 4:4...To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a...
1. Letopisů 11:16...Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnostiBetlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž...
2. Letopisů 11:6...po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou, Bet-cur, Socho, Adulam...
Ezdráš 2:21...Gibarovi 95 obyvatelé Betléma 123 muži z Netofu...
Nehemiáš 7:26...Gibeonu 95 mužiBetléma a Netofu 188 muži z Anatotu...
Jeremiáš 41:17...se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před Babyloňany - báli se jich, protože...
Micheáš 5:1...Izraele budou bít holí do tváří! "Ty všakBetléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z...
Matouš 2:1...dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli...
Matouš 2:5...se jich, kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka:...
Matouš 2:6...mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty všakBetléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec...
Matouš 2:8...se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě....
Matouš 2:16...mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dalBetlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší...
Lukáš 2:4...Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal...
Lukáš 2:15...odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil...
Jan 7:42...Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |