Během

Hledám varianty 'během' [ běhu (3) během (38) běh (6) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 7:17...přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, ...
Genesis 38:28...jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčataBěhem porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni...
Genesis 41:34...začne jednat. ustaví nad zemí úředníkyběhem těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské...
Genesis 41:35...vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci  během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny...
Leviticus 15:20... bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno,...
Leviticus 18:19...s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou...
Leviticus 26:35...svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli)...
Numeri 10:34...před nimi, aby jim hledala místo k odpočinkuBěhem dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi...
Numeri 33:2...vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova...
Deuteronomium 31:10...sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhůběhem Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se...
Jozue 3:15...se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody...
Soudců 13:10...s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi...
1. Samuel 11:11...dne Saul rozdělil své muže do tří oddílůBěhem poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli...
2. Samuel 3:6... Tito synové se Davidovi narodili v HebronuBěhem boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v...
2. Samuel 19:33... bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk...
1. Královská 6:7...již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné...
1. Královská 9:10...oba domy, Hospodinův chrám i královský palácběhem dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun...
2. Královská 24:11...krále Nabukadnezara a začali město obléhatBěhem obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král....
1. Letopisů 5:20...válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a NodabemBěhem války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby,...
2. Letopisů 8:1...vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která...
2. Letopisů 28:22...asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový...
2. Letopisů 29:19...náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili....
Ezdráš 10:9...a bude vyloučen se shromáždění navrátilcůBěhem tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do...
Nehemiáš 6:15...kteří chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když...
Nehemiáš 7:3...jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu,...
Nehemiáš 12:9...písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima,...
Nehemiáš 12:22...čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských...
Job 39:18...rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo...
Žalmy 121:6...po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším...
Kazatel 9:11...jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani...
Jeremiáš 1:3... dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do...
Jeremiáš 41:1...rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářůmBěhem společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův,...
Lukáš 8:23...se přes jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře,...
Lukáš 11:27...nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu...
Lukáš 13:14...řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovatBěhem nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v...
Jan 2:23...) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli...
Skutky 5:37...z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i...
Skutky 11:19...dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do...
Skutky 12:3...líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal...
Skutky 20:6...po Svátku nekvašených chlebů vypluli z FilipBěhem pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a strávili...
Skutky 20:24...mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl...
Galatským 2:2...mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval...
Efeským 3:4... o němž jsem se krátce zmínil dříveBěhem čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu...
Filipským 2:16... abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a...
2. Timoteus 4:7...čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká...
Židům 12:1...nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujmeběhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce...
Jakub 3:6...svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |