Adama

Hledám varianty 'adama' [ adamovi (6) adama (7) adam (21) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 2:19...zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl jeAdamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam...
Genesis 2:20...Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenovalAdam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i...
Genesis 2:21...nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho...
Genesis 2:22...to místo tělem. Z onoho žebra, které vzalAdama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k...
Genesis 2:23...Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k AdamoviAdam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí,...
Genesis 3:8...se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed...
Genesis 3:9...stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a...
Genesis 3:12...z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou,...
Genesis 3:17...dychtivě toužit, on ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze...
Genesis 3:20...z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona...
Genesis 3:21...byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh...
Genesis 4:1...mečem, aby střežili cestu ke stromu života.  Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila...
Genesis 4:25...sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a...
Genesis 5:2...jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle...
Genesis 5:3...stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému...
Genesis 5:4...obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem...
Genesis 5:5...žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dceryAdam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi...
Jozue 3:16... Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody odtékající směrem k...
Jozue 19:36...města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, KineretAdama, Ráma, Chacor, Kedeš, Edrei, En-chacor...
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života.  Adam, Set, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
Job 31:33...jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci...
Ozeáš 6:7... poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je...
Římanům 5:14... ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo...
1. Korintským 15:22... tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. JakoAdamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý...
1. Korintským 15:45...je i tělo duchovní. Jak je psáno: "První člověkAdam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal...
1. Timoteus 2:13... je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal...
1. Timoteus 2:14...byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a...
Juda 1:14...navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |