Balák

Hledám varianty 'balák' [ baláku (1) balákovi (10) balákem (1) baláka (1) balák (24) ]. Nalezeno 37 veršù.
Numeri 22:2...moábských pláních za Jordánem naproti JerichuBalák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl...
Numeri 22:4...teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal...
Numeri 22:10...u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký...
Numeri 22:14..." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili seBalákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom...
Numeri 22:15...k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více...
Numeri 22:16... Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít....
Numeri 22:18...řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával...
Numeri 22:36...tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír...
Numeri 22:37...k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hraniceBalák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal...
Numeri 22:38...Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně,...
Numeri 22:39...to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel BalaámBalákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot a brav a...
Numeri 22:40...tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i...
Numeri 22:41...i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl...
Numeri 23:1... odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem...
Numeri 23:2...a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."  Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na...
Numeri 23:3...Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu...
Numeri 23:5...Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať seBalákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud...
Numeri 23:7...pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl  Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej...
Numeri 23:11...jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele...
Numeri 23:13...o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud....
Numeri 23:15...a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím...
Numeri 23:16...a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať seBalákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u...
Numeri 23:17...zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostářiBalák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám...
Numeri 23:18...Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "VstaňBaláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není...
Numeri 23:25... než kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň...
Numeri 23:26...ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám,...
Numeri 23:27...ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné...
Numeri 23:29...vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem...
Numeri 23:30...oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém...
Numeri 24:10... kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a...
Numeri 24:12...' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům,...
Numeri 24:13...poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 24:25...Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu,...
Jozue 24:9...před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal pozvání...
Soudců 11:25... náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli?...
Micheáš 6:5... Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co...
Zjevení 2:14...sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu...

Slova obsahující balák: balák (24) baláka (1) balákem (1) balákova (1) balákovi (10) balákovým (2) balákovými (1) baláku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |