Bášanu

Hledám varianty 'bášanu' [ bášanu ]. Nalezeno 28 veršù.
Numeri 21:33... Potom se obrátili a vydali se vzhůru směremBášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem...
Deuteronomium 3:1...jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestouBášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem...
Deuteronomium 3:4...měst, celý kraj Argob, Ogovo královstvíBášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami,...
Deuteronomium 3:10...měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po Salchu a Edrei, hlavní města Ogova bášanského...
Deuteronomium 4:43... Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a GolanBášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš...
Deuteronomium 32:14...nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozlyBášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i víno rudých...
Deuteronomium 33:22...Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen,...
Jozue 13:30...šedesát městeček, jež patří k Chavot-jairBášanu; dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova...
Jozue 13:31...a také Aštarot a Edrei, Ogova královská městaBášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro...
Jozue 20:8...Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení GolanBášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům...
Jozue 21:6... Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení ManasesBášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst...
Jozue 21:27...město pro ty, kdo někoho zabili, GolanBášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s...
Jozue 22:7... Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictvíBášanu, druhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich...
1. Královská 4:13...syna Jaira v Gileádu a argobský krajBášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými...
2. Královská 10:33...od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak...
1. Letopisů 5:12...Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudceBášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael,...
1. Letopisů 5:16... syn Abdiela, syna Guniho. Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách...
1. Letopisů 5:23...poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon)....
1. Letopisů 6:47...kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene ManasesBášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno...
1. Letopisů 6:56...z území poloviny kmene Manasesova GolanBášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar...
Nehemiáš 9:22...zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a...
Žalmy 68:23...ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátkyBášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis...
Žalmy 135:11...zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu, a všechny krále v Kanaánu. Jejich zemi pak dal za...
Žalmy 136:20...Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za...
Jeremiáš 22:20..." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými...
Jeremiáš 50:19...na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji...
Ezechiel 39:18...samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasenýchBášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete...
Micheáš 7:14... uprostřed země podobné zahradě. se pasouBášanu i Gileádu jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |