Achaz

Hledám varianty 'achaz' [ achaz ]. Nalezeno 25 veršù.
2. Královská 15:38...otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal...
2. Královská 16:1... syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a...
2. Královská 16:7...Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam dodnesAchaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi...
2. Královská 16:8...a izraelského krále, kteří napadli." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se našlo v...
2. Královská 16:10...odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 16:11...oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král Achaz...
2. Královská 16:15...stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém...
2. Královská 16:16..." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z...
2. Královská 16:17...všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a sejmul z...
2. Královská 16:20...se, jak známo, píše v Kronice judských králůAchaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky...
1. Letopisů 8:35...Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, TareaAchaz. Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta,...
1. Letopisů 8:36...Míkovi: Piton, Melech, Tarea a AchazAchaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a...
1. Letopisů 9:41...Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, TachreaAchaz. Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a...
1. Letopisů 9:42...Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a AchazAchaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a...
2. Letopisů 27:9...Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 28:1... Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.  Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 28:16...se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu...
2. Letopisů 28:21... ale spíše ho sužoval, než aby ho posílilAchaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy...
2. Letopisů 28:22...zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože...
2. Letopisů 28:24...oni ho jen sráželi, tak jako celý IzraelAchaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho...
2. Letopisů 28:27...v Knize judských a izraelských králů. Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě...
2. Letopisů 29:19...náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a...
Izaiáš 7:12...nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!"...
Izaiáš 14:28...- kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni...
Matouš 1:9...Uziáše, Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Menašeho,...

Slova obsahující achaz: achaz (26) achaze (8) achaziáš (16) achaziáše (6) achaziášem (2) achaziáši (1) achaziášova (8) achaziášově (2) achaziášovi (1) achaziášovy (1) achaziášových (1) achazově (2) achazovi (3) achazovy (2) achazův (1) jachaziel (4) jachazielův (1) joachaz (6) joachaze (6) joachazova (4) joachazovi (1) joachazovy (2) joachazovým (1) joachazův (2) machaziot (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |