Benjamínem

Hledám varianty 'benjamínem' [ benjamínovi (19) benjamínem (3) benjamíne (2) benjamína (30) benjamín (45) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 35:18... Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na...
Genesis 35:24... Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: JosefBenjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí...
Genesis 42:4...bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry...
Genesis 42:36...syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci...
Genesis 43:14... aby s vámi propustil vašeho dalšího bratraBenjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!"...
Genesis 43:15...tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbraBenjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem....
Genesis 43:16...a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do...
Genesis 43:29...se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš...
Genesis 45:12...ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému...
Genesis 45:14...přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho...
Genesis 45:22...na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních...
Genesis 46:19...osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: JosefBenjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a...
Genesis 46:21... dcera Putifery, kněze z Heliopole. Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš,...
Genesis 49:27...nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratříBenjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou...
Exodus 1:3... Šimeon, Levi a Juda, Isachar, ZabulonBenjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer...
Numeri 1:11...Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:37...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich...
Numeri 2:22...jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a...
Numeri 10:24...šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech...
Numeri 13:9...z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon...
Numeri 26:38... To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel...
Numeri 26:41...ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou...
Numeri 34:21...Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan...
Deuteronomium 27:12... se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, JosefBenjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben,...
Deuteronomium 33:12...slabin, aby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u...
Jozue 18:11...podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo,...
Jozue 18:21...rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho,...
Jozue 21:4...losem třináct měst od pokolení Juda, ŠimeonBenjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst...
Jozue 21:17...devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon,...
Soudců 1:21...ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a...
Soudců 5:14... kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona,...
Soudců 10:9...překročili Jordán, aby napadli také JuduBenjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení....
Soudců 20:12...tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za...
Soudců 20:17...z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných...
Soudců 20:20...se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi, Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne...
Soudců 20:35...nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele...
Soudců 20:36...25 100 benjamínských mužů, samých bojovníkůBenjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci...
Soudců 21:6...zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý...
Soudců 21:14...na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míruBenjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které...
Soudců 21:15...naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v izraelských...
Soudců 21:17...přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo seBenjamína zachránili, potřebují dědice, aby z Izraele...
Soudců 21:18...Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece...
1. Samuel 9:1...řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden mužBenjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova, syna...
1. Samuel 9:16..."Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem....
1. Samuel 10:20...všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat...
1. Samuel 10:21...tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul,...
2. Samuel 2:9...ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, EfraimaBenjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal...
2. Samuel 4:2...byli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi;...
2. Samuel 19:18...krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužůBenjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho...
1. Královská 4:18...kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi...
1. Královská 12:21...do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem...
1. Letopisů 2:2... Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, JosefBenjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a...
1. Letopisů 6:45...a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich...
1. Letopisů 6:50...tato vyjmenovaná města z kmene Juda, ŠimeonBenjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území...
1. Letopisů 7:6...v rodových seznamech zaznamenáno 87 000. Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři. Synové...
1. Letopisů 7:10... Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: JeušBenjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. Tito...
1. Letopisů 8:1...seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.  Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího...
1. Letopisů 12:2...kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a...
1. Letopisů 12:17...údolí k východu i k západu. Také někteříBenjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David...
1. Letopisů 12:30...Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do ...
1. Letopisů 21:6...mužů. Joáb ale mezi nezapočítal LevihoBenjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se...
1. Letopisů 27:21...polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, za Dana Azarel, syn...
2. Letopisů 11:3... králi judskému, i všem Izraelcům z JudyBenjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým...
2. Letopisů 11:10...Hebron - všechna tato opevněná města v JudoviBenjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele,...
2. Letopisů 11:12...tím nesmírně posílil, a zajistil si tak JuduBenjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k...
2. Letopisů 15:2...vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen JudoBenjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho...
2. Letopisů 15:9...chrámu. Poté shromáždil celého JuduBenjamína i všechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a...
2. Letopisů 17:17...Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených...
2. Letopisů 25:5...seřadil je podle otcovských rodů a celého JuduBenjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl...
2. Letopisů 31:1...bourali obětní výšiny a oltáře všude v JudoviBenjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je...
2. Letopisů 34:9...je přinášeli do Božího chrámu spolu s JudouBenjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno...
2. Letopisů 34:32...v této knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé...
Ezdráš 1:5...Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů JudyBenjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž...
Ezdráš 4:1...rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé JudyBenjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu,...
Ezdráš 10:9... Během tří dnů se všichni muži z JudyBenjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého...
Ezdráš 10:32...Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, ŠimeonBenjamín, Maluch, Šemariáš. Ze synů Chašumových: Matenaj,...
Nehemiáš 3:23...okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Azariáš,...
Nehemiáš 11:4...služebníků Šalomounových. Někteří ze synů JudyBenjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš...
Nehemiáš 11:31... Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho...
Nehemiáš 11:36...Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z...
Nehemiáš 12:34... Ezdráš a Mešulam, JudaBenjamín, Šemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami...
Žalmy 7:1...zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň ...
Žalmy 68:28... velebte Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým...
Žalmy 80:3...trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před EfraimemBenjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na...
Jeremiáš 1:1...Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše,...
Jeremiáš 6:1...miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh...
Jeremiáš 17:26... Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé...
Jeremiáš 32:8...a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo....
Jeremiáš 32:44...bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech...
Jeremiáš 33:13... ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu...
Jeremiáš 37:12... chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své...
Ezechiel 48:22... který se bude rozkládat mezi územími JudyBenjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ...
Ezechiel 48:23...Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na...
Ozeáš 5:8...zazní polnice, na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamíne, jdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten...
Abdiáš 1:19...kraj; získají také kraj Efraim a SamaříBenjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců...
Zjevení 7:8... z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000 označených. A hle, potom jsem spatřil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |