Aramu

Hledám varianty 'aramu' [ aramu ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 24:10...cennostmi) a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u...
Genesis 25:20...se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil...
Genesis 28:2...z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber...
Genesis 28:5...Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky,...
Genesis 28:6...Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal,...
Genesis 28:7...poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské...
Genesis 31:18...s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země....
Genesis 33:18...Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a...
Genesis 35:9... Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl:...
Genesis 35:26...Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v...
Genesis 46:15...potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer....
Numeri 23:7...oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský....
Deuteronomium 23:5...Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl...
Soudců 3:8...králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let....
2. Královská 13:5...dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi....
1. Letopisů 19:6...a najali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a...
Izaiáš 7:8...však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let...
Izaiáš 17:3... Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin...
Ozeáš 12:13...kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |