Apoštolové

Hledám varianty 'apoštolové' [ apoštoly (17) apoštolům (8) apoštolů (13) apoštolové (20) apoštolem (4) apoštola (2) apoštol (14) ]. Nalezeno 76 veršù.
Matouš 10:2...nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej,...
Marek 6:30... přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co...
Lukáš 6:13...své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho...
Lukáš 9:10...slyším takové věci?" A toužil se s ním setkatApoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co...
Lukáš 11:49...také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim prorokyapoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat...
Lukáš 17:5...se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli...
Lukáš 22:14... Když pak nadešla ta chvíle, posadil seapoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál...
Lukáš 24:10...Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a...
Skutky 1:2...co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy...
Skutky 1:25...vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam...
Skutky 1:26...padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům. Když přišel den Letnic, byli všichni spolu...
Skutky 2:37...je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání,"...
Skutky 2:43... Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící...
Skutky 4:33...vlastním majetkem, ale měli všechno společnéApoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s...
Skutky 4:35... je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo...
Skutky 4:36...každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn...
Skutky 4:37...své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou...
Skutky 5:2...manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tak ovládl...
Skutky 5:12...kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni...
Skutky 5:18... totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův...
Skutky 5:21...celé staršovstvo synů Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení...
Skutky 5:29...činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petrapoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než...
Skutky 5:40...proti Bohu!" A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v...
Skutky 6:2...kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo:...
Skutky 6:6...(proselytu z Antiochie). Postavili je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo...
Skutky 8:1...veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní...
Skutky 8:14... jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromenApoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží...
Skutky 8:18... že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc,...
Skutky 8:25...svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha...
Skutky 9:27...učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl hoapoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a...
Skutky 11:1...ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.  Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i...
Skutky 14:4...města se rozdělilo: jedni byli s Židy a druzíapoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci...
Skutky 14:14...býky a chtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha,...
Skutky 15:2...a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy...
Skutky 15:4...dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církvíapoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze Bůh udělal...
Skutky 15:6...jim přikázat, zachovávají Mojžíšův zákonApoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po...
Skutky 15:22... kde ho čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že do...
Skutky 15:23...Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopisApoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů...
Skutky 15:33...nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpětapoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a...
Skutky 16:4...jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře...
Římanům 1:1... Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své...
Římanům 11:13...Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž...
Římanům 16:7...s Junií, krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte...
1. Korintským 1:1...navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v...
1. Korintským 4:9...mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako...
1. Korintským 9:1...nesvedl. Nejsem snad i svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad...
1. Korintským 9:2...snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství...
1. Korintským 9:5...právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a...
1. Korintským 12:28...jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky...
1. Korintským 12:29... vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni...
1. Korintským 15:7...ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně,...
1. Korintským 15:9...ukázal i mně, nedochůdčeti. Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si ani být...
2. Korintským 1:1...všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v...
2. Korintským 11:13...chtějí ve své chloubě podobat. Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se...
Galatským 1:1...společenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavelapoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze...
Galatským 1:17...jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a později...
Galatským 1:19...Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra....
Efeským 1:1...vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v...
Efeským 2:20...Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus...
Efeským 3:5... ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium...
Efeským 4:11... aby naplnil všechno. To on rozdal své daryapoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele - pro...
Koloským 1:1...Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným...
1. Tesalonickým 2:7...od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní...
1. Timoteus 1:1...našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavelapoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a...
1. Timoteus 2:7...čas, a právě proto jsem byl určen za kazateleapoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a...
2. Timoteus 1:1...ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v...
2. Timoteus 1:11... Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatelapoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se...
Titus 1:1...duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebníkapoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným...
Židům 3:1... společníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl...
1. Petr 1:1...před smrtí a přikryje množství hříchů. Petrapoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu,...
2. Petr 1:1... kdo jste v Kristu. Šimon Petr, služebníkapoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné...
2. Petr 3:2...svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v...
Juda 1:17...Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v...
Zjevení 2:2...snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři....
Zjevení 18:20...hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to, jak...
Zjevení 21:14...základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |