Antiochii

Hledám varianty 'antiochii' [ antiochii (4) antiochie (14) ]. Nalezeno 17 veršù.
Skutky 6:5... Timona, Parména a Mikuláše (proselytuAntiochie). Postavili je před apoštoly a ti na po...
Skutky 11:19...smrti, dorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z...
Skutky 11:20... původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky....
Skutky 11:22...o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu...
Skutky 11:26...vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok a učili...
Skutky 11:27...poprvé označeni za křesťany. V době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos...
Skutky 13:14... Pokračovali tedy z Perge sami, dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a posadili se....
Skutky 14:19... aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili ŽidéAntiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla...
Skutky 14:21... vydali se na zpáteční cestu do Lystry, IkoniaAntiochie. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby...
Skutky 14:26...v Perge, odešli do Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu,...
Skutky 15:22...a starší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli...
Skutky 15:23...starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanůAntiochii, Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás někteří od...
Skutky 15:30...dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho...
Skutky 15:35...zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstaliAntiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali...
Skutky 18:22...do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu...
Galatským 2:11...se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo...
2. Timoteus 3:11...jsi pronásledování a utrpení, která potkalaAntiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |