Balaám

Hledám varianty 'balaám' [ balaám ]. Nalezeny 33 verše.
Numeri 22:10...k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův,...
Numeri 22:13...nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům:...
Numeri 22:14...tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další...
Numeri 22:18... cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi...
Numeri 22:21...a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s...
Numeri 22:22...anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestuBalaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými...
Numeri 22:23...mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polemBalaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu....
Numeri 22:27...oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí....
Numeri 22:29..."Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po...
Numeri 22:34... bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl...
Numeri 22:35...ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti...
Numeri 22:36...hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém...
Numeri 22:38...mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě....
Numeri 22:39...Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot...
Numeri 23:1...Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu.  Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a...
Numeri 23:2...sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a...
Numeri 23:3...s Balaámem na každém oltáři býka a beranaBalaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím...
Numeri 23:4..." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkalBalaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém...
Numeri 23:7...moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z...
Numeri 23:15...sedm oltářů a na každém obětoval býka a beranaBalaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti....
Numeri 23:18... Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš,...
Numeri 23:26..."Když ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že...
Numeri 23:29...ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi...
Numeri 23:30...sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. ...
Numeri 24:1... a obětoval na každém oltáři býka a berana.  Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a...
Numeri 24:2...jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů,...
Numeri 24:3...podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn...
Numeri 24:12...poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým...
Numeri 24:15...ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn...
Numeri 24:20...vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi...
Numeri 24:25...Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou...
Micheáš 6:5... co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po...
Juda 1:11...se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí...

Slova obsahující balaám: balaám (35) balaáma (13) balaámem (2) balaámova (1) balaámovi (14) balaámovu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |