Babyloňané

Hledám varianty 'babyloňané' [ babyloňany (6) babyloňanům (10) babyloňanů (8) babyloňanech (1) babyloňané (11) ]. Nalezeno 35 veršù.
2. Královská 25:4...brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Král prchal k pláni...
2. Královská 25:13...Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu....
2. Královská 25:24...i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a...
2. Královská 25:25...zavraždil. Kromě něj zabili i všechny ŽidyBabyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího...
2. Královská 25:26...pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále...
Jeremiáš 21:9... hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si...
Jeremiáš 22:25...babylonského krále Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země,...
Jeremiáš 32:4...krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského...
Jeremiáš 32:5... praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem...
Jeremiáš 32:24...Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl...
Jeremiáš 32:25...vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před...
Jeremiáš 32:28...praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara,...
Jeremiáš 32:29...krále Nabukadnezara, který je dobudeBabyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město...
Jeremiáš 32:43... A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v...
Jeremiáš 33:5...náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na bojBabyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém...
Jeremiáš 37:5...faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.)...
Jeremiáš 37:8...vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do EgyptaBabyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je...
Jeremiáš 37:9... Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste...
Jeremiáš 37:13...Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnoutBabyloňanům!" obořil se na něj. "To není pravda," bránil se...
Jeremiáš 37:14... "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejduBabyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše...
Jeremiáš 38:2... hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život; takový...
Jeremiáš 38:18...krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty."...
Jeremiáš 38:19...odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhliBabyloňanům. Kdyby Babyloňané vydali do jejich rukou,...
Jeremiáš 38:23...od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedouBabyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš do rukou...
Jeremiáš 39:8...ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel...
Jeremiáš 40:9...i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému...
Jeremiáš 40:10...zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno,...
Jeremiáš 41:18...v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před Babyloňany - báli se jich, protože Išmael, syn Netaniášův,...
Jeremiáš 43:3...Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A...
Jeremiáš 51:12...v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, coBabyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící...
Jeremiáš 52:7...brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Prchali k pláni Arava,...
Jeremiáš 52:17...Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz z nich odvezli do...
Ezechiel 23:17...za nimi do chaldejské země vyslance. Tehdy k  Babyloňané vlezli do postele a poskvrnili ji svým chtíčem....
Ezechiel 23:23... a přivedu je proti tobě z celého okolíBabyloňany z celé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy a s nimi...
Abakuk 1:6... i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |