Baalovi

Hledám varianty 'baalovi' [ baaly (11) baalův (11) baalům (7) baalů (3) baalu (2) baalovým (3) baalových (5) baalovy (3) baalovu (2) baalovo (2) baalovi (24) baalova (8) baalem (3) baale (1) baala (16) baal (48) ]. Nalezeno 129 veršù.
Genesis 36:38... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn...
Genesis 36:39...jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad....
Exodus 14:2...Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili...
Exodus 14:9...je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele...
Numeri 22:41... Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám...
Numeri 25:3...jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin...
Numeri 25:5...pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhliBaal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu...
Numeri 32:38...vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, NebóBaal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města,...
Numeri 33:7...z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem. Vyšli z...
Deuteronomium 4:3...Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinilBaal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu...
Jozue 11:17... vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal...
Jozue 12:7...se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež se...
Jozue 13:5...území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny...
Jozue 13:17...i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca, Kedemot, Mefaat...
Jozue 15:9...Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dáleBaale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo...
Jozue 15:10...je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu...
Jozue 15:11...svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní...
Jozue 15:29... Beer-šeba, BiziotiaBaala, Ijim, Ecem, Eltolad, Kesil, Chorma...
Jozue 15:60...- celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami....
Jozue 18:14...ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je...
Soudců 2:11...pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je...
Soudců 2:13...tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli...
Soudců 3:3...a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl...
Soudců 3:7... Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli...
Soudců 6:25...otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle...
Soudců 6:28... ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hleBaalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten...
Soudců 6:30...svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale...
Soudců 6:31...zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude...
Soudců 6:32...oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu...
Soudců 7:1...ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene...
Soudců 8:29...dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon...
Soudců 8:33...Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele...
Soudců 8:35...nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli...
Soudců 9:1...dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v...
Soudců 9:2...vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte,...
Soudců 9:4..." říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbraBaal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a...
Soudců 9:5...svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil,...
Soudců 9:16...udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si...
Soudců 9:19...příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z...
Soudců 9:24... To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na...
Soudců 9:28...Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům...
Soudců 9:57...hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola,...
Soudců 10:6...jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům...
Soudců 10:10...tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás...
Soudců 20:33...Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikovalBaal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého...
1. Samuel 7:4...ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále...
1. Samuel 12:10...jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich...
1. Samuel 12:11...sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z...
2. Samuel 5:20...ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží...
2. Samuel 6:2...tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí...
2. Samuel 11:21...hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu...
2. Samuel 13:23...sestru Támar. Dva roky nato pořádal AbšalomBaal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání...
1. Královská 16:31...si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří...
1. Královská 16:32...Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil...
1. Královská 18:18...opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a...
1. Královská 18:19...izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z...
1. Královská 18:21... "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo....
1. Královská 18:22...jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky....
1. Královská 18:25..."Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás...
1. Královská 18:26... jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval...
1. Královská 18:40...Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je zajali,...
1. Královská 19:18...sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu,...
1. Královská 22:54...Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele,...
2. Královská 1:2...se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."...
2. Královská 1:3... není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin:...
2. Královská 1:6...Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 1:16...slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 3:2...jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale...
2. Královská 4:42...hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišelBaal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody -...
2. Královská 10:18...všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně...
2. Královská 10:19...sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze....
2. Královská 10:20...vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal...
2. Královská 10:21...nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do...
2. Královská 10:22...od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim...
2. Královská 10:23...rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a...
2. Královská 10:25...a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup...
2. Královská 10:26... do vnitřní svatyně Baalova chrámu. PakBaalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli...
2. Královská 10:27...vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné...
2. Královská 10:28...záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma...
2. Královská 11:18...králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazilBaalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili...
2. Královská 17:16... klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se...
2. Královská 21:3...jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král...
2. Královská 23:4...svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je...
2. Královská 23:5...pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským...
1. Letopisů 1:49... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn...
1. Letopisů 1:50...jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad....
1. Letopisů 5:5...Šimei, jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar...
1. Letopisů 5:8... syna Joelova. Bydleli od Aroeru k NebóBaal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské zemi...
1. Letopisů 5:23...Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich...
1. Letopisů 8:30... Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, KíšBaal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zecher a Miklot...
1. Letopisů 8:33...Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil...
1. Letopisů 8:34... Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton,...
1. Letopisů 9:36...Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, KíšBaal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot...
1. Letopisů 9:39...Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil...
1. Letopisů 9:40... Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton,...
1. Letopisů 13:6... Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud...
1. Letopisů 14:11... "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl:...
1. Letopisů 27:28...Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za skot...
2. Letopisů 17:3...starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od...
2. Letopisů 23:17... že budou Hospodinův lid. Všichni pak vyraziliBaalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a...
2. Letopisů 24:7...posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou...
2. Letopisů 26:7...proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi...
2. Letopisů 28:2...izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny...
2. Letopisů 33:3...zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským...
2. Letopisů 34:4...a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na třísky....
Žalmy 106:28...cizích zemích že je rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak...
Píseň 8:11...spočine, bude spokojen. Vinici měl ŠalomounBaal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu...
Jeremiáš 2:8...pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji,...
Jeremiáš 2:23...říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos...
Jeremiáš 7:9... cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít...
Jeremiáš 9:13... Řídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin...
Jeremiáš 11:13...jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a...
Jeremiáš 11:17...páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a jsem to pochopil, jakmile...
Jeremiáš 12:16...jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud...
Jeremiáš 19:5...místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné...
Jeremiáš 23:13...v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě...
Jeremiáš 23:27...jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví....
Jeremiáš 32:29...střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i...
Jeremiáš 32:35... V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť...
Ezechiel 25:9...chloubou země, hraničními městy Bet-ješimotBaal-meon a Kiriatajim. Vydám je spolu s Amonci do...
Ozeáš 2:10...dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době...
Ozeáš 2:15... Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za...
Ozeáš 2:18...dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých...
Ozeáš 2:19...- Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým...
Ozeáš 9:10...na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se stejně...
Ozeáš 11:2...ale volal víc, tím více ode odcházeli pryčbaalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem...
Ozeáš 13:1...v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají...
Sofoniáš 1:4... Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám -...
Římanům 11:4...jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |