Beeru

Hledám varianty 'beeru' [ beeru (1) beera (3) beer (36) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 16:14... který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak...
Genesis 21:31...mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.)...
Genesis 21:32...si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupiliBeer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s...
Genesis 21:33...Píkolem do filištínské země. Abraham zasadilBeer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného...
Genesis 22:19...vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době...
Genesis 26:23...rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem...
Genesis 26:33... Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let,...
Genesis 28:10...syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešelBeer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a...
Genesis 46:1...se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh...
Genesis 46:5...rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i...
Jozue 15:28... Chešmon, Bet-pelet, Chacar-šualBeer-šeba, Biziotia, Baala, Ijim, Ecem...
Jozue 19:2...leží na území Judy. Za dědictví jim připadlaBeer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual, Bála, Ecem...
Jozue 19:8...všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro...
Soudců 9:21...na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky...
Soudců 20:1...něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž...
1. Samuel 3:20...z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův...
1. Samuel 8:2...se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudciBeer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o...
2. Samuel 3:10...bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi...
2. Samuel 17:11... se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš...
2. Samuel 24:2..."Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale...
2. Samuel 24:7... odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou...
2. Samuel 24:15...mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl...
1. Královská 5:5...Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví...
1. Královská 19:3...Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám...
2. Královská 12:2...čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala CibiaBeer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal...
2. Královská 23:8...všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili...
1. Letopisů 4:28...nerozmnožily tolik jako synové Judovi. BydleliBeer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, v Bilze, Ecemu, Toladu...
1. Letopisů 5:6...Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do...
1. Letopisů 7:37... Beri, Jimra, Becer, Hod, Šama, Šilša, JitranBeera. Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara...
1. Letopisů 21:2...a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich...
2. Letopisů 19:4...Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 24:1...let. Jeho matka se jmenovala Cibia a bylaBeer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v...
2. Letopisů 30:5...rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit...
Nehemiáš 11:27...Ješuovi, Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích...
Nehemiáš 11:30... v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě,...
Izaiáš 15:8...křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní jejich kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny...
Amos 5:5...Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu...
Amos 8:14...je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |