Amonci

Hledám varianty 'amonci' [ amonci ]. Nalezeny 32 verše.
Deuteronomium 2:20...k zemi Refajců. Původně tam bydleli RefajciAmonci je ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lid,...
Soudců 3:13...krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil seAmonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral...
Soudců 10:9...na emorejském území za Jordánem v GileáduAmonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu,...
Soudců 10:11..."Když vás sužovali Egypťané, EmorejciAmonci, Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali...
Soudců 10:17... A ten nemohl strádání Izraele dále snášetAmonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také...
Soudců 10:18...spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do bojeAmonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden...
Soudců 11:4...podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se gileádští...
Soudců 11:9..."Když se s vámi vrátím, abych bojovalAmonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším...
Soudců 11:33...Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel...
Soudců 11:36...ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno:...
Soudců 12:2...Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měliAmonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi...
1. Samuel 14:47... bojoval se všemi okolními nepřáteli: s MoábciAmonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se...
2. Samuel 10:6...dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si...
2. Samuel 10:8...vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníkyAmonci vyrazili a sešikovali se k boji u brány, zatímco...
2. Samuel 10:11...nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silný!...
2. Samuel 10:14...a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk...
1. Letopisů 19:6...dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak...
1. Letopisů 19:7...vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když...
1. Letopisů 19:9... vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníkyAmonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány,...
1. Letopisů 19:12...nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za...
1. Letopisů 19:15...Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk...
2. Letopisů 20:1... Po nějaké době přitáhli Moábci spoluAmonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli...
2. Letopisů 20:10...uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové...
2. Letopisů 20:23...zálohy, takže se pustili jedni do druhýchAmonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je...
2. Letopisů 26:8...žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo ...
2. Letopisů 27:5...a věže. Bojoval s amonským králem a zvítězilAmonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10...
Nehemiáš 4:1... Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s ArabyAmonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma...
Izaiáš 11:14...vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv...
Jeremiáš 9:25...obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si...
Ezechiel 25:3...Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: SlyšteAmonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:10... Baal-meon a Kiriatajim. Vydám je spoluAmonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích...
Amos 1:13...aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví HospodinAmonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |