Barnabáš

Hledám varianty 'barnabáš' [ barnabášovi (5) barnabášem (5) barnabáše (5) barnabáš (14) ]. Nalezeno 28 veršù.
Skutky 1:23...svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili:...
Skutky 4:36... Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita...
Skutky 9:27...se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedníkBarnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl...
Skutky 11:22...církvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost,...
Skutky 11:25...) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalšíchBarnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho...
Skutky 11:30...Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl...
Skutky 12:25...slovo se pak šířilo a rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma...
Skutky 13:1... V antiochijské církvi byli proroci a učiteléBarnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Menachem,...
Skutky 13:2...postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi SaulaBarnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstu a...
Skutky 13:7...prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet...
Skutky 13:43... mnozí Židé i zbožní proselyté šli za PavlemBarnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, zůstávají v...
Skutky 13:46...rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. PavelBarnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo...
Skutky 13:50...ženy i přední muže města, aby proti PavloviBarnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého...
Skutky 14:12..."Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože...
Skutky 14:14...s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do...
Skutky 14:20... vstal a vrátil se do města. Druhého dne pakBarnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali...
Skutky 15:2...způsobu, nemůžete být spaseni." PavelBarnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo...
Skutky 15:12...Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky...
Skutky 15:22...celou církví, že do Antiochie pošlou s PavlemBarnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný...
Skutky 15:25...pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše...
Skutky 15:35...je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. PavelBarnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími...
Skutky 15:36...a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve...
Skutky 15:37...kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi...
Skutky 15:39...z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešliBarnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel...
1. Korintským 9:6...a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na...
Galatským 2:1...letech jsem se pak vrátil do JeruzalémaBarnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na...
Galatským 2:9... jakou jsem dostal milost, a podali mněBarnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k...
Galatským 2:13... se tím jejich pokrytectvím nechal strhnoutBarnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou...

Slova obsahující barnabáš: barnabáš (14) barnabáše (5) barnabášem (5) barnabášovi (5) barnabášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |