Beer šebu

Hledám varianty 'beer šebu' [ beeru (1) beera (3) beer (36) | šeby (15) šebu (14) šebovi (2) šebou (1) šeba (14) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 21:30"Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.)
Genesis 21:31...mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.)...
Genesis 22:18a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě.
Genesis 22:19...vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době...
Genesis 26:22Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby,
Genesis 26:23...rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem...
Genesis 26:32A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy.
Genesis 26:33... Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let,...
Genesis 28:9a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu.
Genesis 28:10...syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešelBeer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a...
Genesis 45:28a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka.
Genesis 46:1...se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh...
Genesis 46:4 půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli,
Genesis 46:5...rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i...
Jozue 15:27Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet, Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia,
Jozue 15:28... Chešmon, Bet-pelet, Chacar-šualBeer-šeba, Biziotia, Baala, Ijim, Ecem...
Jozue 19:1Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada,
Jozue 19:2...leží na území Judy. Za dědictví jim připadlaBeer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual, Bála, Ecem...
Soudců 19:30Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec.
Soudců 20:1...něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž...
1. Samuel 3:19Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok.
1. Samuel 3:20...z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův...
2. Samuel 3:9 Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!"
2. Samuel 3:10...bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi...
2. Samuel 17:10Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje.
2. Samuel 17:11... se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš...
2. Samuel 24:1Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet."
2. Samuel 24:2..."Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale...
2. Samuel 24:6Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby.
2. Samuel 24:7... odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou...
2. Samuel 24:14"Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů.
2. Samuel 24:15...mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl...
1. Královská 5:4Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví.
1. Královská 5:5...Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví...
1. Královská 19:2Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence,
1. Královská 19:3...Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám...
2. Královská 12:1Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby.
2. Královská 12:2...čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala CibiaBeer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal...
2. Královská 23:7Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo).
2. Královská 23:8...všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili...
1. Letopisů 21:1Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet."
1. Letopisů 21:2...a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich...
2. Letopisů 19:3Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců.
2. Letopisů 19:4...Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 23:21Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby.
2. Letopisů 24:1...let. Jeho matka se jmenovala Cibia a bylaBeer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v...
2. Letopisů 30:4Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavili, jak je předepsáno.
2. Letopisů 30:5...rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit...
Nehemiáš 11:29v En-rimonu, Coreji, Jarmutu, Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom.
Nehemiáš 11:30... v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě,...
Amos 5:4Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude.
Amos 5:5...Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu...
Amos 8:13V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali.
Amos 8:14...je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem...

Slova obsahující beer šebu: beer (36) beera (3) beerího (1) beerot (3) beerotského (3) beerotský (2) beerotští (1) beerotu (2) beeršebskou (1) beeru (1) | batšebu (2) elišebu (1) šebu (14) šebuel (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |