Asie

Hledám varianty 'asie' [ asii (10) asie (9) ]. Nalezeno 19 veršù.
Skutky 2:9...Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, PontuAsie, Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény...
Skutky 6:9...otroků z Kyrény, Alexandrie, KilikieAsie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát...
Skutky 16:6... protože jim Duch svatý zabránil kázat SlovoAsii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do...
Skutky 19:10... To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal...
Skutky 19:22...do Makedonie, ale sám zůstal ještě načasAsii. Někdy v době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch...
Skutky 19:26...množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové!'...
Skutky 19:27... a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a...
Skutky 20:4...Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a TrofimosAsie. Ti šli napřed a čekali v Troadě na nás...
Skutky 20:16... Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby seAsii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat...
Skutky 20:18...byl s vámi, od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a...
Skutky 21:27...dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu ŽidéAsie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj s křikem:...
Skutky 24:18...přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří ŽidéAsie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku...
Skutky 27:2...adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec Aristarchos...
Římanům 16:5...Epeneta, který je prvním Kristovým ovocemAsii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala...
1. Korintským 16:19... Takových lidí si važte. Pozdravují vás sboryAsii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i...
2. Korintským 1:8...nevěděli o soužení, které na nás dolehloAsii tak těžce a nesnesitelně, že jsme přestali doufat,...
2. Timoteus 1:15...poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichniAsii včetně Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán...
1. Petr 1:1...rozptýleným v Pontu, Galacii, KappadokiiAsii a Bitynii, vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze...
Zjevení 1:4...napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvímAsii: Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a...

Slova obsahující asie: asie (9) asielova (1) jaasiel (2) kasie (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |