Bet elu

Hledám varianty 'bet elu' [ bet (188) | elu ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 12:7Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno.
Genesis 12:8...ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem...
Genesis 13:2(Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,
Genesis 13:3...) A šel po svých starých cestách od Negevu Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi...
Genesis 31:12řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'"
Genesis 31:13...jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil...
Genesis 34:31Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem."
Genesis 35:1...Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti...
Genesis 35:2Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."
Genesis 35:3...si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den ...
Genesis 35:5Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním -
Genesis 35:6... Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním -...
Genesis 35:7...s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal...
Genesis 35:8...chůva Debora a byla pochována pod oním dubemBet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků....
Genesis 35:15Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod.
Genesis 35:16...Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. PotomBet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala...
Jozue 7:1Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj.
Jozue 7:2...vyslal muže do místa zvaného Aj (jež ležíBet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou...
Jozue 8:16Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael.
Jozue 8:17... a tak se nechali odlákat od města. V AjiBet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem....
Jozue 12:8v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců: Král Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden,
Jozue 12:9...a Jebusejců: Král Jericha jeden, král AjeBet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden...
Jozue 12:15král Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu jeden,
Jozue 12:16... král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden, král Cheferu jeden...
Jozue 15:63Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu
Jozue 16:1...vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do horBet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců...
Jozue 16:2...pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu....
Jozue 19:26Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu,
Jozue 19:27...a říčce Livnat, potom se obrací na východBet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu
Soudců 20:17Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda."
Soudců 20:18... samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do...
Soudců 20:25Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti.
Soudců 20:26... Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před...
Soudců 20:30Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů.
Soudců 20:31...vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů....
Soudců 21:1Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali:
Soudců 21:2...dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým...
Soudců 21:18Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.)
Soudců 21:19...Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a...
1. Samuel 10:2 dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán vína.
1. Samuel 10:3... kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a...
1. Samuel 30:26Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru,
1. Samuel 30:27...nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru, Aroeru, Sifmotu, Eštemoy...
1. Královská 12:28Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu.
1. Královská 12:29... ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavilBet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé...
1. Královská 12:31Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl.
1. Královská 12:32...a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil...
1. Královská 12:33...svátek, vystoupil k oltáři, který postavilBet-elu, aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u...
1. Královská 13:1...obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k...
1. Královská 13:9Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel.
1. Královská 13:10...jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok....
1. Královská 13:11...se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu
1. Královská 13:31Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní."
1. Královská 13:32...na Hospodinův rozkaz provolal proti oltářiBet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských...
2. Královská 2:1Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu.
2. Královská 2:2...tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli do Bet-elu
2. Královská 2:3...jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že...
2. Královská 2:22A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!"
2. Královská 2:23...jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací...
2. Královská 10:28Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu.
2. Královská 10:29...svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telatBet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal,...
2. Královská 17:27Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina.
2. Královská 17:28...odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil seBet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch...
2. Královská 23:3Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu.
2. Královská 23:4...u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si...
2. Královská 23:14Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl.
2. Královská 23:15...naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltářBet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn...
2. Královská 23:18"Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi Hospodina.
2. Královská 23:19...přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělalBet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na výšinách,...
Ezdráš 2:27muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 223
Ezdráš 2:28...z Michmasu 122 mužiBet-elu a Aje 223 obyvatelé Nebó...
Nehemiáš 7:31muži z Michmasu 122 muži z Bet-elu a Aje 123
Nehemiáš 7:32...z Michmasu 122 mužiBet-elu a Aje 123 muži z Nebó...
Nehemiáš 11:30Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích,
Nehemiáš 11:31...Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu, Nobu, Ananji...
Ozeáš 10:14vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben.
Ozeáš 10:15... když matky s dětmi ubíjel, právě takBet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání,...
Ozeáš 12:4 v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil -
Ozeáš 12:5...pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jejBet-elu a tam s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů, ...
Amos 4:3Jednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženou, praví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky.
Amos 4:4...Harmonu vás poženou, praví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno...
Amos 5:4Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude.
Amos 5:5...Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu
Amos 5:6...nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdoBet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a...
Amos 7:12Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!"
Amos 7:13...Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova...

Slova obsahující bet elu: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | abelu (1) belu (1) betuelu (1) elu (52) elul (1) eluzaj (1) gazelu (2) haleluja (28) chelu (1) jekabceelu (1) jizreelu (17) kabceelu (2) karmelu (11) kelub (1) kelubův (1) keluhu (1) koželuha (3) manželu (1) melukiho (1) nachalielu (2) ofelu (5) pelusium (2) penuelu (2) popelu (10) přelud (1) přeludy (3) rogelu (2) selu (1) šekelu (15) šelu (1) šelumiel (4) šelumiela (1) účelu (1) výstřelu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |