Amaciáš

Hledám varianty 'amaciáš' [ amaciáš ]. Nalezeny 24 verše.
2. Královská 12:22...Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna...
2. Královská 14:1...krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v...
2. Královská 14:5...a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své...
2. Královská 14:8...ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnesAmaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu...
2. Královská 14:11...Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a...
2. Královská 14:17...začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále Jehoaše...
2. Královská 14:22...vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále...
2. Královská 15:3...v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
2. Letopisů 24:27...králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a...
2. Letopisů 25:1...jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš.  Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 25:5... Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a...
2. Letopisů 25:9...které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc,"...
2. Letopisů 25:10..."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl muAmaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů....
2. Letopisů 25:11...velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vztekuAmaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného...
2. Letopisů 25:13...dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali...
2. Letopisů 25:14...000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou...
2. Letopisů 25:17...vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi...
2. Letopisů 25:20...Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá...
2. Letopisů 25:25...se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále Jehoaše, syna...
2. Letopisů 25:27...Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v...
2. Letopisů 26:2...on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v...
2. Letopisů 26:4...v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží...
Amos 7:10...povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos...
Amos 7:12...mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do...

Slova obsahující amaciáš: amaciáš (24) amaciáše (7) amaciášem (4) amaciášova (1) amaciášovi (3) amaciášovy (2) amaciášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |