Babylon

Hledám varianty 'babylon' [ babylonu (88) babylonem (3) babylone (2) babylon (34) ]. Nalezeny 123 verše.
2. Královská 17:24...do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohanyBabylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu a usídlil je v...
2. Královská 20:14...Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?"...
2. Královská 20:17...nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové,...
2. Královská 24:15...než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky...
2. Královská 24:16...odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v BabylonuBabylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000...
2. Královská 25:7...oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce...
2. Královská 25:13...Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty,...
2. Královská 25:28...než měli ostatní králové, kteří byli u nějBabylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého...
1. Letopisů 9:1... Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví...
2. Letopisů 33:11...hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého...
2. Letopisů 36:6...Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy...
2. Letopisů 36:7...ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve...
2. Letopisů 36:10... Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad...
2. Letopisů 36:18...krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby...
2. Letopisů 36:20... Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu...
Ezdráš 1:11...Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceliBabylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se...
Ezdráš 2:1... Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetíBabylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským...
Ezdráš 5:12...otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten...
Ezdráš 5:14...jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámuBabylonu, král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je...
Ezdráš 6:5...odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do...
Ezdráš 7:6...prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišelBabylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od...
Ezdráš 7:9...dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma...
Ezdráš 8:1... kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešliBabylonu: Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů...
Žalmy 87:4...věci o tobě říkají, město Boží! séla "EgyptBabylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak...
Izaiáš 13:1...je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte...
Izaiáš 13:19...soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmiBabylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva...
Izaiáš 13:22...výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se...
Izaiáš 14:22...proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví...
Izaiáš 21:9...blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v...
Izaiáš 39:3...Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?"...
Izaiáš 39:6...nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové,...
Izaiáš 43:14...vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců...
Izaiáš 48:14...Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůliBabylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem...
Izaiáš 48:20... nebylo by vymýceno přede mnou. VyjděteBabylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem,...
Izaiáš 52:11... nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se!...
Jeremiáš 20:4...tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a pobije...
Jeremiáš 20:5...poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do...
Jeremiáš 20:6...tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji...
Jeremiáš 24:1...chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále...
Jeremiáš 27:16...‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teďBabylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež!...
Jeremiáš 27:18... pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově...
Jeremiáš 27:20...cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když...
Jeremiáš 27:22...judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu...
Jeremiáš 28:3...cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také...
Jeremiáš 28:4... i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť...
Jeremiáš 28:6...předměty Hospodinova domu i všechny vyhnanceBabylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci...
Jeremiáš 29:1...lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka,...
Jeremiáš 29:3...Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslalbabylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v...
Jeremiáš 29:4...vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a...
Jeremiáš 29:15...vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin námBabylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 29:20...vyhnanci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o...
Jeremiáš 29:22...se bude používat mezi všemi judskými vyhnanciBabylonu: " s tebou Hospodin provede to, co s Cidkiášem a...
Jeremiáš 29:28...u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy...
Jeremiáš 32:5...ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví...
Jeremiáš 34:3...budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit...
Jeremiáš 39:7... spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané...
Jeremiáš 39:9...zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k...
Jeremiáš 40:1...a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu:...
Jeremiáš 40:4... které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď....
Jeremiáš 40:7...polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova,...
Jeremiáš 43:3...Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z...
Jeremiáš 50:1...Hospodin promluvil skrze proroka JeremiášeBabylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu...
Jeremiáš 50:2...a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou...
Jeremiáš 50:8... proti Hospodinu, naději svých otců.' UtečteBabylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před...
Jeremiáš 50:9...před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují...
Jeremiáš 50:13... všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami....
Jeremiáš 50:14...se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk!...
Jeremiáš 50:16...něm! Proveďte mu to, co sám prováděl! VyhlaďteBabylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý...
Jeremiáš 50:23...kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a...
Jeremiáš 50:24...jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tomBabylone, nevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi chycen,...
Jeremiáš 50:29... že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor...
Jeremiáš 50:34...jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví...
Jeremiáš 50:35... Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce! Meč na žvanily, zešílí!...
Jeremiáš 50:45...obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodlBabylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší...
Jeremiáš 50:46...odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho...
Jeremiáš 51:1...úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji....
Jeremiáš 51:2... proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano,...
Jeremiáš 51:6...hříchem proti Svatému Izraelovu. UtečteBabylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho...
Jeremiáš 51:7...zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, ...
Jeremiáš 51:8...svět. Národy z něj to víno pily, se pomátlyBabylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním,...
Jeremiáš 51:9...na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do...
Jeremiáš 51:11...ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho...
Jeremiáš 51:24...i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které...
Jeremiáš 51:29...třese, svíjí se bolestí, plní se, co HospodinBabylonu uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde...
Jeremiáš 51:35...jako hrnec dočista. Násilí na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na...
Jeremiáš 51:37...to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramenBabylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali,...
Jeremiáš 51:41...chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho...
Jeremiáš 51:42...Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národyBabylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho...
Jeremiáš 51:44...kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s BélemBabylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil. Národy se k němu...
Jeremiáš 51:48... Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci,...
Jeremiáš 51:49...něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako...
Jeremiáš 51:53...a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně...
Jeremiáš 51:54... praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářekBabylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin...
Jeremiáš 51:55...hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak...
Jeremiáš 51:56... burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány....
Jeremiáš 51:58...zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho...
Jeremiáš 51:59... když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla...
Jeremiáš 51:60...zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti...
Jeremiáš 51:61...slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam...
Jeremiáš 51:64...Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj...
Jeremiáš 52:11...také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a...
Jeremiáš 52:17...na kusy a všechen bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní...
Jeremiáš 52:32... než měli ostatní králové, kteří byli u nějBabylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého...
Ezechiel 17:12... co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a odvedl je s...
Ezechiel 17:16...jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemřeBabylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a...
Ezechiel 17:20...něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný....
Ezechiel 26:7...- přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými...
Daniel 2:12...se tak, že nařídil popravy všech mudrcůBabylonu. Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce...
Daniel 2:48...darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na...
Daniel 3:1... Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany,...
Daniel 3:12...Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito muži si z...
Daniel 4:27...babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v...
Micheáš 4:10...odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin...
Zachariáš 6:10...Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátiliBabylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna...
Matouš 1:12...a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil...
Skutky 7:43...abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak...
1. Petr 5:13... Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církevBabylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem...
Zjevení 14:8...anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého...
Zjevení 16:19...na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich...
Zjevení 17:5...a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl...
Zjevení 18:2...mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech...
Zjevení 18:10...stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město velikéBabylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!"...
Zjevení 18:21...jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne! Hlas hráčů...

Slova obsahující babylon: babylon (34) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |