Bet šean

Hledám varianty 'bet šean' [ bet (188) | šean ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 17:10Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.)
Jozue 17:11...a Ašerově území připadlo Manasesovi totoBet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru,...
Soudců 1:26Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat.
Soudců 1:27... dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani...
1. Královská 4:11Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za Jokmeam;
1. Královská 4:12... syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po...
1. Letopisů 7:28Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.
1. Letopisů 7:29...vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam...

Slova obsahující bet šean: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | ešean (1) šean (4) šeanu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |