Bývá

Hledám varianty 'bývá' [ býváme (3) bývaly (2) bývalo (7) bývali (16) bývala (1) býval (38) bývají (12) bývá (18) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 31:29...dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci...
Genesis 39:20...jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři....
Genesis 40:13...podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na...
Genesis 42:13...Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratřiBývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi;...
Genesis 42:32...‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehovéBývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není...
Exodus 9:15... že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i...
Exodus 29:29...roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po...
Exodus 39:23...z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél...
Numeri 10:21...svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor...
Numeri 10:34... Během dne, když byli na cestě z táborabýval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala...
Deuteronomium 2:20...do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci -...
Jozue 1:5...života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám samotného a...
Jozue 1:17... Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a...
Jozue 3:7...dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím...
Jozue 10:2...strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a...
Soudců 2:18...nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudcebýval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je...
1. Samuel 1:7...tomu, že Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně....
1. Samuel 3:1...pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté....
1. Samuel 9:6..."Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se...
1. Samuel 20:13... v pokoji. je Hospodin s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj...
2. Samuel 1:22...luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve...
2. Samuel 7:19...svého služebníka dokonce přislíbil budoucnostBývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k...
1. Královská 1:37...promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s...
1. Královská 5:28...jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel...
1. Královská 12:6... Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil:...
1. Královská 20:31...mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si...
2. Královská 23:24... hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil...
1. Letopisů 9:19...za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem...
1. Letopisů 9:20...do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním! Zachariáš,...
1. Letopisů 11:4...pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci....
2. Letopisů 10:6... Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil....
Job 4:20...Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou,...
Job 21:18... pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný BůhBývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl?...
Job 29:5...byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky...
Job 29:16...očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům...
Job 30:1...jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu...
Žalmy 22:6... doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volalibývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. ...
Žalmy 27:9...svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítejbýval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj,...
Žalmy 36:9...tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen...
Žalmy 37:25... přece neupadne, Hospodin za ruku drží jejBýval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že...
Žalmy 61:4...Ke skále, která převyšuje, prosím doveď Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel....
Žalmy 78:35...se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší....
Žalmy 81:15...kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku...
Žalmy 94:17...Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši...
Žalmy 104:30...se znovu v prach. Svého Ducha když pošlešbývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova...
Přísloví 11:11...poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný...
Přísloví 12:8...ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být...
Přísloví 14:12...Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když...
Přísloví 14:17... Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou...
Přísloví 15:15... ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je...
Přísloví 16:25...Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho...
Přísloví 19:14...žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost...
Přísloví 21:31...šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. ...
Přísloví 24:25... takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná...
Přísloví 26:26...nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí...
Kazatel 9:12...anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání přichází chvíle...
Kazatel 9:16...je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je...
Kazatel 12:7...se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad...
Píseň 8:1...pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych ...
Izaiáš 25:10...spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce...
Jeremiáš 2:3...pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni,...
Jeremiáš 22:16...dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili...
Jeremiáš 28:8... co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha...
Pláč 1:1...Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národyBývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce...
Pláč 4:2...kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako...
Pláč 4:7...chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší. Těla měli...
Ezechiel 16:55...a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami budeš znovu tím,...
Ezechiel 23:42... na který jsi nakladla můj olej a kadidlaBývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K nejrůznější...
Ozeáš 10:1...budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však...
Ozeáš 10:11... aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale...
Ozeáš 13:1... Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se...
Nahum 2:9...jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč....
Matouš 7:19...ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovocebývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po...
Marek 5:4...nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy...
Marek 5:15... Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém...
Marek 5:18... Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale...
Marek 6:20...svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšelbýval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal....
Marek 14:49...zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní...
Marek 16:10...sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že...
Lukáš 8:14...mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto...
Lukáš 8:29...a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhalbýval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se...
Lukáš 8:36...svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatelé...
Lukáš 12:55... Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak...
Lukáš 16:8...správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám...
Lukáš 22:53... vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše...
Jan 9:18... Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je...
2. Korintským 4:8...z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme...
2. Korintským 4:9...zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalíbýváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale...
Titus 3:3... vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme...
Židům 5:1...milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu...
Židům 11:34...lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří mečebývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a...
Židům 11:37...výsměch a bičování a také okovy a vězeníBývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v...
Židům 13:11...do nejsvětější svatyně jako oběť za hříchbývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku...
2. Petr 2:1...byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou...

Slova obsahující bývá: bývá (18) býváme (3) nabývá (1) nebývá (1) nebýváme (1) nenabývá (1) neubývá (1) nezbývá (6) obývána (1) obýváš (1) obýváte (1) pobývám (1) pobýváte (1) pozbývám (1) přebývá (34) přebývám (3) přebýváme (1) přebýváš (9) přebýváte (1) přibývá (3) ubývá (3) zabývá (3) zabýváš (1) zbývá (18)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |