Arava

Hledám varianty 'arava' [ arava ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 1:1...Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem,...
Deuteronomium 2:8...na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se...
Deuteronomium 3:17... Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě...
Deuteronomium 4:49...a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal...
Jozue 8:14... vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj...
Jozue 11:16... celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše od hory Chalak...
Jozue 12:1... k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten...
Jozue 12:3...Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera a také ...
Jozue 12:8...podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi...
Jozue 15:61...a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka, Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem...
Jozue 18:22...tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim, Bet-el, Avim, Para, Ofra...
1. Samuel 23:24... David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do...
2. Samuel 2:29... Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, přišli do...
2. Samuel 4:7... uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava...
2. Královská 25:4...drželi město v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak...
Jeremiáš 39:4...zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na...
Jeremiáš 52:7...drželi město v obležení. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak...
Ezechiel 47:8...do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře...
Amos 6:14...vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava! Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila...

Slova obsahující arava: arava (19) karavaně (1) karavanu (1) karavany (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |