Babylone

Hledám varianty 'babylone' [ babylonu (88) babylonem (3) babylone (2) babylon (34) ]. Nalezeny 123 verše.
2. Královská 17:24...do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohanyBabylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu a usídlil je v...
2. Královská 20:14...Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?"...
2. Královská 20:17...nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové,...
2. Královská 24:15...než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky...
2. Královská 24:16...odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v BabylonuBabylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000...
2. Královská 25:7...oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce...
2. Královská 25:13...Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty,...
2. Královská 25:28...než měli ostatní králové, kteří byli u nějBabylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého...
1. Letopisů 9:1... Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví...
2. Letopisů 33:11...hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého...
2. Letopisů 36:6...Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy...
2. Letopisů 36:7...ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve...
2. Letopisů 36:10... Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad...
2. Letopisů 36:18...krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby...
2. Letopisů 36:20... Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu...
Ezdráš 1:11...Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceliBabylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se...
Ezdráš 2:1... Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetíBabylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským...
Ezdráš 5:12...otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten...
Ezdráš 5:14...jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámuBabylonu, král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je...
Ezdráš 6:5...odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do...
Ezdráš 7:6...prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišelBabylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od...
Ezdráš 7:9...dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma...
Ezdráš 8:1... kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešliBabylonu: Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů...
Žalmy 87:4...věci o tobě říkají, město Boží! séla "EgyptBabylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak...
Izaiáš 13:1...je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte...
Izaiáš 13:19...soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmiBabylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva...
Izaiáš 13:22...výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se...
Izaiáš 14:22...proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví...
Izaiáš 21:9...blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v...
Izaiáš 39:3...Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?"...
Izaiáš 39:6...nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové,...
Izaiáš 43:14...vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců...
Izaiáš 48:14...Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůliBabylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem...
Izaiáš 48:20... nebylo by vymýceno přede mnou. VyjděteBabylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem,...
Izaiáš 52:11... nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se!...
Jeremiáš 20:4...tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a pobije...
Jeremiáš 20:5...poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do...
Jeremiáš 20:6...tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji...
Jeremiáš 24:1...chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále...
Jeremiáš 27:16...‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teďBabylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež!...
Jeremiáš 27:18... pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově...
Jeremiáš 27:20...cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když...
Jeremiáš 27:22...judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu...
Jeremiáš 28:3...cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také...
Jeremiáš 28:4... i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť...
Jeremiáš 28:6...předměty Hospodinova domu i všechny vyhnanceBabylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci...
Jeremiáš 29:1...lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka,...
Jeremiáš 29:3...Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslalbabylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v...
Jeremiáš 29:4...vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a...
Jeremiáš 29:15...vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin námBabylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 29:20...vyhnanci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o...
Jeremiáš 29:22...se bude používat mezi všemi judskými vyhnanciBabylonu: " s tebou Hospodin provede to, co s Cidkiášem a...
Jeremiáš 29:28...u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy...
Jeremiáš 32:5...ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví...
Jeremiáš 34:3...budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit...
Jeremiáš 39:7... spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané...
Jeremiáš 39:9...zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k...
Jeremiáš 40:1...a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu:...
Jeremiáš 40:4... které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď....
Jeremiáš 40:7...polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova,...
Jeremiáš 43:3...Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z...
Jeremiáš 50:1...Hospodin promluvil skrze proroka JeremiášeBabylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu...
Jeremiáš 50:2...a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou...
Jeremiáš 50:8... proti Hospodinu, naději svých otců.' UtečteBabylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před...
Jeremiáš 50:9...před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují...
Jeremiáš 50:13... všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami....
Jeremiáš 50:14...se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk!...
Jeremiáš 50:16...něm! Proveďte mu to, co sám prováděl! VyhlaďteBabylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý...
Jeremiáš 50:23...kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a...
Jeremiáš 50:24...jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tomBabylone, nevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi chycen,...
Jeremiáš 50:29... že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor...
Jeremiáš 50:34...jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví...
Jeremiáš 50:35... Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce! Meč na žvanily, zešílí!...
Jeremiáš 50:45...obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodlBabylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší...
Jeremiáš 50:46...odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho...
Jeremiáš 51:1...úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji....
Jeremiáš 51:2... proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano,...
Jeremiáš 51:6...hříchem proti Svatému Izraelovu. UtečteBabylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho...
Jeremiáš 51:7...zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, ...
Jeremiáš 51:8...svět. Národy z něj to víno pily, se pomátlyBabylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním,...
Jeremiáš 51:9...na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do...
Jeremiáš 51:11...ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho...
Jeremiáš 51:24...i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které...
Jeremiáš 51:29...třese, svíjí se bolestí, plní se, co HospodinBabylonu uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde...
Jeremiáš 51:35...jako hrnec dočista. Násilí na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na...
Jeremiáš 51:37...to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramenBabylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali,...
Jeremiáš 51:41...chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho...
Jeremiáš 51:42...Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národyBabylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho...
Jeremiáš 51:44...kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s BélemBabylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil. Národy se k němu...
Jeremiáš 51:48... Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci,...
Jeremiáš 51:49...něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako...
Jeremiáš 51:53...a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně...
Jeremiáš 51:54... praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářekBabylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin...
Jeremiáš 51:55...hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak...
Jeremiáš 51:56... burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány....
Jeremiáš 51:58...zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho...
Jeremiáš 51:59... když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla...
Jeremiáš 51:60...zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti...
Jeremiáš 51:61...slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam...
Jeremiáš 51:64...Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj...
Jeremiáš 52:11...také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a...
Jeremiáš 52:17...na kusy a všechen bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní...
Jeremiáš 52:32... než měli ostatní králové, kteří byli u nějBabylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého...
Ezechiel 17:12... co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a odvedl je s...
Ezechiel 17:16...jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemřeBabylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a...
Ezechiel 17:20...něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný....
Ezechiel 26:7...- přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými...
Daniel 2:12...se tak, že nařídil popravy všech mudrcůBabylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce...
Daniel 2:48...darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na...
Daniel 3:1... Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany,...
Daniel 3:12...Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito muži si z...
Daniel 4:27...babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v...
Micheáš 4:10...odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin...
Zachariáš 6:10...Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátiliBabylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna...
Matouš 1:12...a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil...
Skutky 7:43...abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak...
1. Petr 5:13... Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církevBabylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem...
Zjevení 14:8...anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého...
Zjevení 16:19...na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich...
Zjevení 17:5...a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl...
Zjevení 18:2...mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech...
Zjevení 18:10...stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město velikéBabylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!"...
Zjevení 18:21...jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne! Hlas hráčů...

Slova obsahující babylone: babylone (2) babylonem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |