Benjamín

Hledám varianty 'benjamín' [ benjamínovi (19) benjamínem (3) benjamíne (2) benjamína (30) benjamín (45) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 35:18... Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na...
Genesis 35:24... Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: JosefBenjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí...
Genesis 42:4...bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry...
Genesis 42:36...syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci...
Genesis 43:14... aby s vámi propustil vašeho dalšího bratraBenjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!"...
Genesis 43:15...tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbraBenjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem....
Genesis 43:16...a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do...
Genesis 43:29...se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš...
Genesis 45:12...ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému...
Genesis 45:14...přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho...
Genesis 45:22...na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních...
Genesis 46:19...osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: JosefBenjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a...
Genesis 46:21... dcera Putifery, kněze z Heliopole. Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš,...
Genesis 49:27...nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratříBenjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou...
Exodus 1:3... Šimeon, Levi a Juda, Isachar, ZabulonBenjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer...
Numeri 1:11...Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:37...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich...
Numeri 2:22...jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a...
Numeri 10:24...šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech...
Numeri 13:9...z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon...
Numeri 26:38... To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel...
Numeri 26:41...ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou...
Numeri 34:21...Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan...
Deuteronomium 27:12... se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, JosefBenjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben,...
Deuteronomium 33:12...slabin, aby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u...
Jozue 18:11...podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo,...
Jozue 18:21...rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho,...
Jozue 21:4...losem třináct měst od pokolení Juda, ŠimeonBenjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst...
Jozue 21:17...devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon,...
Soudců 1:21...ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a...
Soudců 5:14... kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona,...
Soudců 10:9...překročili Jordán, aby napadli také JuduBenjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení....
Soudců 20:12...tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za...
Soudců 20:17...z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných...
Soudců 20:20...se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi, Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne...
Soudců 20:35...nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele...
Soudců 20:36...25 100 benjamínských mužů, samých bojovníkůBenjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci...
Soudců 21:6...zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý...
Soudců 21:14...na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míruBenjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které...
Soudců 21:15...naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v izraelských...
Soudců 21:17...přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo seBenjamína zachránili, potřebují dědice, aby z Izraele...
Soudců 21:18...Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece...
1. Samuel 9:1...řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden mužBenjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova, syna...
1. Samuel 9:16..."Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem....
1. Samuel 10:20...všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat...
1. Samuel 10:21...tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul,...
2. Samuel 2:9...ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, EfraimaBenjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal...
2. Samuel 4:2...byli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi;...
2. Samuel 19:18...krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužůBenjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho...
1. Královská 4:18...kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi...
1. Královská 12:21...do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem...
1. Letopisů 2:2... Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, JosefBenjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a...
1. Letopisů 6:45...a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich...
1. Letopisů 6:50...tato vyjmenovaná města z kmene Juda, ŠimeonBenjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území...
1. Letopisů 7:6...v rodových seznamech zaznamenáno 87 000. Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři. Synové...
1. Letopisů 7:10... Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: JeušBenjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. Tito...
1. Letopisů 8:1...seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.  Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího...
1. Letopisů 12:2...kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a...
1. Letopisů 12:17...údolí k východu i k západu. Také někteříBenjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David...
1. Letopisů 12:30...Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do ...
1. Letopisů 21:6...mužů. Joáb ale mezi nezapočítal LevihoBenjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se...
1. Letopisů 27:21...polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, za Dana Azarel, syn...
2. Letopisů 11:3... králi judskému, i všem Izraelcům z JudyBenjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým...
2. Letopisů 11:10...Hebron - všechna tato opevněná města v JudoviBenjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele,...
2. Letopisů 11:12...tím nesmírně posílil, a zajistil si tak JuduBenjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k...
2. Letopisů 15:2...vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen JudoBenjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho...
2. Letopisů 15:9...chrámu. Poté shromáždil celého JuduBenjamína i všechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a...
2. Letopisů 17:17...Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených...
2. Letopisů 25:5...seřadil je podle otcovských rodů a celého JuduBenjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl...
2. Letopisů 31:1...bourali obětní výšiny a oltáře všude v JudoviBenjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je...
2. Letopisů 34:9...je přinášeli do Božího chrámu spolu s JudouBenjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno...
2. Letopisů 34:32...v této knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé...
Ezdráš 1:5...Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů JudyBenjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž...
Ezdráš 4:1...rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé JudyBenjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu,...
Ezdráš 10:9... Během tří dnů se všichni muži z JudyBenjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého...
Ezdráš 10:32...Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, ŠimeonBenjamín, Maluch, Šemariáš. Ze synů Chašumových: Matenaj,...
Nehemiáš 3:23...okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Azariáš,...
Nehemiáš 11:4...služebníků Šalomounových. Někteří ze synů JudyBenjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš...
Nehemiáš 11:31... Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho...
Nehemiáš 11:36...Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z...
Nehemiáš 12:34... Ezdráš a Mešulam, JudaBenjamín, Šemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami...
Žalmy 7:1...zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň ...
Žalmy 68:28... velebte Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým...
Žalmy 80:3...trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před EfraimemBenjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na...
Jeremiáš 1:1...Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše,...
Jeremiáš 6:1...miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh...
Jeremiáš 17:26... Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé...
Jeremiáš 32:8...a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo....
Jeremiáš 32:44...bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech...
Jeremiáš 33:13... ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu...
Jeremiáš 37:12... chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své...
Ezechiel 48:22... který se bude rozkládat mezi územími JudyBenjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ...
Ezechiel 48:23...Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na...
Ozeáš 5:8...zazní polnice, na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamíne, jdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten...
Abdiáš 1:19...kraj; získají také kraj Efraim a SamaříBenjamín pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců...
Zjevení 7:8... z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000 označených. A hle, potom jsem spatřil...

Slova obsahující benjamín: benjamín (45) benjamína (30) benjamínce (5) benjamínci (17) benjamínců (4) benjamíncům (6) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) benjamínova (7) benjamínovci (1) benjamínově (3) benjamínovi (19) benjamínovu (2) benjamínovy (1) benjamínových (8) benjamínská (1) benjamínské (11) benjamínského (1) benjamínském (2) benjamínskou (1) benjamínských (6) benjamínův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |