Bet šemeše

Hledám varianty 'bet šemeše' [ bet (188) | šemeše ]. Nalezen 21 verš.
Jozue 15:6odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu.
Jozue 19:21Remet, En-ganim, En-chadu a Bet-pacec. Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami.
Jozue 19:22...se dotýká Tábora a vede podél ŠachecimyBet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst...
Soudců 1:32Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným pracím.
Soudců 1:33...je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše
1. Samuel 6:11Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u Bet-šemeše.
1. Samuel 6:12...a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnouBet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi až k hranici u Bet-šemeše
1. Samuel 6:13...za nimi k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli...
1. Samuel 6:14Vůz dojel k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu.
1. Samuel 6:15... a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili...
1. Samuel 6:18I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou.
1. Samuel 6:19...Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil...
1. Samuel 6:20...ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak...
2. Královská 14:10Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše.
2. Královská 14:11...a utkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se...
2. Královská 14:12Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou.
2. Královská 14:13...Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské...
2. Letopisů 25:20Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše.
2. Letopisů 25:21...a utkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se...
2. Letopisů 25:22Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou.
2. Letopisů 25:23...Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské...

Slova obsahující bet šemeše: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |