Balaámovi

Hledám varianty 'balaámovi' [ balaámovi ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 22:5... byl toho času moábským králem. Vyslal poslyBalaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat...
Numeri 22:7...s věšteckou odměnou v rukách, a když přišliBalaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl:...
Numeri 22:9...hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh přišelBalaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu...
Numeri 22:12...s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť...
Numeri 22:16...ještě více a ještě váženějších. Když přišliBalaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím...
Numeri 22:20...mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišelBalaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň...
Numeri 22:28...holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?"...
Numeri 22:31...k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla...
Numeri 22:35...ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti...
Numeri 23:5...jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a...
Numeri 23:11...skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a...
Numeri 23:25...zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň mu...
Numeri 24:10... a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval...
Jozue 24:9...Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |