Amalekovců

Hledám varianty 'amalekovců' [ amalekovců ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 14:7...En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru....
Soudců 7:12...k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora. MidiáncůAmalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako...
1. Samuel 15:6... když vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou...
1. Samuel 15:8... k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem...
1. Samuel 15:15...bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a...
1. Samuel 15:32...Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to...
2. Samuel 8:12...si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců, FilištínůAmalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera,...
1. Letopisů 4:43... Refajášem a Uzielem. Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam dodnes. Synové Izraelova...

Slova obsahující amalekovců: amalekovců (8) amalekovcům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |