Aramejce

Hledám varianty 'aramejce' [ aramejce ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 25:20...čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana....
Genesis 28:5...a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau...
Genesis 31:20...otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází....
Genesis 31:24...ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj...
2. Samuel 10:16... a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl,...
1. Královská 20:26...a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také...
1. Královská 22:11...a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali...
2. Královská 16:6...Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam...
1. Letopisů 19:16...porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál...
2. Letopisů 18:10...a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali...
Izaiáš 7:4...těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimem,...
Amos 9:7...z Egypta stejně jako Filištíny z KaftoruAramejce z Kíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |