Bet el

Hledám varianty 'bet el' [ bet (188) | el ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 28:18Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz.
Genesis 28:19...a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz....
Genesis 35:6... Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním -...
Genesis 35:7...s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal...
Genesis 35:14Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům.
Genesis 35:15... Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli...
Jozue 18:12Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu.
Jozue 18:13...hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu...
Jozue 18:21Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim, Bet-el,
Jozue 18:22...tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecicBet-arava, Cemaraim, Bet-el, Avim, Para, Ofra...
Jozue 19:14Kolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami.
Jozue 19:26Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu,
Jozue 19:27...a říčce Livnat, potom se obrací na východBet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-el
Jozue 19:37Kedeš, Edrei, En-chacor, Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami.
Jozue 19:38... Edrei, En-chacor, Jiron, Migdal-el, ChoremBet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami. To...
Soudců 1:21Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi.
Soudců 1:22...dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby...
Soudců 1:23...byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z města...
1. Samuel 7:15Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael.
1. Samuel 7:16... Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael
1. Letopisů 7:27jeho syn Nun a jeho syn Jozue. Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím.
1. Letopisů 7:28...syn Jozue. Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer...
2. Letopisů 13:18Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi.
2. Letopisů 13:19... Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za...
Amos 5:4Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude.
Amos 5:5...Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-el

Slova obsahující bet el: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | abdeelovu (1) abdiela (1) abel (11) ábel (4) ábela (4) ábelova (1) ábelovi (1) ábelovy (1) abelu (1) abiel (1) abiele (2) abimaela (1) abimaele (1) abimelech (35) abimelecha (13) abimelechem (4) abimelechově (1) abimelechovi (10) abimelechu (1) acel (4) acelovi (2) adbeel (2) adiel (1) adielův (2) adramelech (2) adramelechovi (1) adriela (1) adrielovi (1) acharchela (1) achimelech (3) achimelecha (6) achimelechem (1) achimelechova (2) achimelechovi (3) achimelechu (1) achimelechův (1) achitofel (9) achitofela (3) achitofelem (1) achitofelova (2) achitofelovi (1) achitofelovu (2) achitofelovy (1) alamelech (1) amiel (2) amiela (1) amielova (3) amrafel (1) amrafelovi (1) anamelechovi (1) apella (1) arbel (1) areli (2) arelijský (1) archelaos (1) ariel (2) ariela (1) arielci (1) arieli (3) asael (8) asaela (7) asaele (1) asaeli (1) asaelův (1) asarel (1) asarela (1) asielova (1) asriel (2) asrielovy (1) asrielský (1) ašbel (2) ašbela (1) ašbelský (1) aškelon (8) aškelonských (1) aškelonu (4) avel (1) azarel (5) azarela (1) azazela (2) azazelovi (2) azriel (1) azrielovu (1) azrielův (1) bábel (2) barachela (2) bdelium (1) becaleel (5) becaleela (4) bela (9) beliálem (1) belovi (2) belský (1) belšasar (5) belšasara (3) belu (1) bely (2) belzebuba (1) belzebubem (6) betel (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |