Azariáš

Hledám varianty 'azariáš' [ azariáš ]. Nalezeny 22 verše.
1. Královská 4:2...nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostářiAzariáš, syn Sádokův, byl knězem; Elichoref a Achiáš,...
1. Královská 4:5...velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžímiAzariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn...
2. Královská 15:1...krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a...
2. Královská 15:7... jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky...
1. Letopisů 2:8...zpronevěřil, co propadlo klatbě. Syn EtanůvAzariáš. Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel,...
1. Letopisů 2:39...zplodil Jehua a Jehu zplodil AzariášeAzariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. Elasa...
1. Letopisů 5:35... Sádok zplodil Achimaace, Achimaac zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana, Jochanan zplodil...
1. Letopisů 5:37... když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, Achitub...
1. Letopisů 5:40...zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil AzariášeAzariáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka (a ten...
1. Letopisů 9:11...kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna...
2. Letopisů 21:2...Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byliAzariáš, Jechiel, Zachariáš, Azarjáh, Michael a Šefatiáš....
2. Letopisů 26:17... aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli...
2. Letopisů 26:20...oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval a hle - na...
2. Letopisů 28:12...Tehdy povstali někteří efraimští vůdcovéAzariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn Mešilemotův,...
2. Letopisů 29:12...Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel, syn Azariášův; ze synů Merariho Kiš, syn Abdiho, a Azariáš, syn...
2. Letopisů 31:10...hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé...
Nehemiáš 3:23...a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Azariáš, syn Maasejáše, syna Ananiášova. Za ním opravoval...
Nehemiáš 8:7... Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, KelitaAzariáš, Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon....
Nehemiáš 10:3...Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš, SerajášAzariáš, Jeremiáš, Pašchur, Amariáš, Malkiáš...
Nehemiáš 12:33...s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářůAzariáš, Ezdráš a Mešulam, Juda, Benjamín, Šemajáš a...
Jeremiáš 43:2... s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslalAzariáš, syn Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův, a všichni...
Daniel 1:6...byli i Židé Daniel, Chananiáš, MišaelAzariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal...

Slova obsahující azariáš: azariáš (22) azariáše (12) azariášem (2) azariášova (4) azariášovi (5) azariášovy (1) azariášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |