Ajalon

Hledám varianty 'ajalon' [ ajalon ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 19:42...patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, ŠaalabinAjalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron...
Jozue 21:24...tato města s pastvinami: Elteke, GibetonAjalon a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny...
1. Samuel 14:31...Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na...
1. Letopisů 6:54... Bet-choronAjalon a Gat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze...
1. Letopisů 8:13...a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli...
2. Letopisů 11:10... Lachiš, Azeku, CoreuAjalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a...
2. Letopisů 28:18...navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemešAjalon, Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich...

Slova obsahující ajalon: ajalon (7) ajalonu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |