Asýrie

Hledám varianty 'asýrie' [ asýrií (3) asýrii (9) asýrie (35) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 2:14...Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal...
Genesis 10:11...a Kalne v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen,...
Genesis 25:18... k Šuru (který leží před Egyptem směremAsýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými....
2. Královská 15:29... Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu...
2. Královská 17:6...vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v...
2. Královská 17:23...je proto dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty,...
2. Královská 18:11...krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v...
2. Královská 18:19..."Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova...
2. Královská 18:28...v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z...
2. Královská 18:31...' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak...
1. Letopisů 5:26...krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu...
2. Letopisů 32:10...lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v...
Izaiáš 7:17...se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách...
Izaiáš 10:5...nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je ...
Izaiáš 11:11...ruku, aby vykoupil pozůstatek svého liduAsýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu,...
Izaiáš 11:16...cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž budeAsýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne...
Izaiáš 19:23...a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do...
Izaiáš 19:24...Boha společně. V ten den bude Izrael s EgyptemAsýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa,...
Izaiáš 19:25...zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lidAsýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce,...
Izaiáš 27:13...se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztraceníAsýrie i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se...
Izaiáš 30:31... lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly,...
Izaiáš 31:8...si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to hříchAsýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je...
Izaiáš 36:4..."Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova...
Izaiáš 36:13...v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat....
Izaiáš 36:16...' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak...
Izaiáš 52:4...odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl...
Jeremiáš 2:18...- aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napila z řeky Eufrat? Za vyučenou...
Jeremiáš 2:36...chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamalaAsýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v...
Pláč 5:6...odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my...
Ezechiel 23:23... Pekodu, Šoy a Koy a s nimi všechny krasavceAsýrie - samé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky,...
Ezechiel 27:23...balzámy. Cháran, Kanne, Eden i kupci ze SábyAsýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s tebou...
Ezechiel 31:3...Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? HleAsýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a...
Ezechiel 32:22...Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti...
Ozeáš 5:13... a Juda uviděl svá zranění, tehdy se EfraimAsýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás...
Ozeáš 7:11...a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji...
Ozeáš 8:9...jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si...
Ozeáš 9:3...zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu...
Ozeáš 10:6...ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude...
Ozeáš 11:5... abych je nakrmil. Nevrátí se snad do EgyptaAsýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně,...
Ozeáš 12:2...východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta....
Ozeáš 14:4... ti přineseme jako býčky ovoce svých rtůAsýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme ...
Micheáš 5:5...proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás...
Micheáš 7:12...tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k vámAsýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od...
Sofoniáš 2:13...můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé....
Zachariáš 10:10...sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje,...
Zachariáš 10:11...sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |