Benajáš

Hledám varianty 'benajáš' [ benajáš ]. Nalezeno 27 veršù.
2. Samuel 8:18...Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařemBenajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů....
2. Samuel 20:23...Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojskaBenajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů,...
2. Samuel 23:20...velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník...
2. Samuel 23:22...vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako...
2. Samuel 23:30...Itaj, syn Ribaje z benjamínské GibejeBenajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš; Abi-albon...
1. Královská 1:8...Ti Adoniáše podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední...
1. Královská 1:36...nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého...
1. Královská 1:38...pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok NátanBenajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a...
1. Královská 2:30... syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král...
1. Královská 2:34...trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho...
1. Královská 4:4...písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřemBenajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar...
1. Letopisů 4:36... Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, JesimielBenajáš; i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova...
1. Letopisů 11:22...velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník...
1. Letopisů 11:24...to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako...
1. Letopisů 11:31...Itaj, syn Ribaje z benjamínské GibejeBenajáš Piratonský; Churaj od potoka Gaaš; Abiel...
1. Letopisů 15:20... Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab, MaasejášBenajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš,...
1. Letopisů 15:24...Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj, ZachariášBenajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky....
1. Letopisů 16:5... Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, EliabBenajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery,...
1. Letopisů 16:6...lyry a citery, a Asaf na činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně...
1. Letopisů 18:17...syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařemBenajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů....
1. Letopisů 27:5...mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů...
1. Letopisů 27:6...velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůBenajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho...
1. Letopisů 27:14...24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24...
Ezdráš 10:25... Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, MalkiášBenajáš. Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel,...
Ezdráš 10:30... Jeramot. Ze synů Pachat-moábových: Adna, KelalBenajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše. Ze...
Ezdráš 10:35...synů Baniho: Maadaj, Abram, UelBenajáš, Bediáš, Keluhu, Vaniáš, Meremot, Eliašib...
Ezdráš 10:43...Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, JoelBenajáš. Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s...

Slova obsahující benajáš: benajáš (28) benajáše (9) benajášova (2) benajášovi (1) benajášův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |