Ben

Hledám varianty 'ben' [ bene (1) ben (47) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 19:38...dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do...
Genesis 35:18...život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval...
Jozue 15:8... dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je...
Jozue 18:16...potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje...
Jozue 19:45... Gibeton, Baalat, JehudBene-berak, Gat-rimon, Me-jarkon a Rakon s územím naproti...
1. Královská 4:8...staral jeden z nich. Toto jsou jejich jménaBen-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac,...
1. Královská 4:9...jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří EfraimBen-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a...
1. Královská 4:10...Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-cha-nanBen-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj...
1. Královská 4:11...Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj CheferBen-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat)...
1. Královská 4:13...a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za JokmeamBen-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice...
1. Královská 15:18...svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, synu Tabrimonovu, synu Chezionovu, sídlícímu...
1. Královská 15:20...s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s...
1. Královská 20:3...králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a...
1. Královská 20:5...přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i...
1. Královská 20:9...i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi:...
1. Královská 20:10...nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešliBen-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a...
1. Královská 20:12...obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile...
1. Královská 20:16...vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti...
1. Královská 20:17...Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanůBen-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze...
1. Královská 20:20...na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král...
1. Královská 20:25...se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal...
1. Královská 20:30...na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradbyBen-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku....
1. Královská 20:32...k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil...
1. Královská 20:33...dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "AnoBen-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to...
1. Královská 20:34...k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozuBen-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec...
2. Královská 6:24...území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti...
2. Královská 8:7...Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází...
2. Královská 8:9..."Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se...
2. Královská 13:3...do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a...
2. Královská 13:24...zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi,...
2. Královská 13:25...syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města, která...
2. Královská 23:10...bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru...
1. Letopisů 4:20...Eštemoy. Synové Šimonovi: Amnon, RinaBen-chanan a Tilon. Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet....
2. Letopisů 16:2...paláce a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi, sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme...
2. Letopisů 16:4...s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst...
2. Letopisů 17:7... Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše,...
2. Letopisů 28:3...odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných...
2. Letopisů 33:6... Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil, čaroval, kouzlil, zabýval se...
Jeremiáš 7:31... Vystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni -...
Jeremiáš 7:32... kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude pohřbívat,...
Jeremiáš 19:2...z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte...
Jeremiáš 19:6... se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry...
Jeremiáš 32:35...své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam...
Jeremiáš 49:27...Zapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o...
Amos 1:4... sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damašku; odstraním...

Slova obsahující ben: ben (47) benajáš (28) benajáše (9) benajášova (2) benajášovi (1) benajášův (2) bene (1) beninu (1) benjamín (45) benjamína (30) benjamínce (5) benjamínci (17) benjamínců (4) benjamíncům (6) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) benjamínova (7) benjamínovci (1) benjamínově (3) benjamínovi (19) benjamínovu (2) benjamínovy (1) benjamínových (8) benjamínská (1) benjamínské (11) benjamínského (1) benjamínském (2) benjamínskou (1) benjamínských (6) benjamínův (2) beno (2) benob (1) benot (1) buben (3) eben (3) ebenovým (1) hloubená (1) hřeben (1) hřebene (1) hřebeni (2) hřebenu (2) hřebenů (1) hřebenům (2) huben (1) hubené (3) hubených (3) hubenými (1) chlubení (5) makbeny (1) napodobeniny (1) neoblíbená (1) nezasnoubenou (1) oblíben (2) oblíbená (1) oblíbence (2) oblíbenci (1) oblíbenec (1) oblíbeni (1) oblíbenou (3) ozdoben (1) ozdobená (1) ozdobeny (2) ozdobený (3) podoben (6) podobenství (33) podobenstvích (12) podobenstvím (5) podrobeni (2) podrobeno (1) pohřben (17) pohřbena (1) pohřbeni (5) pohřbení (1) pochybení (1) poroben (1) působení (4) rozdrobenou (1) rozzloben (3) ruben (28) rubena (9) rubene (1) rubenova (9) rubenovce (2) rubenově (1) rubenovi (17) rubenovu (2) rubenovy (1) rubenových (8) rubenovým (11) rubenské (1) rubenský (1) shrbený (1) slíbené (2) slíbený (1) slíbených (1) snoubence (1) snoubenkou (1) snoubenku (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |