Aramejci

Hledám varianty 'aramejci' [ aramejci ]. Nalezeny 34 verše.
2. Samuel 8:5...jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechalAramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na...
2. Samuel 8:6...umístil do aramejského Damašku svoji posádkuAramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné...
2. Samuel 10:8...vyrazili a sešikovali se k boji u brány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení...
2. Samuel 10:11...seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci...
2. Samuel 10:14...nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a...
2. Samuel 10:15...boj proti Amoncům a vrátil se do JeruzalémaAramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili....
2. Samuel 10:17...Izrael, překročil Jordán a přitáhl k ChelamuAramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do...
2. Samuel 10:18...se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich...
2. Samuel 10:19...tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazalyAramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. ...
1. Královská 20:20... Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král...
1. Královská 20:27...proti nim tábořili jako dva houfy kozičekAramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi...
1. Královská 20:28...Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem...
1. Královská 22:35...zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány...
2. Královská 5:2...ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u...
2. Královská 6:9... neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží...
2. Královská 6:18...Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu:...
2. Královská 7:6...a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk...
2. Královská 7:12...řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili...
2. Královská 7:15...cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a...
2. Královská 8:28...králi Chazaelovi do války o Rámot-gileádAramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do...
1. Letopisů 2:23...Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali GešurejciAramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové...
1. Letopisů 18:5...jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechalAramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na...
1. Letopisů 18:6...umístil do aramejského Damašku svoji posádkuAramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné...
1. Letopisů 19:12...proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci...
1. Letopisů 19:14..." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do bojeAramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci...
1. Letopisů 19:15...nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým...
1. Letopisů 19:16...se do města. Joáb se pak vrátil do JeruzalémaAramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly...
1. Letopisů 19:17...Jakmile David sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk....
1. Letopisů 19:18...se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich...
1. Letopisů 19:19...porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se muAramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na...
2. Letopisů 18:34...celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při...
2. Letopisů 22:5...synem Joramem, do války o Rámot-gileádAramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten...
2. Letopisů 28:5... jeho Bůh, vydal do rukou aramejského králeAramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do...
Izaiáš 9:11... jejich nepřátele poštval proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |