Ben hadad

Hledám varianty 'ben hadad' [ bene (1) ben (47) | hadad ]. Nalezeno 35 veršù.
1. Královská 15:19"Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí.
1. Královská 15:20...s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst...
1. Královská 19:21Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samaří a dobýval je.
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s...
1. Královská 20:2Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně."
1. Královská 20:3...králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a...
1. Královská 20:4Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.'
1. Královská 20:5...přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i...
1. Královská 20:9...i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi:...
1. Královská 20:10...nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešliBen-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a...
1. Královská 20:11Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu.
1. Královská 20:12...obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile...
1. Královská 20:15Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.)
1. Královská 20:16...vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti...
1. Královská 20:17...Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanůBen-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze...
1. Královská 20:19Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou.
1. Královská 20:20...na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král...
1. Královská 20:24Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak.
1. Královská 20:25...se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal...
1. Královská 20:29Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku.
1. Královská 20:30...na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradbyBen-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku....
1. Královská 20:31Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi. Snad ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!"
1. Královská 20:32...k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil...
1. Královská 20:33...dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "AnoBen-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad
1. Královská 20:34...k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozuBen-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec...
2. Královská 6:23Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je.
2. Královská 6:24...území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti...
2. Královská 8:6Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž,
2. Královská 8:7...Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází...
2. Královská 8:8poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?"
2. Královská 8:9..."Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se...
2. Královská 13:23Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad.
2. Královská 13:24...zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi,...
2. Letopisů 16:3"Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady měst v kraji Neftalí.
2. Letopisů 16:4...s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst...

Slova obsahující ben hadad: ben (47) benajáš (28) benajáše (9) benajášova (2) benajášovi (1) benajášův (2) bene (1) beninu (1) benjamín (45) benjamína (30) benjamínce (5) benjamínci (17) benjamínců (4) benjamíncům (6) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) benjamínova (7) benjamínovci (1) benjamínově (3) benjamínovi (19) benjamínovu (2) benjamínovy (1) benjamínových (8) benjamínská (1) benjamínské (11) benjamínského (1) benjamínském (2) benjamínskou (1) benjamínských (6) benjamínův (2) beno (2) benob (1) benot (1) buben (3) eben (3) ebenovým (1) hloubená (1) hřeben (1) hřebene (1) hřebeni (2) hřebenu (2) hřebenů (1) hřebenům (2) huben (1) hubené (3) hubených (3) hubenými (1) chlubení (5) makbeny (1) napodobeniny (1) neoblíbená (1) nezasnoubenou (1) oblíben (2) oblíbená (1) oblíbence (2) oblíbenci (1) oblíbenec (1) oblíbeni (1) oblíbenou (3) ozdoben (1) ozdobená (1) ozdobeny (2) ozdobený (3) podoben (6) podobenství (33) podobenstvích (12) podobenstvím (5) podrobeni (2) podrobeno (1) pohřben (17) pohřbena (1) pohřbeni (5) pohřbení (1) pochybení (1) poroben (1) působení (4) rozdrobenou (1) rozzloben (3) ruben (28) rubena (9) rubene (1) rubenova (9) rubenovce (2) rubenově (1) rubenovi (17) rubenovu (2) rubenovy (1) rubenových (8) rubenovým (11) rubenské (1) rubenský (1) shrbený (1) slíbené (2) slíbený (1) slíbených (1) snoubence (1) snoubenkou (1) snoubenku (1) a další... | hadad (52) hadada (2) hadadovi (4) hadadovy (2) hadadovým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |