Amonců

Hledám varianty 'amonců' [ amonců ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 19:38...jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na...
Numeri 21:24...obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael...
Deuteronomium 2:19...moábským územím u města Ar a blížíš seAmoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti...
Deuteronomium 2:37... nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k...
Deuteronomium 3:11...je to železné lože, které je k vidění v Rabě Amonců - devět loket nadél a čtyři lokty našíř, měřeno...
Deuteronomium 3:16...a k potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava,...
Deuteronomium 23:4... Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdoAmonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy...
Jozue 12:2...Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského...
Jozue 13:10...Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou...
Jozue 13:25...Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu k...
Soudců 11:15...Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k...
2. Samuel 8:12...národů, které si podmanil: Edomců, MoábcůAmonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i...
2. Samuel 10:2...otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi:...
2. Samuel 12:9...sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu...
2. Samuel 12:26...Hospodinův. Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k...
2. Samuel 12:31...poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma...
2. Samuel 17:27...dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby Amonců, spolu s Machirem, synem Amiela z Lo-debaru, a s...
1. Letopisů 19:2...otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští...
1. Letopisů 20:1...boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v...
1. Letopisů 20:3...a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma...
Ezdráš 9:1...- Kananejců, Chetejců, Perizejců, JebusejcůAmonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Přejímají jejich...
Nehemiáš 13:1..."Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdoAmonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti...
Jeremiáš 49:2... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin,...
Jeremiáš 49:6...ty, kdo se rozprchli. Později ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů...
Ezechiel 21:25...městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský...
Ezechiel 21:33... Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků - Meč, meč! Je tasen, aby porážel,...
Ezechiel 25:5... Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem...
Daniel 11:41...se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a předníAmonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci...

Slova obsahující amonců: amonců (29) amoncům (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |